Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Filtr: stosowanie filtrów zaawansowanych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
  1. Skopiuj nagłówki kolumn z zakresów, które chcesz filtrować, do pustego obszaru w arkuszu, a następnie wprowadź kryteria filtrowania w wierszu znajdującym się pod nagłówkami. Dane ułożone poziomo w wierszu są zawsze połączone operatorem logicznym I, a dane ułożone w kolumnach są zawsze połączone operatorem logicznym LUB.
  2. Po utworzeniu macierzy filtru zaznacz zakres komórek, które chcesz filtrować. Otwórz okno dialogowe Filtr zaawansowany, wybierając Dane - Filtr - Filtr zaawansowany, a następnie zdefiniuj kryteria filtrowania.
  3. Następnie kliknij przycisk OK. W arkuszu pozostaną widoczne tylko te wiersze, których zawartość spełnia kryteria filtrowania. Wszystkie pozostałe wiersze będą tymczasowo ukryte. Aby je ponownie wyświetlić, wybierz polecenie Format - Wiersz - Pokaż.

Przykład

Załaduj arkusz zawierający dużą liczbę rekordów. W tym przykładzie używany jest fikcyjny dokument o nazwie Obrót, ale można skorzystać z dowolnego innego arkusza. Układ tego dokumentu jest następujący:

A B C D E
1 Miesiąc Standard Biznes Luksusowe Apartament
2 styczeń 125600 200500 240000 170000
3 luty 160000 180300 362000 220000
4 marzec 170000 i tak dalej...

Skopiuj wiersz 1 zawierający nagłówki wierszy (nazwy pól) na przykład do wiersza 20. W wierszach 21, 22 i następnych wprowadź kryteria filtrowania połączone operatorem logicznym LUB.

A B C D E
20 Miesiąc Standard Biznes Luksusowe Apartament
21 styczeń
22 <160000

Określa, że będą wyświetlane tylko wiersze, w których komórka Miesiąc ma wartość styczeń LUB wiersze, w których komórka Standard ma wartość mniejszą niż 160000.

Wybierz Dane - Filtr - Filtr zaawansowany, a następnie zaznacz zakres A20:E22. Po kliknięciu przycisku OK będą wyświetlane tylko odfiltrowane wiersze. Pozostałe wiersze zostaną ukryte.


Related Topics

Stosowanie filtrów

Stosowanie Autofiltra

Kopiowanie tylko widocznych komórek