Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Znajdowanie i zamiana w programie Writer

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

W dokumentach tekstowych można znajdować między innymi słowa, formatowanie i style. Nawigator pozwala przechodzić pomiędzy wynikami, a także zaznaczyć jednocześnie wszystkie zgodne wyniki, a następnie zastosować inny format lub zamienić słowa innym tekstem.

Okno dialogowe Znajdź i zamień

Aby wyszukiwać tekst w obrębie całego dokumentu, otwórz okno dialogowe Znajdź i zamień bez wcześniejszego zaznaczania części tekstu. Aby przeszukać tylko część dokumentu, w pierwszej kolejności zaznacz tę część, a następnie otwórz okno dialogowe Znajdź i zamień.

Znajdowanie tekstu

 1. Aby wyświetlić okno dialogowe, Znajdź i zamień, wybierz Edycja - Znajdź i zamień.
 2. W polu tekstowym Szukaj wprowadź wyszukiwany tekst.
 3. Kliknij Znajdź lub Znajdź wszystko.

Po kliknięciu przycisku Znajdź, program Writer zaznaczy pierwsze wystąpienie wyszukiwanego tekstu. Tekst można wyświetlić i edytować, a następnie ponowne kliknąć przycisk Znajdź, aby przejść do kolejnego odnalezionego wystąpienia.

Po zamknięciu okna dialogowego można nacisnąć kombinację klawiszy (Ctrl + Shift + F), aby odnaleźć następny tekst bez konieczności ponownego otwierania okna dialogowego.

Aby przejść do następnego tekstu lub innego obiektu w dokumencie, można także skorzystać z ikon umieszczonych w prawym dolnym narożniku dokumentu.

Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko program Writer zaznaczy wszystkie wystąpienia poszukiwanego tekstu. Teraz można na przykład we wszystkich odnalezionych wystąpieniach ustawić format czcionki pogrubionej lub zastosować określony styl znaku do wszystkich wystąpień jednocześnie.

Zamienianie tekstu

Note.png W przeciwieństwie do wyszukiwania tekstu, zamiany nie można ograniczyć tylko do bieżącego zaznaczenia.
 1. Aby wyświetlić okno dialogowe Znajdź i zamień, wybierz menu Edycja - Znajdź i zamień.
 2. W polu tekstowym Szukaj wprowadź wyszukiwany tekst.
 3. W polu tekstowym Zamień na wprowadź tekst, który ma zamienić odnaleziony tekst w dokumencie.
 4. Kliknij przycisk Zamień lub Zamień wszystko.

Po kliknięciu przycisku Zamień program Writer rozpocznie poszukiwanie tekstu wprowadzonego w polu Szukaj w całym dokumencie, począwszy od bieżącej pozycji kursora. Po odnalezieniu tekstu program Writer zaznaczy go i będzie czekał na decyzję użytkownika. Aby zamienić zaznaczony tekst dokumentu tekstem wprowadzonym w polu Zamień na, kliknij przycisk Zamień. Aby przejść do następnego wystąpienia poszukiwanego tekstu bez zamiany bieżącego wystąpienia, kliknij przycisk Znajdź.

Po kliknięciu przycisku Zamień wszystko program Writer zamieni wszystkie wystąpienia poszukiwanego tekstu.

Znajdowanie stylów

Można także wyszukiwać w dokumencie wszystkie wystąpienia tekstu, do których przypisano określony styl akapitu, na przykład styl "Nagłówek 2".

 1. Aby wyświetlić okno dialogowe Znajdź i zamień, wybierz menu Edycja - Znajdź i zamień.
 2. Aby rozszerzyć okno dialogowe, kliknij Więcej opcji.
 3. Zaznacz opcję Szukaj stylów.
  Pole tekstowe Szukaj jest teraz polem listy, w którym można wybrać dowolne style akapitów zastosowane w bieżącym dokumencie.
 4. Wybierz wyszukiwany styl, a następnie kliknij Znajdź lub Znajdź wszystko.

Znajdowanie formatów

Program pozwala na wyszukiwanie w dokumencie wszystkich wystąpień tekstu, do których przypisano określone bezpośrednie formatowanie znaków.

Note.png Znajdowanie formatów pozwala na wyszukiwanie tylko bezpośrednio przypisanych atrybutów znaków, nie można w ten sposób znaleźć atrybutów przypisanych jako części stylu.
 1. Aby wyświetlić okno dialogowe Znajdź i zamień, wybierz menu Edycja - Znajdź i zamień.
 2. Aby rozszerzyć okno dialogowe, kliknij Więcej opcji.
 3. Kliknij przycisk Format.
 1. Kliknij Znajdź lub Znajdź wszystkie.

Więcej opcji

Mechanizm wyszukiwania podobnych wyrazów może znajdować w tekście słowa podobne do wprowadzonego. Istnieje możliwość wyboru liczby znaków, którymi mogą różnić się słowa.

Zaznacz opcję Szukaj podobnych i ewentualnie kliknij przycisk ..., aby zmienić ustawienia. (W tekstach angielskich najlepiej ustawić wszystkie trzy liczby na 1).

Tip.png Po włączeniu obsługi języków azjatyckich za pomocą polecenia Narzędzia – Opcje – Ustawienia językowe – Języki w oknie dialogowym Znajdź i zamień można przeszukiwać tekst w języku azjatyckim.

Nawigator

Nawigator jest podstawowym narzędziem służącym do wyszukiwania obiektów. Przy pomocy Nawigatora można także przenosić i porządkować rozdziały, wyświetlając dokument w postaci konspektu.

Aby wyświetlić okno Nawigatora, wybierz Edycja - Nawigator.

Przy pomocy Nawigatora można wstawiać obiekty, łącza i odwołania w obrębie tego samego dokumentu lub z innych otwartych dokumentów. Więcej informacji można znaleźć w opisie Nawigatora.

Aby otworzyć okno Nawigacja, kliknij ikonę w postaci niebieskiego okręgu w prawym dolnym narożniku dokumentu.

Małe okno Nawigacja pozwala na szybkie przeskakiwanie do następnego obiektu lub wyszukiwanego tekstu w dokumencie.


Related Topics

Nawigator dokumentów tekstowych

Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

Wyszukiwanie atrybutów

Lista wyrażeń regularnych

Usuwanie podziałów wierszy

Znajdowanie i zamiana w programie Calc