Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Функции за бази от данни

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Този раздел представя функциите за работа с данни, организирани в записи – редове от клетки.

Note.png Не бъркайте тази категория функции с интегрираната система за бази от данни на LibreOffice. Базите от данни на LibreOffice и категорията функции за бази от данни в LibreOffice Calc не са свързани.

Примерни данни:

В някои от примерите в описанията на функции ще бъдат използвани следните данни:

В областта A1:E10 са изброени децата, поканени на рождения ден на Иван. Във всеки запис е дадена следната информация: колоната A съдържа името, B – класа, следва възрастта в години, разстоянието до училището в метри и теглото в килограми.

A B C D E
1 Име Клас Възраст Разстояние до училище Тегло
2 Андрей 3 9 150 40
3 Бистра 4 10 1000 42
4 Веселин 3 10 300 51
5 Георги 5 11 1200 48
6 Даниела 2 8 650 33
7 Емил 2 7 300 42
8 Женя 1 7 200 36
9 Здравко 3 9 1200 44
10 Ирена 2 8 1000 42
11
12
13 Име Клас Възраст Разстояние до училище Тегло
14 >600
15
16 DCOUNT 5

Формулата в клетката B16 е =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14)

Параметри на функция за бази от данни:

Следват дефинициите на параметри за всички функции за бази от данни:

БазаОтДанни е областта от клетки, съдържаща данните.

ПолеОтБД задава колоната, върху която действа функцията, след като се приложат критериите за търсене от първия параметър и бъдат избрани редовете с данни. То не е свързано със самия критерий за търсене. Използвайте числото 0, за да зададете цялата област с данни. За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

КритерииЗаТърсене е областта от клетки, съдържаща критерии за търсене. Ако напишете няколко критерия в един ред, те са свързани с „И“. Ако ги напишете на отделни редове, се свързват с „ИЛИ“. Празните клетки в областта с критерии се игнорират.

Изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване за да определите как LibreOffice Calc търси идентични записи.

Вижте и уикистраницата, посветена на условното броене и сумиране (на английски език).

DSTDEVP

DSTDEVP изчислява стандартното отклонение на популация на базата на клетките от област с данни, които съответстват на критериите за търсене. Записите от примера се третират като цялата популация.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DSTDEVP(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите стандартното отклонение на теглата на всички деца на еднаква възраст, поканени на тържеството (превъртете нагоре), въведете следната формула в B16:

=DSTDEVP(A1:E10;"Тегло";A13:E14)

В ред 14, под „Възраст“, въведете едно след друго 7, 8, 9 и т.н. Ще се показва стандартното отклонение на теглата на всички включени в проверката деца на съответната възраст.

DSTDEV

DSTDEV изчислява стандартното отклонение на базата на извадка, използвайки числата в колона на базата от данни, които отговарят на дадените условия. Записите се третират като извадка от данни. Това означава, че децата в примера са представителна извадка от всички деца. Имайте предвид, че не може да се извлече представителен резултат от извадка с размер по-малко от хиляда.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DSTDEV(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите стандартното отклонение на теглата на всички деца на еднаква възраст в примера (превъртете нагоре), въведете следната формула в B16:

=DSTDEV(A1:E10;"Тегло";A13:E14)

В ред 14, под „Възраст“, въведете едно след друго 7, 8, 9 и т.н. Като резултат ще се показва стандартното отклонение на теглата на децата на съответната възраст.

DPRODUCT

DPRODUCT умножава всички клетки в областта с данни, които отговарят на критериите за търсене.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DPRODUCT(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

В примера с тържеството за рождения ден (превъртете нагоре) няма практично приложение на тази функция.

DAVERAGE

DAVERAGE връща средното аритметично на стойностите на всички клетки (полета) във всички редове (записи от БД), които съответстват на зададените критерии за търсене.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DAVERAGE(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите средното тегло на всички деца на еднаква възраст в горния пример (превъртете нагоре), въведете следната формула в B16:

=DAVERAGE(A1:E10;"Тегло";A13:E14)

В ред 14, под „Възраст“, въведете едно след друго 7, 8, 9 и т.н. Ще се показват средните тегла на децата на съответната възраст.

DMIN

DMIN връща най-малката стойност на клетка (поле) в база от данни, която отговаря на зададените критерии за търсене.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DMIN(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите най-късото разстояние до училище за децата от всеки клас в горния пример (превъртете нагоре), въведете следната формула в B16:

=DMIN(A1:E10;"Разстояние до училище";A13:E14)

В ред 14 под „Клас“ въведете едно след друго 1, 2, 3 и т.н. след всяка въведена стойност ще виждате най-късото разстояние до училище за съответния клас.

DMAX

DMAX връща максималната стойност на клетка (поле) в базата от данни (всички записи), която отговаря на зададените критерии за търсене.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DMAX(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите колко тежи най-тежкото дете от всеки клас в горния пример (превъртете нагоре), въведете следната формула в B16:

=DMAX(A1:E10;"Тегло";A13:E14)

Под „Клас“ въведете едно след друго 1, 2, 3 и т.н. След въвеждането на клас ще се показва теглото на най-тежкото дете в този клас.

DGET

DGET връща съдържанието на посочената клетка в наза от данни, която отговаря на зададените критерии за търсене. В случай на грешка функцията връща или #СТОЙНОСТ!, ако не е намерен ред, или Err502, ако е открита повече от една клетка.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DGET(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

В горния пример (превъртете нагоре) искаме да определим в кой клас е детето, чието име е въведено в клетката A14. Формулата е се въвежда в клетката B16 и леко се различава от предишните примери, тъй като за ПолеОтБД може да бъде въведена само една колона (едно поле на базата от данни). Въведете следващата формула:

=DGET(A1:E10;"Клас";A13:E14)

Въведете името Емил в A14 и ще видите резултата 2. Емил е във втори клас. Въведете "Възраст" вместо "Клас" и ще получите възрастта на Емил.

Можете също да въведете само 11 в клетката C14 и да изтриете останалите елементи в същия ред. Променете формулата в B16 както следва:

=DGET(A1:E10;"Име";A13:E14)

Вместо класа се изисква името. Отговорът се появява веднага: Георги е единственото дете на възраст 11 години.

DCOUNTA

DCOUNTA брои редовете (записите) в база от данни, които отговарят на дадени критерии за търсене и съдържат числови или буквено-цифрови стойности.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DCOUNTA(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

В горния пример (превъртете нагоре) можете да намерите броя на децата, чието име започва с „Д“ или някоя от следващите букви. Редактирайте формулата в B16 и я променете на =DCOUNTA(A1:E10;"Име";A13:E14). Изтрийте старите критерии за търсене и въведете >=Д под „Име“ в полето A14. Резултатът е 5. Ако сега изтриете всички числови стойности за Женя в ред 8, резултатът се променя на 4. Ред 8 вече не се брои, тъй като не съдържа стойности. Името Женя е текст, а не числова стойност. Обърнете внимание, че параметърът ПолеОтБД трябва да сочи към колона, която може да съдържа стойности.

DVARP

DVARP изчислява дисперсията на всички стойности на клетки в колона на база от данни, които съответстват на зададените критерии за търсене. Записите от примера се третират като цялата популация.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DVARP(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите дисперсията на теглата на всички деца на еднаква възраст, поканени на тържеството (превъртете нагоре), въведете следната формула в B16:

=DVARP(A1:E10;"Тегло";A13:E14)

В ред 14, под „Възраст“, въведете едно след друго 7, 8, 9 и т.н. Като резултат ще се показва дисперсията на теглата на всички поканени на тържеството деца на съответната възраст.

DVAR

DVAR изчислява дисперсията на клетките в колона на базата от данни за всички записи, които отговарят на зададените критерии за търсене. Записите се третират като извадка от данни. От извадка с размер по-малко от хиляда не може да се извлече представителен резултат.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DVAR(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите дисперсията на теглата на всички деца на еднаква възраст в примера (превъртете нагоре), въведете следната формула в B16:

=DVAR(A1:E10;"Тегло";A13:E14)

В ред 14, под „Възраст“, въведете едно след друго 7, 8, 9 и т.н. Като резултат ще видите дисперсията на теглата на децата на съответната възраст.

DSUM

DSUM връща сумата на всички клетки от колона в база от данни, чиито редове (записи) отговарят на зададените критерии за търсене.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DSUM(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

За да намерите сумарното разстояние до училище за всички поканени на тържеството деца (превъртете нагоре), които са във втори клас, въведете следната формула в B16:

=DSUM(A1:E10;"Разстояние до училище";A13:E14)

Въведете 2 в ред 14 под „Клас“. Ще видите сумата (1950) на разстоянията до училище за всички деца във втори клас.

DCOUNT

DCOUNT брои редовете (записите) в база от данни, които отговарят на зададените критерии и съдържат числови стойности.

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Синтаксис

DCOUNT(БазаОтДанни; ПолеОтБД; КритерииЗаТърсене)

За параметъра ПолеОтБД можете да въведете клетка, за да зададете колоната, или числото 0 за цялата база от данни. Параметърът не може да е празен. За да посочите колона чрез заглавието й, заградете го с кавички.

Пример

В горния пример (превъртете нагоре) искаме да знаем колко деца трябва да изминат повече от 600 метра до училище. Резултатът трябва да бъде в клетката B16. Поставете курсора в клетката B16 и въведете в нея формулата =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14). Помощникът за функции ще ви улесни в посочването на областите.

БазаОтДанни е областта, която трябва да бъде обработена, включително заглавията, в случая – A1:E10. ПолеОтБД указва колоната за критериите за търсене, в случая – цялата база от данни. КритерииЗаТърсене е областта, в която можете да въведете параметрите за търсенето, в случая – A13:E14.

За да видите колко деца във втори клас са на възраст над 7 години, изтрийте записа „>600“ в клетката D14 и въведете 2 в клетката B14 под „Клас“ и >7 – в клетката C14 вдясно. Резултатът е 2 – две деца са във втори клас и на възраст над 7 години. Тъй като двата критерия са на един ред, те са свързани с логическо „И“.


Related Topics

Функции на Calc по категории в WikiHelp сайта на LibreOffice