Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lọc : Ứng dụng bộ lọc cấp cao

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. chép phần đầu cột của vùng trang sẽ được lọc sang một vùng trống của trang, sau đó nhập tiêu chuẩn cho lọc trong một hàng bên dưới phần đầu trang. Dữ liệu được sắp xếp theo chiều ngang trong một hàng sẽ luôn được nối với AND còn dữ liệu được sắp xếp theo chiều dọc trong một cột thường được nối với OR
  2. Khi bạn đã tạo ra một ma trận lọc, hãy chọn vùng trang để lọc. Mở hộp thoại Lọc cấp cao bằng cách chọn Dữ liệu > Lọc > Lọc cấp cao, và xác định các điều kiện lọc.
  3. Sau đó nhấn OK, và bạn sẽ nhận thấy rằng chỉ có những hàng từ trang gốc đáp ứng các tiêu chuẩn tìm kiếm là vẫn hiển thị. Tất cả các hàng khác tạm thời bị ẩn đi và có thể được xuất hiện bằng lệnh Định dạng > Hàng > Hiển thị.

Ví dụ

Nạp một bảng tính với một lượng lớn các bản ghi. Ta sẽ dùng tài liệu giả thuyết Doanh thu, tuy nhiên bạn có thể dùng bất kì một tài liệu nào. Tài liệu này có cách sắp đặt như sau:

A B C D E
1 Tháng Chuẩn Kinh doanh Hàng xa xỉ Bộ
2 Tháng Giêng 125600 200500 240000 170000
3 Tháng Hai 160000 180300 362000 220000
4 Tháng Ba 170000 và vân vân.

Ví dụ: Chép hàng 1 cùng các phần đầu (tên trường) tới hàng 20. Nhập các điều kiện lọc liên kết với OR (hoặc) trong hàng 21, 22, vân vân.

A B C D E
20 Tháng Chuẩn Kinh doanh Hàng xa xỉ Bộ
21 Tháng Giêng
22 <160000

Chỉ rõ rằng chỉ có các hàng có giá trị Tháng Giêng trong các ô Tháng OR (hoặc) một giá trị thấp hơn 160000 trong các ô Chuẩn sẽ được hiển thị.

Chọn Dữ liệu > Lọc > Lọc cấp cao, sau đó chọn vùng «A20:E22 ». Sau khi nhấn OK, chỉ có các hàng được lọc mới được hiển thị. Các hàng khác sẽ bị ẩn đi.


Related Topics

Ứng dụng bộ lọc

Áp dụng Tự động Lọc

Chỉ sao chép các ô được hiển thị