Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funkcje bazy danych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ta sekcja zawiera funkcje obsługi danych zorganizowanych w taki sposób, że każdy wiersz zawiera jeden rekord.

Note.png Kategoria Baza danych może być mylnie utożsamiana z aplikacją bazy danych zintegrowaną w pakiecie LibreOffice. Jednak w rzeczywistości nie ma żadnego związku pomiędzy aplikacją bazy danych w LibreOffice i kategorią funkcji Baza danych w LibreOffice Calc.

Przykładowe dane:

W przykładach opisów funkcji użyto następujące dane:

Zakres A1:E10 zawiera listę dzieci zaproszonych na urodziny do Janka. W każdym wpisie znajdują się następujące informacje: kolumna A zawiera imię, B - klasę, następnie wiek w latach, odległość do szkoły w metrach i wagę w kilogramach.

A B C D E
1 Nazwa Klasa Wiek Odległość do szkoły Waga
2 Andrzej 3 9 150 40
3 Beata 4 10 1000 42
4 Karol 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Ewa 2 8 650 33
7 Fpozycja 2 7 300 42
8 Gosia 1 7 200 36
9 Hubert 3 9 1200 44
10 Irenka 2 8 1000 42
11
12
13 Nazwa Klasa Wiek Odległość do szkoły Waga
14 >600
15
16 BD.ILE.REKORDÓW 5

Formuła w komórce B16 zawiera wpis =BD.ILE.REKORDÓW(A1:E10;0;A13:E14)

Argumenty funkcji baz danych:

Poniżej umieszczono definicje parametrów dla wszystkich funkcji bazy danych:

Baza danych jest zakresem komórek definiującym bazę danych.

Pole bazy danych określa kolumnę, na której funkcja działa po zastosowaniu kryteriów wyszukiwania pierwszego parametru i zaznaczeniu wierszy danych. Nie ma to związku z kryteriami wyszukiwania. Aby określić cały zakres danych, należy użyć liczby 0. Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Kryteria wyszukiwania określają zakres komórek zawierający kryteria wyszukiwania. W przypadku umieszczenia kilku kryteriów wyszukiwania w jednym wierszu są one połączone operatorem logicznym I. W przypadku umieszczenia kryteriów wyszukiwania w różnych wierszach są one połączone operatorem logicznym LUB. Puste komórki w zakresie kryteriów wyszukiwania będą ignorowane.

Wybierz pozycje Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz, aby zdefiniować sposób działania programu LibreOffice Calc przy wyszukiwaniu identycznych wpisów.

Zobacz także stronę na temat Conditional Counting and Summation (Warunkowe Liczenie i Sumowanie).

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Funkcja BD.ODCH.STANDARD.POPUL oblicza odchylenie standardowe populacji na podstawie wszystkich komórek zakresu danych spełniających warunki. Rekordy w powyższym przykładzie są traktowane jako cała populacja.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.ODCH.STANDARD.POPUL(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jakie jest odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku na przyjęciu urodzinowym u Janka, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.ODCH.STANDARD.POPUL(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9 itd. Zostanie wyświetlone odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku, których waga została sprawdzona.

BD.ODCH.STANDARD

Funkcja BD.ODCH.STANDARD oblicza odchylenie standardowe populacji na podstawie próbki, wykorzystując liczby w kolumnie bazy danych spełniające dane warunki. Rekordy są traktowane jako próbka danych. Oznacza to, że dzieci w powyższym przykładzie reprezentują pewien przekrój wszystkich dzieci. Należy zwrócić uwagę, że nie można uzyskać miarodajnego wyniku na podstawie próbki mniejszej niż tysiąc.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.ODCH.STANDARD(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jakie jest odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.ODCH.STANDARD(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9, itd. Zostanie wyświetlone odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku.

BD.ILOCZYN

Funkcja BD.ILOCZYN mnoży wszystkie komórki zakresu danych, których zawartości odpowiadają kryteriom wyszukiwania.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.ILOCZYN(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Dla powyższego przykładu przyjęcia urodzinowego nie ma uzasadnionego zastosowania tej funkcji.

BD.ŚREDNIA

Funkcja BD.ŚREDNIA zwraca średnią wartość wszystkich komórek (pola) we wszystkich wierszach (rekordy bazy danych) odpowiadających określonym warunkom wyszukiwania.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.ŚREDNIA(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest średnia waga wszystkich dzieci w tym samym wieku w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.ŚREDNIA(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9 itd. Zostanie wyświetlona średnia waga wszystkich dzieci w tym samym wieku.

BD.MIN

Funkcja BD.MIN zwraca najmniejszą zawartość komórki (pola) w bazie danych odpowiadającą określonym kryteriom wyszukiwania.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.MIN(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest najkrótsza droga do szkoły wśród dzieci w każdej klasie w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.MIN(A1:E10;"Odległość do szkoły";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Klasa należy wprowadzić kolejno liczby 1, 2, 3, itd. Zostanie wyświetlona najkrótsza odległość do szkoły dla każdej klasy.

BD.MAKS

Funkcja BD.MAKS zwraca największą zawartość komórki (pola) w bazie danych (wszystkie rekordy) odpowiadającą określonym warunkom wyszukiwania.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.MAKS(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, ile waży najcięższe dziecko w każdej klasie w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.MAKS(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W kolumnie Klasa należy wprowadzić kolejno liczby 1, 2, 3, itd. Po wprowadzeniu numeru klasy zostanie wyświetlona waga najcięższego dziecka w tej klasie.

BD.POLE

Funkcja BD.POLE zwraca zawartość komórki w bazie danych spełniającej określone kryteria wyszukiwania. W przypadku błędu funkcja zwraca wartość #WARTOŚĆ! w przypadku nie odnalezienia żadnego wiersza lub Błąd:502 w przypadku odnalezienia więcej niż jednej komórki.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.POLE(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

W powyższym przykładzie chcielibyśmy ustalić, w której klasie jest dziecko, którego imię wprowadzono w komórce A14. Formuła jest wprowadzona w komórce B16 i różni się nieco od poprzednich przykładów, ponieważ w parametrze pole_bazy_danych może zostać wprowadzona tylko jedna kolumna (jedno pole bazy danych). Wprowadź następującą formułę:

=BD.POLE(A1:E10;"Klasa";A13:E14)

W komórce A14 wprowadź imię Franek, co spowoduje wyświetlenie wyniku 2. Franek jest w drugiej klasie. Jeśli zamiast słowa "Klasa" zostanie wpisane słowo "Wiek", wynikiem funkcji będzie wiek Franka.

Można także wpisać w komórce C14 tylko wartość 11 i usunąć inne wpisy w tym wierszu. Zmień formułę w komórce B16 w następujący sposób:

=BD.POLE(A1:E10;"Imię";A13:E14)

Zamiast wieku, zapytanie będzie dotyczyło imienia. Wynik zmieni się natychmiast: Jedynym dzieckiem w wieku 11 lat jest Daniel.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Funkcja BD.ILE.REKORDÓW.A zwraca liczbę wierszy (rekordów) bazy danych spełniających określone warunki wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne lub alfanumeryczne.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.ILE.REKORDÓW.A(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

W powyższym przykładzie (należy przewinąć do góry) można wyszukać liczbę dzieci, których imiona rozpoczynają się na literę E lub dalszą w alfabecie. Formułę w komórce B16 należy zmienić do postaci =BD.ILE.REKORDÓW.A(A1:E10;"Nazwa";A13:E14). Usuń poprzednie kryteria wyszukiwania i w polu A14, w elemencie Nazwa, wpisz >=E. Wynik: 5. Usunięcie wszystkich wartości liczbowych dla Grety (w wierszu 8) spowoduje zmianę wyniku na 4. Wiersz 8 przestanie być uwzględniany w liczeniu, ponieważ nie zawiera żadnych wartości liczbowych. Nazwa Greta jest tekstem, a nie liczbą. Uwaga: parametr pole_bazy_danych musi wskazywać na kolumnę, która zawiera wartości.

BD.WARIANCJA.POPUL

Funkcja BD.WARIANCJA.POPUL oblicza wariancję wartości wszystkich komórek pola bazy danych we wszystkich rekordach spełniających określone kryteria wyszukiwania. Rekordy z powyższego przykładu są traktowanej jako cała populacja.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.WARIANCJA.POPUL(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest wariancja wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku na przyjęciu urodzinowym u Janka, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.WARIANCJA.POPUL(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9, itd. Zostanie wyświetlona wariancja wagi wszystkich dzieci w tym wieku, które przyszły na przyjęcie urodzinowe u Janka.

BD.WARIANCJA

Funkcja BD.WARIANCJA zwraca wariancję wszystkich komórek pola bazy danych we wszystkich rekordach spełniających określone kryteria wyszukiwania. Rekordy z powyższego przykładu są traktowanej jako próbka danych. Nie można uzyskać miarodajnego wyniku na podstawie próbki populacji mniejszej niż tysiąc.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.WARIANCJA(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest wariancja wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.WARIANCJA(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9 itd. Zostanie wyświetlona wariancja wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku.

BD.SUMA

Funkcja BD.SUMA zwraca sumę wartości wszystkich komórek w polu bazy danych wszystkich wierszy (rekordy) odpowiadających określonym kryteriom wyszukiwania.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.SUMA(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

Aby dowiedzieć się, ile wynosi sumaryczna odległość do szkoły wszystkich dzieci na przyjęciu urodzinowym u Janka, które chodzą do drugiej klasy, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.SUMA (A1:E10;"Odległość do szkoły";A13:E14)

W wierszu 14 kolumny Klasa wprowadź wartość 2. Zostanie wyświetlona suma odległości do szkoły wszystkich dzieci, które chodzą do drugiej klasy (1950).

BD.ILE.REKORDÓW

Funkcja BD.ILE.REKORDÓW zwraca liczbę wierszy (rekordów) bazy danych spełniających określone kryteria wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

BD.ILE.REKORDÓW(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

Jako parametr pole_bazy_danych można podać komórkę określającą kolumnę lub liczbę 0 określającą całą bazę danych. Parametr nie może być pusty. Aby odwołać się do kolumny poprzez nazwę jej nagłówka, należy umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Przykład

W powyższym przykładzie należy sprawdzić, ile dzieci ma do szkoły dalej niż 600 metrów. Wynik ma być zapisany w komórce B16. Ustaw kursor w komórce B16. Wprowadź w niej formułę =BD.ILE.REKORDÓW(A1:E10;0;A13:E14) Podczas wprowadzania zakresów można skorzystać z pomocy Kreatora funkcji.

Baza_danych jest zakresem danych, obejmującym także nagłówki, uwzględnionym w obliczeniach: w tym przypadku A1:E10. Pole_bazy_danych określa kolumnę kryteriów wyszukiwania: w tym przypadku jest to cała baza danych. Kryteria_wyszukiwania stanowią zakres, w którym można wprowadzić kryteria wyszukiwania: w tym przypadku A13:E14.

Aby dowiedzieć się, ile dzieci z drugiej klasy skończyło 7 lat, należy usunąć wpis >600 z komórki D14 i zamiast tego wprowadzić 2 w komórce B14 w kolumnie Klasa, natomiast w komórce C14 po prawej stronie należy wprowadzić >7. Wynikiem formuły jest liczba 2. Dwoje dzieci z drugiej klasy ukończyło 7 lat. Kryteria są połączone operatorem logicznym I, ponieważ znajdują się w tym samym wierszu.


Related Topics

Funkcje Calc według kategorii w LibreOffice WikiHelp