Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Too'ata fi qubeeffannoo

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Galmicha ykn filnnoo ammee dogoggora qubeeffannoodhaaf mirkaneessa. LibreOffice too'ata qubeeffannoo keessatti irrantoo, jalaantoo, galfata kasaa fi miljaleewwan qabata.

Meeshaalee - Too'ataa qubeeffannaa fili

Furtuu F7

Kabala Durtti irraa,

Sajoo
Too'ataa fi Qubeeffannoo

Qubeeffannoo fi Caasluga Mirkaaneessuu

Too'ata qubeeffannoo qubannoo qaree ammee irra jalqabee hanga dhuma galmichaa ykn filannotti guddata. Yeroo sana too'ata qubeeffannoo ka'uumsa galmicha irraa fufsiisuu dhaaf filuu ni dandeesa.

Too'atni qubeeffannoo jechoota dogoggoraan barreeffaman ilaaluun galmee fayyadamaatti jecha hin beekamne dabaluuf dirqali si'iif kenna.

Yoo mirkaneessituun caasluga fufaa ijaarame ta'e, qaaqni kun Qubeeffannoo fi Caaslugajedhama. Dogoggorri qubeeffannoo diimaan jala sararama, dogoggorri caaslugaa immoo cuquliisani. Jalqabarratti qaaqni dogoggora qubeeffannoo dhiheessa, itti aansee dogoggora caaslugaa.

Dogoggora qubee mirkaneessii hunda irratti hojjechuuf Caasluga mirkaneessi kakaasi, itti aansee dogoggora caaslugaa hunda irratti.

Galmee jechootaa keessaa miti.

Hima jecha qubee dogoggoraan barreeffame shoolamee waliin agarsiisa. Jecha ykn hima gulaalii ykn yaadawwan sanduuqa barruu gaddii keessaa tokko cuqaasi.

Yaadawwan dhihaatan

Jecha qubee dogoggoraan barreffame bakka buusuuf jechoota yaada dhihaatee tarreessa. Jechicha fayyadamuu barbaadde fili, ittaansuudhaan Jijjiiri ykn Mara Jijjiirii cuqaasi.

Barruu afaanii

Afaan qubee mirkaneessuu akka fayyadu murteessa.

Galfatni afaanii of duraa mallattoo filannoo yoo to'annoon qubee afaan kanaaf kakaasame qaba.

When in Writer: Of sirreessaa

When in Writer: Waliin makiinsa ammee jecha sirrii hin taanee fi jecha bakka bu'iinsa gara gabatee bakka bu'insa Of sirreessatti ida'a.

Dirqaalee

Bakka galmee jechoota hiika fayyadama filuu dandeessutti qaaqa bannuun, too'annoo qubeetii seera qindeessa.

Ida'i

Jecha hin beekamne galmee jechoota hiika fayyadamaatti ida'a.

Al tokko Tuffadhu

Jecha hin beekamne dhiisuun too'ata qubeeffannoo waliin fufsiisa.

Note.png Yoo qaaqa Too'aya qubeeffannoo banaa dhiiftu fi gara galmee keetti deebiftu asxaa kana kan qabduu kanaan gara galmee Enyuumaaatti jijjiira. Too'ata qubeeffannoo qubannoo qarree ammeeirraa fufsiisuuf Galmee Eenyumma cuqaasi.

Mara Tuffadhuu

Dhimoota mara jechoota hin beekamnee galmee hundaa keessaa dhiisuun too'ata qubeeffannoo waliin itti fufa.

Jijjiiri

Jecha hin beekamne yaada dhihaate ammee waliin bakka buusa. Yoo jecha qubee dogoggoraa caala jijjirte, himni hundi bakka bu'a.

Mara Jijjiiri

Dhimoota mara jechoota hin beekamnee yaada ammee dhihaate waliin bakka buusa.

Gaabbi

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.


Related Topics

Qubeeffannoo fi Caasluga Mirkaaneessuu

Waa dhugoomsuu