Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Nhập và xuất các tập tin văn bản

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Các tập tin CSV (Comma Separated Values) là những văn bản chứa nội dung các ô trong một bảng tính. Dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc một ký tự đặc biệt thường được dùng để ngăn cách các ô với nhau. Các chuỗi văn bản được đưa vào trong các dấu ngoặc, còn các giá trị số thì để nguyên.

Nhập khẩu một tập tin CSV

 1. Chọn Tập tin > Mở.
 2. Trong phần Kiểu tập tin, hãy chọn định dạng « Văn bản CSV ». Chọn tập tin và nhấn Mở. Khi một tập tin có đuôi là « .csv », kiểu tập tin sẽ được tự động nhận ra.
 3. Bạn sẽ thấy hộp thoại Nhập khẩu văn bản. Nhấn OK.
Tip.png If the csv file contains formulas, but you want to import the results of those formulas, then choose Tools - Options - LibreOffice Calc - View and clear the Formulas check box.

Xuất công thức và giá trị thành tập tin CSV

 1. Bấm vào bảng cần chuyển thành tập tin csv.
 2. Nếu bạn muốn xuất các công thức dưới dạng công thức, ví dụ như dạng « =SUM(A1:B5) », hãy làm theo các bước sau:

  Choose Tools - Options - LibreOffice Calc - View.

  Trong phần Hiển thị, đánh dấu hộp Công thức. Nhấn OK.

  Nếu bạn cần xuất các kết quả tính toán thay vì công thức, hãy bỏ dấu kiểm trong hộp Công thức.
 3. Chọn Tập tin > Lưu dạng. Hộp thoại Lưu dạng sẽ hiện ra.
 4. Trong trường Kiểu tập tin chọn định dạng "Văn bản CSV".
 5. Nhập tên và nhấn Lưu.
 6. Trong hộp thoại Xuất tập tin văn bản hiện ra, hãy chọn bộ ký tự mã hoá và các ký tự ngăn cách trường và văn bản cho dữ liệu xuất ra, sau đó nhấn OK.

  Chú ý: nếu các giá trị số dùng dấu phẩy làm ký tự ngăn cách hàng đơn vị hoặc hàng nghìn, xin bạn chọn một ký tự khác để làm ký tự ngăn cách các trường. Nếu văn bản có chứa dấu ngoặc kép, bạn hãy chọn dấu nháy đơn làm ký tự ngăn cách.
 7. Nếu cần, sau khi lưu lại tập tin, hãy bỏ hộp kiểm Công thức để hiển thị lại các kết quả tính được trong bảng.

Related Topics

Mở và lưu các tập tin CSV

Tools - Options - LibreOffice Calc - View

Xuất tập tin văn bản

Nhập tập tin văn bản