Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Drukowanie

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ustawienia drukowania w dokumentach tekstowych i HTML.

Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/WebDrukuj

Note.png Ustawienia drukowania zdefiniowane na tej karcie mają zastosowanie do wszystkich drukowanych potem dokumentów. Zmienić ustawienia tylko bieżącego dokumentu można w oknie dialogowym Plik – Drukuj.

Zawartość

Określa, które elementy zawartości dokumentu mają być drukowane.

Grafika i obiekty

Określa, czy mają być drukowane elementy graficzne dokumentu tekstowego.

Tabele

Określa, czy mają być drukowane tabele dokumentu tekstowego.

Rysunki (nie dotyczy dokumentów HTML)

Określa, czy mają być drukowane elementy graficzne utworzone za pomocą funkcji drukowania pakietu LibreOffice.

Formanty

Określa, czy mają być drukowane pola formantów formularza dokumentu tekstowego.

Tło strony

Określa, czy w drukowanym dokumencie uwzględnić kolory i obiekty wstawione do tła strony (Format – Strona – Tło).

Drukuj na czarno

Określa, czy tekst ma być zawsze drukowany w czerni.

Tekst ukryty

Włącz tę opcję, aby drukować tekst oznaczony jako ukryty. Zostanie wydrukowany następujący tekst ukryty: tekst, który jest sformatowany jako ukryty przez użycie ustawienia Format - Znak - Efekty dla czcionek - Ukryte oraz pola tekstowe Ukryty tekst i Ukryte akapity.

Symbol zastępczy tekstu

Włącz tę opcję, aby drukować symbole zastępcze. Wyłącz tę opcję, aby pozostawić symbole zastępcze puste na wydruku.Symbole zastępcze tekstu są polami.

Strony

Definiuje kolejność drukowania dokumentów programu LibreOffice Writer zawierających wiele stron.

Lewe strony (nie dotyczy dokumentów HTML)

Określa, że mają być drukowane wszystkie lewe (parzyste) strony dokumentu.

Prawe strony (nie dotyczy dokumentów HTML)

Określa, że mają być drukowane wszystkie prawe (nieparzyste) strony dokumentu.

Broszura

Zaznaczenie opcji Broszura powoduje, że dokument jest drukowany w formacie broszury. W programie LibreOffice Writer format broszury charakteryzuje się następującymi cechami:

Jeśli dokument jest drukowany w układzie pionowym na stronie ułożonej poziomo, na jednym arkuszu drukowane są dwie przeciwległe strony. W przypadku drukarki obsługującej druk dwustronny z dokumentu można utworzyć całą broszurę bez konieczności późniejszego sortowania stron. Gdy drukarka obsługuje tylko druk jednostronny, ten sam efekt można osiągnąć, najpierw drukując strony przednie (zaznaczona opcja "Strony przednie / prawe strony /nieparzyste strony"), a następnie – po ponownym włożeniu tego samego pliku arkuszy do drukarki – drukując wszystkie strony tylne (zaznaczona opcja "Strony tylne / lewe strony / parzyste strony").

Komentarze

Określa, czy są drukowane komentarze w dokumencie.

Inny

Drukuj automatycznie wstawione puste strony

Włączenie tej funkcji powoduje drukowanie automatycznie wstawionych pustych stron. Jest to bardzo użyteczna funkcja w przypadku drukowania dwustronnego. Przykład: Styl akapitu rozdziału w książce zdefiniowano tak, aby zawsze rozpoczynał się od nieparzystej numerowanej strony. Poprzedni rozdział kończy się na stronie nieparzystej. LibreOffice wstawia parzystą numerowaną pustą stronę. Ta opcja pozwala zdecydować, czy parzysta numerowana strona ma być drukowana.

Zasobnik papieru z ustawień drukarki

W przypadku drukarek z wieloma podajnikami opcja "Zasobnik papieru z ustawień drukarki" określa, że podajnik papieru jest wybierany na podstawie ustawień systemowych drukarki.

Faks

Jeśli w komputerze zainstalowano oprogramowanie faksu i zachodzi konieczność wysłania dokumentu tekstowego bezpośrednio jako faksu, należy wybrać żądane urządzenie faksujące.


Related Topics

Drukowanie broszury