Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lista med reguljära uttryck

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Character Effekt/användning
Valfritt tecken Representerar det angivna tecknet om inget annat anges.
. Motsvarar valfritt tecken förutom radbrytningstecken eller styckebrytningstecken. Sökuttrycket "sk.tt" matchar till exempel både "skatt" och "skett".
^ Matchar endast söktermen om den förekommer i början av ett stycke. Speciella objekt som till exempel tomma fält eller teckenförankrade ramar i början av ett stycke ignoreras. Exempel: "^Peter".
$ Matchar endast söktermen om den förekommer i slutet av ett stycke. Speciella objekt som till exempel tomma fält eller teckenförankrade ramar i slutet av ett stycke ignoreras. Exempel: "Peter$".
* Söker efter inga eller flera av tecknen framför "*". Sökuttrycket "Ab*c" matchar "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", och så vidare.
+ Söker efter ett eller flera av tecknen framför "+". Om du skriver "AX.+4" hittar du "AXx4" men inte "AX4".

Den längsta möjliga sträng som matchar det här sökmönstret i ett stycke hittas alltid. Om stycket innehåller strängen "AX 4 AX4" markeras hela textstycket.

? c)?y" hittar du "xy", "xaby" eller "xcy".
\ Sökningen tolkar specialtecknet som följer efter "\" som ett vanligt tecken och inte som ett reguljärt uttryck (förutom kombinationerna \n, \t, \> och \<). Om du till exempel skriver "tre\." hittar du "tre.", men inte "treor" eller "trevlig".
\n Motsvarar en radbrytning som infogats med tangentkombinationen Skift+Retur. Om du vill ändra en radbrytning till en styckebrytning skriver du \n i rutorna Sök efter och Ersätt med och söker och ersätter.

\n i textrutan Sök efter står för en radbrytning som infogas med Skift+Retur.

\n i textrutan Ersätt med står för en styckebrytning som kan anges med Retur.

\t Motsvarar en flik. Du kan också använda uttrycket i rutan Ersätt med.
\> Hittar bara söktermen om den förekommer i slutet av ett ord. Om du skriver "bok\>" hittar du "ordbok" men inte "bokmärke".
\< Hittar bara söktermen om den förekommer i början av ett ord. Om du skriver "\<bok" hittar du "bokmärke" men inte "ordbok".
^$ Söker efter ett tomt stycke.
^. Söker efter det första tecknet i ett stycke.
& eller $0 Lägger till strängen som matchade sökkriterierna i rutan Sök efter i termen i rutan Ersätt med när du gör en ersättning.

Om du t.ex. skriver "fönster" i rutan Sök efter och "&ram" i rutan Ersätt med ersätts ordet "fönster" med "fönsterram".

Du kan också skriva ett "&" i rutan Ersätt med om du vill ändra Attribut eller Format för strängen som matchar sökkriterierna.

[abc123] Motsvarar ett av de tecken som visas inom parentes.
[a-e] Motsvarar valfritt tecken mellan a och e, inklusive första och sista tecknet.

Tecknen ordnas efter sina kodtal.

[a-eh-x] Motsvarar ett tecken mellan a och e eller mellan h och x.
[^a-s] Motsvarar valfritt tecken som inte är mellan a och s.
\xXXXX Motsvarar ett specialtecken baserat på en fyrsiffrig hexadecimal kod (XXXX).

Koden för ett visst specialtecken beror på vilket teckensnitt som används. Du kan visa koderna genom att välja Infoga - Specialtecken.

ett " och de uttryck som förekommer efter "|". Sökuttrycket "ett|två" matchar till exempel "ett" och "två".
{2} Definierar det antal gånger som tecknet före klammern förekommer. Exempelvis sökuttrycket "skal{2}" matchar och markerar "skall".
{1,2} Definierar det minsta och största antalet gånger som tecknet före klammern kan förekomma. Exempelvis sökuttrycket "skal{1,2}" matchar och markerar "skall" och "skalda".
{1,} Definierar det minsta antalet gånger som tecknet före klammern kan förekomma. Sökuttrycket "tre{2,}" matchar till exempel "tree", "treee" och "treeeee".
( ) I rutanErsätt med:

Definierar tecknen inom parenteserna som en referens. Du kan sedan referera till den första referensen i uttrycket med "\1", till den andra referensen med "\2", och så vidare.

Om texten till exempel innehåller siffrorna 13487889 och sökuttrycket är (8)7\1\1 matchas "8788".

Du kan också använda () om du vill gruppera termer, till exempel "a(bc)?d" hittar "ad" eller "abcd".

I rutanErsätt med :

Använd $ (dollar) istället för \ (omvänt snedstreck) för att ersätta referenser. Använda $0 för att ersätta hela den hittade strängen.

[:alpha:] Motsvarar ett alfabetiskt tecken. Använd [:alfa:]+ för att söka efter ett av dem.
[:digit:] Motsvarar en decimal. Använd [:digit:]+ för att söka efter ett av dem.
[:alnum:] Motsvarar ett alfanumeriskt tecken ([:alpha:] och [:digit:]).
[:space:] Representerar mellanslagstecken (men inte andra mellanrumstecken).
[:print:] Motsvarar ett utskrivbart tecken.
[:cntrl:] Motsvarar ett kontrolltecken.
[:lower:] Motsvarar ett gement tecken om Exakt har markerats under Alternativ.
[:upper:] Motsvarar ett versalt tecken om Exakt har markerats under Alternativ.

Exempel

e([:digit:])? -- finds 'e' followed by zero or one digit. Note that currently all named character classes like [:digit:] must be enclosed in parentheses.

^([:digit:])$ -- finds lines or cells with exactly one digit.

Du kan kombinera söktermer om du vill göra mer komplexa sökningar.

Så här hittar du tresiffriga tal i ett stycke

^[:digit:]{3}$

^ innebär att matchen måste finnas i början av stycket,

[:digit:] matchar valfritt decimaltecken,

{3} innebär att det måste finnas exakt tre kopior av "tal",

$ innebär att matchen måste avsluta ett stycke.


Related Topics

Sök och ersätt

When in Writer: Använda jokertecken vid textsökningar

Söka och ersätta i Writer

Wiki-sida om reguljära uttryck i Writer

Wiki-sida om reguljära uttryck i Calc