Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tìm và thay thế trong bảng tính Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Trong các tài liệu bảng tính, bạn có thể tìm từ, công thức và kiểu dáng. Bạn có thể điều hướng từ một kết quả tới kết quả tiếp theo, hoặc bạn có thể tô sáng đồng thời tất cả các ô tương ứng, sau đó ứng dụng một định dạng khác hoặc thay thế nội dung ô bằng một nội dung khác.

Hộp thoại Tìm và Thay thế

Các ô có thể chứa văn bản hoặc số đã trực tiếp được nhập vào như trong một tài liệu văn bản. Nhưng các ô cũng có thể chứa văn bản hay các số dưới dạng kết quả của một phép tính. Ví dụ như, nếu một ô chứa công thức « =1+2 » cho kết quả 3. Bạn phải quyết định nên tìm 1 và 2 riêng từng cái, hay tìm 3.

Tìm công thức hay giá trị

Bạn có thể xác định trong hộp thoại Tìm và Thay thế để tìm các phần của công thức hay các kết quả của một phép tính.

  1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.
  2. Nhấn vào nút Chọn nhiều để mở rộng hộp thoại.
  3. Chọn mục « Công thức » hay « Giá trị » trong hộp danh sách Tìm trong.

Nếu chọn « Công thức » bạn sẽ tìm được các phần của công thức.

Nếu chọn « Giá trị », bạn sẽ tìm thấy các kết quả của phép tính.

Note.png Nội dung ô có thể được định dạng bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, một số có thể được định dạng là một tiền tệ và được thể hiện bằng một ký hiệu tiền tệ. Bạn có thể thấy ký hiệu tiền tệ trong ô nhưng không thể tìm được nó.

Tìm văn bản

  1. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế để mở hộp thoại Tìm và Thay thế.
  2. Gõ vào văn bản để tìm trong hộp văn bản Tìm kiếm.
  3. Nhấn vào hoặc nút Tìm hoặc nút Tìm tất cả.

Khi bạn nhấn Tìm, chương trình Calc sẽ chọn ô kế tiếp có chứa văn bản đã ghi rõ. Bạn có thể xem và chỉnh sửa văn bản, sau đó lại nhấn tiếp Tìm để chuyển tới ô tìm thấy tiếp theo.

  1. Nếu bạn đóng hộp thoại lại, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F để tìm ô tiếp theo mà không cần mở lại hộp thoại.
  2. Chương trình Calc sẽ mặc định tìm kiếm qua bảng tính hiện hành. Nhấn Chọn nhiều, sau đó mở Tìm trong mọi bảng để tìm trong tất cả các bảng tính của tài liệu.

Khi bạn chọn Tìm tất cả, chương trình Calc sẽ chọn tất cả các ô có chứa mục đã ghi rõ. Bây giờ, chẳng hạn, bạn có thể thực hiện một số thao tác như bôi đậm tất cả các ô tìm thấy, hoặc ứng dụng một kiểu dáng ô cho tất cả cùng một lúc.

Bộ điều hướng

  1. Chọn lệnh Sửa > Bộ điều hướng để mở cửa sổ Bộ điều hướng

Bộ điều hướng là công cụ chính để tìm và chọn đối tượng.

Sử dụng Bộ điều hướng để chèn đối tượng và liên kết trong cùng tài liệu hoặc từ các tài liệu mở khác.


Related Topics

Sử dụng Ký tự Đại diện khi Tìm kiếm qua Văn bản

Danh sách Biểu thức Chính quy

Tìm và Thay thế trong Writer