Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lista wyrażeń regularnych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Znak Wynik/Sposób użycia
Dowolny znak Oznacza dowolny znak, chyba że określono inaczej.
. Oznacza dowolny znak za wyjątkiem znaku podziału wiersza lub akapitu. Na przykład wyszukiwanie frazy "kl.cz" powoduje znalezienie zarówno słowa "klucz" oraz "klacz".
^ Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na początku akapitu. Występujące na początku akapitu specjalnie obiekty - takie jak puste pola lub ramki zakotwiczone do znaków - są ignorowane. Przykład: "^Piotr".
$ Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na końcu akapitu. Występujące na końcu akapitu specjalnie obiekty - takie jak puste pola lub ramki zakotwiczone do znaków - są ignorowane. Przykład: "Piotr$".
* Znajduje zero lub więcej znaków występujących przed symbolem "*". Na przykład wyszukiwanie frazy "Ab*c" powoduje znalezienie fraz "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" itd.
+ Znajduje jeden lub więcej znaków występujących przed symbolem "+". Na przykład wyszukiwanie frazy "AX.+4" powoduje znalezienie "AXx4" ale nie "AX4".

Zawsze znajdowany jest najdłuższy możliwy ciąg znaków pasujący do wzorca w akapicie. Jeśli akapit zawiera ciąg "AX 4 AX4", podświetlany jest cały akapit.

? c)?y" - fraz "xy", "xaby" i "xcy".
\ Podczas wyszukiwania znak specjalny występujący po znakach "\" jest interpretowany jak zwykły, a nie jak specjalny symbol wyrażenia regularnego (za wyjątkiem kombinacji \n, \t, \> oraz \<). Na przykład wyszukiwanie frazy "drzew\." powoduje znalezienie ciągu "drzew." a nie "drzewo" czy "drzewa".
\n Oznacza podział wiersza wstawiony kombinacją klawiszy Shift+Enter. Aby zastąpić podział wiersza podziałem akapitu, w polach Szukaj i Zamień na należy wpisać ciąg \n, a następnie wykonać wyszukiwanie i zamianę.

\n w polu tekstowym Wyszukaj to znak podziału wiersza, który został wstawiony poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift+Enter.

\n w polu tekstowym Zamień na to znak podziału akapitu, który można wprowadzić poprzez naciśnięcie klawisza Enter lub Return.

\t Oznacza znak tabulacji. To wyrażenie można także wpisać w polu Zamień na.
\> Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na końcu słowa. Na przykład wyszukiwanie frazy "łap\>" powoduje znalezienie ciągu "pułap" ale nie "łapka".
\< Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na początku słowa. Na przykład wyszukiwanie frazy "\<łap" powoduje znalezienie ciągu "łapka" ale nie "pułap".
^$ Znajduje pusty akapit.
^. Znajduje pierwszy znak akapitu.
& lub $0 Dodaje łańcuch znaleziony zgodnie z kryteriami określonymi w polu Szukaj do frazy w polu Zamień na podczas zastępowania.

Na przykład wprowadzenie frazy "rama" w polu Szukaj i frazy "anty&" w polu Zamień na powoduje zastąpienie słowa "rama" słowem "antyrama".

Symbol "&" można również wprowadzić w polu Zamień na. Pozwala to zmodyfikować Atrybuty lub Format ciągu znalezionego przez podane kryteria.

[abc123] Oznacza jeden ze znaków znajdujących się między nawiasami kwadratowymi.
[a-e] Oznacza dowolny ze znaków z przedziału od a do e, w tym znaki początkowe i końcowe.

Znaki są ustawiane w kolejności według numerów kodów.

[a-eh-x] Oznacza dowolny ze znaków z przedziałów od a do e oraz od h do x
[^a-s] Oznacza dowolny ze znaków spoza przedziału od a do s.
\xXXXX Oznacza znak specjalny określony czterocyfrowym kodem szesnastkowym (XXXX).

Kod specjalnego znaku zależy od zastosowanej czcionki. Kody można przejrzeć, wybierając Wstaw - Znak specjalny.

" i po nim. Na przykład wyszukanie frazy "to|tamto" powoduje znalezienie ciągów "to" i "tamto".
{2} Definiuje liczbę możliwych wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{2}" powoduje znalezienie ciągu "zoo".
{1,2} Definiuje maksymalną i minimalną liczbę możliwych wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{1,2}" powoduje znalezienie ciągów "zo" i "zoo".
{1,} Definiuje minimalną liczbę wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{2,}" powoduje znalezienie ciągów "zoo", "zooo" i "zooooo".
( ) W polu Wyszukaj:

Definiuje znaki znajdujące się w nawiasach jako elementy, do których można się potem odwołać. Do pierwszej takiej grupy znaków można się odwołać wpisując "\1", do drugiej - wpisując "\2" i tak dalej.

Na przykład jeśli tekst zawiera liczbę 13487889, wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego "(8)7\1\1" powoduje znalezienie ciągu "8788".

Nawiasami () można także grupować ciągi, na przykład fraza "a(bc)?d" powoduje znalezienie "ad" lub "abcd".

W polu Zamień na:

Aby zamienić odwołania, użyj symbolu $ (dolar) zamiast symbolu \ (odwrotny ukośnik). Aby zamienić cały odnaleziony ciąg, użyj symbolu $0.

[:alpha:] Oznacza znak alfabetyczny. Aby znaleźć taki znak należy użyć wzorca [:alpha:]+
[:digit:] Oznacza cyfrę dziesiętną. Aby znaleźć taki znak należy użyć wzorca [:digit:]+
[:alnum:] Oznacza znak alfanumeryczny ([:alpha:] i [:digit:]).
[:space:] Przedstawia znak spacji (ale żaden inny znak specjalny).
[:print:] Oznacza znak drukowalny.
[:cntrl:] Oznacza znak niedrukowalny.
[:lower:] Oznacza małą literę, o ile w sekcji Opcje zaznaczono pole wyboru Uwzględniaj wielkość liter.
[:upper:] Oznacza wielką literę, o ile w sekcji Opcje zaznaczono pole Uwzględniaj wielkość liter.

Przykłady

e([:digit:])? -- wyszuka 'e' i następującą po nim cyfrę zero. Pamiętaj, że wszystkie dotychczas nazwane klasy znaków takie jak [:digit:] muszą być w nawiasach.

^([:digit:])$ -- wyszuka linie lub komórki zawierające dokładnie jedną cyfrę.

Kryteria wyszukiwania można łączyć w celu utworzenia złożonych wyszukiwań.

Aby odnaleźć pojedyncze liczby trzycyfrowe w akapicie

^[:digit:]{3}$

^ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na początku akapitu,

[:digit:] odpowiada dowolnej cyfrze dziesiętnej,

{3} oznacza, że muszą wystąpić dokładnie 3 kopie „cyfry”,

$ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na końcu akapitu.


Related Topics

Znajdź i zamień

When in Writer: Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

Znajdowanie i zamiana w programie Writer

Strona Wiki dotycząca wyrażeń regularnych w programie Writer

Strona Wiki dotycząca wyrażeń regularnych w programie Calc