Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Deetaa Foo'uu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Hammangaa kuusaa deetaa keessatti cuqaasi.

    Hangii man'eewwanii yoo filatte, man'eewwan kanneen qofatu kuufama. Filmaata malee man'ee tokko yoo cuqaaste, hangiin kuusdeetaa waamaraa ni kuufama.
  2. Deetaa - Foyi filadhu.

    Hangiin man'eewwan kuufamanii halluuwwan garagaltoon mul'atu.
  3. Dirqaalaalee foyuu barbaaddu filadhu.
  4. Tole cuqaasi.

Related Topics

Hammangaa Kuusaa deetaa Qindeessuu

Hammangaawwam Maadhee Gingilchuu

Wiki page about defining a data range