Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lọc phạm vi các ô

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bạn có thể dùng nhiều bộ lọc để lọc các phạm vi ô trong bảng tính. Một bộ lọc chuẩn có các tuỳ chọn mà bạn chỉ định để lọc dữ liệu. Một bộ lọc Tự động lọc dữ liệu theo một giá trị hoặc chuỗi được chỉ định. Một bộ lọc nâng cao dùng các tiêu chuẩn hình thành từ nhiều ô khác nhau.

Để áp dụng một bộ lọc chuẩn cho một phạm vi các ô

 1. Chọn phạm vi các ô cần áp dụng.
 2. Chọn Dữ liệu > Lọc > Bộ lọc Chuẩn.
 3. Trong hộp thoại Bộ lọc chuẩn, chọn các tuỳ chọn lọc mà bạn cần.
 4. Nhấn vào nút OK.

  Chỉ có các bản ghi thoả mãn điều kiện của bộ lọc mới được hiển thị.

Để áp dụng chế độ Tự động Lọc cho một Phạm vi các ô

 1. Chọn phạm vi ô hoặc phạm vi cơ sở dữ liệu cần xử lý.

  Nếu bạn muốn áp dụng nhiều lần chức năng Tự động Lọc lên cùng một bảng, trước hết bạn phải đặt phạm vi cơ sở dữ liệu rồi mới áp dụng Tự động Lọc lên phạm vi đó.
 2. Chọn Dữ liệu > Lọc > Tự động Lọc.

  Một nút mũi tên sẽ xuất hiện trên đầu mỗi cột nằm trong phạm vi CSDL.
 3. Bấm vào nút mũi tên trên cột có chứa các giá trị hoặc chuỗi mà bạn muốn dùng làm tiêu chuẩn của bộ lọc.
 4. Chọn giá trị hay chuỗi mà bạn muốn dùng làm tiêu chuẩn để lọc.

  Các bản ghi phù hợp với tiêu chuẩn lọc mà bạn chọn sẽ được hiển thị.

Để xoá một bộ lọc khỏi phạm vi các ô

 1. Chọn phạm vi các ô được lọc.
 2. Chọn Dữ liệu > Lọc > Bỏ bộ lọc.

Related Topics

Xác định phạm vi Cơ sở dữ liệu

Sắp xếp vùng cơ sở dữ liệu

Chỉ sao chép các ô được hiển thị

Lọc: áp dụng bộ lọc cấp cao

Wiki page about defining a data range