Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tekst jako kolumny

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Otwiera okno dialogowe Tekst jako kolumny, w którym można wprowadzić ustawienia rozszerzenia zawartości zaznaczonych komórek na wiele komórek.

Wybierz Dane - Tekst jako kolumny

Aby rozszerzyć zawartość komórki na wiele komórek

Komórki, które zawierają wartości rozdzielone przecinkami (CSV), można rozszerzyć na wiele komórek w tym samym wierszu.

Na przykład: komórka A1 zawiera wartości rozdzielone przecinkami 1,2,3,4, natomiast komórka A2 zawiera tekst A,B,C,D.

  1. Zaznacz komórkę lub komórki, które mają być rozszerzone.
  2. Wybierz Dane - Tekst jako kolumny.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tekst jako kolumny.
  3. Określa opcje separatora. Podgląd przedstawia sposób, w jaki zawartość bieżącej komórki zostanie przekształcona na wiele komórek.

Aby ustawić pozycje punktów przerwania, można zaznaczyć stałą szerokość, a następnie kliknąć linijkę na podglądzie.

W celu zdefiniowania pozycji punktów przerwania można zaznaczyć lub wprowadzić znaki separatorów. Znaki separatorów są usuwane z zawartości komórek wynikowych.

W tym przykładzie jako ogranicznik został wybrany przecinek. Komórki A1 i B1 zostaną rozszerzone na cztery kolumny każda. A1 będzie zawierać 1, B1 będzie zawierać 2 itd.


Related Topics

Otwieranie i zapisywanie plików tekstowych w formacie CSV

Import i eksport tekstowych plików CSV z formułami