Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Văn bản sang Cột

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Chức năng này mở hộp thoại Văn bản sang Cột, trong đó bạn nhập thiết lập để mở rộng nội dung của mỗi ô đã chọn ra nhiều ô.

Chọn Dữ liệu > Văn bản sang Cột

Để mở rộng nội dung ô ra nhiều ô

Bạn có khả năng mở rộng ô chứa các giá trị định giới bằng dấu phẩy (CSV) ra nhiều ô cùng hàng.

Ví dụ, ô A1 chứa những giá trị định giới bằng dấu phẩu 1,2,3,4, và ô A2 chứa chuỗi văn bản A,B,C,D.

  1. Hãy lựa chọn (những) ô bạn muốn mở rộng.
  2. Chọn mục trình đơn Dữ liệu > Văn bản sang Cột.

    Bạn sẽ thấy hộp thoại Văn bản sang Cột.
  3. Hãy bật những tùy chọn phân cách thích hợp. Ô xem thử hiển thị nội dung ô hiện thời được chuyển dạng sang nhiều ô.

Bạn có thể lựa chọn một chiều rộng trường, sau đó nhấn vào thước đo trong ô xem thử để đặt các vị trí phân cách ô.

Bạn có thể lựa chọn hay nhập ký tự phân cách để xác định vị trí của mỗi điểm ngắt. Ký tự phân cách bị gỡ bỏ khỏi nội dung ô kết quả.

Trong mẫu thí dụ, bạn đặt dấu phẩy là ký tự phân cách. Hai ô A1 và B1 sẽ được mở rộng ra bốn ô. A1 chứa 1, A2 chứa 2, v.v.


Related Topics

Mở và lưu các tập tin CSV

Nhập và xuất các tập tin văn bản