Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Сортиране на данни

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Щракнете в област с данни.

    Ако изберете област от клетки, само тези клетки ще бъдат сортирани. Ако щракнете върху една клетка, без да избирате, тогава цялата област с данни ще бъде сортирана.
  2. Изберете Данни - Сортиране.

    Областта от клетки, които ще бъдат сортирани, се показва негативно.
  3. Изберете желаните настройки за сортиране.
  4. Натиснете OK.

Related Topics

Задаване на области с данни

Филтриране на области от клетки

Уикистраница относно дефинирането на области с данни (на английски език)