Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Functies

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Afhankelijk van het geselecteerde veldtype kunt u voorwaarden aan bepaalde functies toewijzen. Zo kunt u een veld definiëren dat een macro uitvoert wanneer u het veld in een document aanklikt, of een voorwaarde die, wanneer eraan voldaan wordt, een veld verbergt. U kunt ook velden met tijdelijke aanduidingen definiëren die afbeeldingen, tabellen, frames en andere objecten in uw document invoegen wanneer dit nodig is.

Kies Invoegen - Velden - Overige - Functies (tabblad)

Type

Toont de beschikbare veldtypen. Klik op een veldtype, vervolgens op een veld in de lijst Selecteren en dan op Invoegen om een veld aan uw document toe te voegen. De volgende velden zijn beschikbaar:

Type Betekenis
Voorwaardelijke tekst Voegt tekst in als er aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt. Typ in het vak Voorwaarde bijvoorbeeld 'sun eq 1', en dan in het vak Dan de tekst die u wilt invoegen wanneer de variabele 'sun' gelijk is aan '1'. Desgewenst kunt u in het vak Anders ook de tekst invoeren die weergegeven moet worden wanneer er niet aan deze voorwaarde voldaan wordt. Wilt u de variabele 'sun' definiëren, dan klikt u op de tab Variabelen, selecteert u 'Variable instellen', en typt u 'sun' in het vak Naam en de waarde in het vak Waarde.
Invoerlijst Voegt een tekstveld in dat één item uit een lijst weergeeft. U kunt items toevoegen, bewerken en verwijderen, en hun volgorde in de lijst wijzigen. Klik op een Invoerlijst-veld in uw document of druk op Ctrl+Shift+F9 om het dialoogvenster Item kiezen weer te geven.
Invoerveld Voegt een tekstveld in dat u kunt openen door erop te klikken in het document. U kunt de weergegeven tekst dan wijzigen.
Macro uitvoeren Voegt een tekstveld in dat een macro uitvoert wanneer u op het veld in het document klikt. Klik op de knop Macro om een macro aan een veld toe te wijzen.
Tijdelijke aanduiding Voegt een veld met een tijdelijke aanduiding in het document in, bijvoorbeeld voor afbeeldingen. Wanneer u op een dergelijk veld in het document klikt, wordt u gevraagd het ontbrekende item in te voegen.
Verborgen tekst Voegt een tekstveld in dat wordt verborgen als aan de voorwaarde die u opgeeft wordt voldaan. Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer - Linguïstiek en maak het keuzevak Velden: Verborgen tekst leeg om deze functie te gebruiken.
Verborgen alinea Verbergt een alinea als aan de voorwaarde die u opgeeft wordt voldaan. Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer - Linguïstiek en maak het keuzevak Velden: Verborgen alinea's leeg om deze functie te gebruiken.
Tekens samenvoegen Combineert tot 6 tekens, zodat ze zich als één teken gedragen. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Aziatische lettertypen ondersteund worden.
Note.png De volgende velden kunnen alleen ingevoegd worden als het overeenkomstige veldtype geselecteerd is in de lijst Type.

Notatie

Klik op de notatie die u op het geselecteerde veld wilt toepassen, of klik op 'Andere notaties' om een aangepaste notatie te definiëren.

Bij functievelden wordt het notatieveld alleen gebruikt voor velden met tijdelijke aanduidingen. De notatie bepaalt hier voor welk object de tijdelijke aanduiding staat.

Voorwaarde

Voer hier de criteria in voor velden die aan een voorwaarde gekoppeld zijn.

Dan, Anders

Voer de tekst in die weergegeven moet worden wanneer voldaan wordt aan de voorwaarde in het vak Dan, en de tekst die weergegeven moet worden wanneer dit niet gebeurt in het vak Anders.

U kunt ook gegevensbronvelden in de vakken Dan en Anders invoegen via de notatie "gegevensbronnaam.tabelnaam.veldnaam".

Note.png Als de tabel- of veldnaam niet in een gegevensbron staat, wordt er niets ingevoegd.
Note.png Als u de aanhalingstekens in "gegevensbronnaam.tabelnaam.veldnaam" opneemt, wordt de expressie als tekst ingevoegd.

Verwijzing

Typ de tekst die in het veld weergegeven moet worden. Als u een veld met een tijdelijke aanduiding invoegt, voer dan de tekst in die als Help-tip weergegeven moet worden wanneer u de muisaanwijzer op het veld zet.

Notatie

Selecteer de macro die u wilt uitvoeren wanneer er op het veld geklikt wordt.

Macronaam

Geeft de naam van de geselecteerde macro weer.

Tijdelijke aanduiding

Typ de tekst die in het veld met een tijdelijke aanduiding weergegeven moet worden.

Verborgen tekst

Typ de tekst die u wilt verbergen als er aan een voorwaarde voldaan wordt.

Tekens

Voer de tekens in die u wilt samenvoegen . U kunt maximaal zes tekens samenvoegen. Deze optie is alleen beschikbaar voor het veldtype Tekens samenvoegen.

Waarde

Voer een waarde voor het geselecteerde veld in.

Macro

Opent de Macrokiezer waar u kunt bepalen welke macro uitgevoerd wordt wanneer u op het geselecteerde veld in het document klikt. Deze knop is alleen beschikbaar voor het functieveld Macro uitvoeren.

De volgende besturingselementen worden voor de velden van de Invoerlijst weergegeven:

Item

Voer een nieuw item in.

Toevoegen

Voegt het Item aan de lijst toe.

Items op de lijst

Toont de items. Het bovenste item wordt in het document weergegeven.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde item uit de lijst.

Naar boven

Plaatst het geselecteerde item hoger in de lijst.

Naar beneden

Plaatst het geselecteerde item lager in de lijst.

Naam

Voer een unieke naam in voor de Invoerlijst.

Item kiezen

Dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u op een veld Invoerlijst in het document klikt.

Kies het item dat in het document weergegeven moet worden, en klik dan op OK.

Bewerken

Toont het dialoogvenster Velden bewerken: Functies, waarin u de Invoerlijst kunt bewerken.

Volgende

Hiermee wordt de huidige Invoerlijst gesloten en de volgende weergegeven, indien beschikbaar. U ziet deze knop wanneer u het dialoogvenster Item kiezen opent door op Ctrl+Shift+F9 te drukken.