Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Seznam regularnih izrazov

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Znak Rezultat/Uporabi
Vsak znak Predstavlja dani znak, če ni navedeno drugače.
. Predstavlja vsak posamezen znak, razen preloma vrstice ali preloma odstavka. Primer: iskalni pogoj "kr.tek" najde tako "kratek" kot "krotek".
^ Iskani izraz najde samo, če se ta nahaja na začetku odstavka. Posebni predmeti na začetku odstavka, kot so prazna polja ali kot znaki zasidrani okviri, so prezrti. Primer: "^Peter".
$ Iskani izraz najde samo, če se ta pojavlja na koncu odstavka. Posebni predmeti na koncu odstavka, kot so prazna polja ali kot znaki zasidrani okviri, so prezrti. Primer: "Peter$".
* Najde nič ali več znakov pred "*". Primer: "Ab*c" najde "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", in tako naprej.
+ Najde enega ali več znakov pred "+". Primer: "AX.+4" najde "AXx4", vendar ne "AX4".

Najdaljši možni niz v odstavku, ki se ujema s tem iskalnim vzorcem, je vedno najden. Če odstavek vsebuje niz "AX 4 AX4", je označen celoten odlomek.

? c)?y" najde "xy", "xaby", ali "xcy".
\ Poseben znak, ki sledi "\" iskanje tolmači kot normalen znak in ne kot regularen izraz (razen kombinacij \n, \t, \> in \<). Primer: "drva\." najde "drva.", ne najde pa "drvar" ali "drvača".
\n Predstavlja prelom vrstice, ki je bil vstavljen s kombinacijo tipk Shift+Enter. Če želite prelom vrstice spremeniti v prelom odstavka, v polji Išči in Zamenjaj z vnesite \n in nato izvršite ukaz najdi in zamenjaj.

\n v polju Išči pomeni prelom vrstice, vstavljen s kombinacijo tipk Shift+Enter.

\n v polju Zamenjaj z pomeni prelom odstavka, ki se ga lahko vstavi s tipko Enter ali Return.

\t Predstavlja tabulator. Ta izraz lahko uporabite tudi v polju Zamenjaj z.
\> Iskani izraz najde samo, če se ta pojavlja na koncu besede. Primer: "nik>" najde "svinčnik", "nikoli" pa ne.
\< Iskani izraz najde samo, če se ta pojavlja na začetku besede. Primer: "\<book" najde "bookmark", vendar ne "checkbook".
^$ Najde prazen odstavek.
^. Najde prvi znak v odstavku.
& ali $0 Doda niz, ki je bil najden z iskalnimi pogoji v polju Išči, k izrazu v polju Zamenjaj z, ko izvedete zamenjavo.

Primer: če v polje Išči vnesete "avto" in v polje Zamenjaj z "&mobil", besedo "avto" nadomesti "avtomobil".

V polje Zamenjaj z lahko vnesete tudi "&" za spreminjanje Atributov ali Oblike niza, ki je bil najden z iskalnimi pogoji.

[abc123] Predstavlja enega izmed znakov, ki se nahajajo med oklepaji.
[a-e] Predstavlja katerega koli izmed znakov, ki se nahajajo med a in e, vključno z začetnim in končnim znakom

Znaki so razvrščeni glede na njihovo kodno številko.

[a-eh-x] Predstavlja kateregakoli izmed znakov, ki se nahajajo med a-e in h-x.
[^a-s] Predstavlja vse, kar se ne nahaja med a in s.
\xXXXX Predstavlja poseben znak na osnovi njegove štirimestne šestnajstiške kode (XXXX).

Koda za posebni znak je odvisna od pisave, ki je uporabljena. Kode si lahko ogledate s klikom na Vstavi - Poseben znak.

". Primer: "to|ono" najde "to" in "ono".
{2} Določi, kolikokrat se pojavi znak pred oklepajem. Primer: "tre{2}" najde in izbere "tree".
{1,2} Določi najmanjše in največje možno število pojavitev znaka, navedenega pred oklepajem. Primer: "tre{1,2}" najde in izbere "tre" in "tree".
{1,} Določi, najmanj kolikokrat se znak pred oklepaji lahko pojavi. Primer: "tre{2,}" najde "tree", "treee", in "treeeee".
( ) V polje Išči:

Določi znake znotraj oklepajev za sklic. Tako se lahko sklicujete na prvi sklic v trenutnem izrazu z "\1", na drugi sklic z "\2" in tako naprej.

Primer: če vaše besedilo vsebuje število 13487889 in iščete z uporabo regularnega izraza (8)7\1\1, je najden "8788".

Uporabite lahko tudi () za združevanje izrazov, "a(bc)?d" npr. najde "ad" ali "abcd".

V polju Zamenjaj z

Uporabite $ (dolar) namesto \ (leva poševnica), če želite zamenjati sklice. Uporabite $0, če želite zamenjati celoten najdeni niz.

[:alpha:] Predstavlja znak abecede. Poiščete jih z [:alpha:]+.
[:digit:] Predstavlja desetiško številko. Poiščete jih z [:digit:]+.
[:alnum:] Predstavlja alfanumeričen znak ([:alpha:] in [:digit:]).
[:space:] Predstavlja navaden znak za presledek (vendar ne drugih vrst presledkov).
[:print:] Predstavlja natisljiv znak.
[:cntrl:] Predstavlja nenatisljiv znak.
[:lower:] Predstavlja znak za male črke, če ste v Možnostih označili Razlikuj velike in male črke.
[:upper:] Predstavlja znak za velike črke, če ste v Možnostih označili Razlikuj velike in male črke.

Primeri

e([:digit:])? -- poišče 'e', ki mu sledi ničla ali ena števka. Upoštevajte, da mora biti trenutno vsak poimenovalni razred zaobjet z oklepaji (kot npr. [:digit:]).

^([:digit:])$ -- poišče vrstice ali celice z natanko eno števko.

Iskalne pogoje lahko sestavljate v napredna iskanja.

Za iskanje posameznih trimestnih števil v odstavku

^[:digit:]{3}$

^ pomeni, da mora biti zadetek na začetku odstavka,

[:digit:] predstavlja katero koli desetiško števko,

{3} pomeni, da morajo obstajati natanko tri kopije števke "digit",

$ pomeni, da mora zadetek zaključiti odstavek.


Related Topics

Najdi in zamenjaj

When in Writer: Uporaba nadomestnih znakov pri iskanju po besedilu

Iskanje in zamenjevanje v Writer-ju

Stran wiki o regularnih izrazih v modulu Writer

Stran wiki o regularnih izrazih v modulu Calc