Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Dữ liệu sắp thứ tự

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Bấm vào một vùng cơ sở dữ liệu.

    Nếu bạn chọn một vùng các ô, chỉ các ô này sẽ được sắp thứ tự. Nếu bạn nhắp vào một ô hiện không được chọn, thì toàn bộ vùng cơ sở dữ liệu sẽ được sắp thứ tự
  2. Chọn Dữ liệu > Sắp xếp.

    Vùng các ô sẽ được sắp thứ tự được hiển thị đảo màu
  3. Chọn tuỳ chọn sắp xếp mà bạn cần.
  4. Nhấn vào nút OK.

Related Topics

Xác định phạm vi Cơ sở dữ liệu

Lọc phạm vi ô

Wiki page about defining a data range