Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lijst met reguliere expressies

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Teken Resultaat/gebruik
Elk teken Staat voor het gegeven teken tenzij anders gespecificeerd.
. Elk willekeurig teken, met uitzondering van een regel- of alinea-einde. Met de zoekterm "sh.rt" worden bijvoorbeeld zowel "shirt" als "short" gevonden.
^ Vindt de zoekterm alleen als deze aan het begin van een alinea voorkomt. Speciale objecten aan het begin van een alinea zoals lege velden of frames die aan tekens zijn verankerd, worden genegeerd. Bijvoorbeeld: "^Peter".
$ Vindt de zoekterm alleen als deze aan het einde van een alinea voorkomt. Speciale objecten aan het einde van een alinea zoals lege velden of frames die aan tekens zijn verankerd, worden genegeerd. Bijvoorbeeld: "Peter$".
* Vindt nul of meer van de tekens vóór "*". Met "Ab*c" worden bijvoorbeeld "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" enzovoort gevonden.
+ Vindt één of meer van de tekens vóór "+". Met "AX.+4" wordt "AXx4" bijvoorbeeld wel gevonden, maar "AX4" niet.

De langst mogelijke tekenreeks in een alinea die met dit zoekpatroon overeenkomt, wordt altijd gevonden. Als de alinea de tekenreeks AX 4 AX4 bevat, wordt het hele gedeelte gemarkeerd.

? c)?y" wordt "xy", "xaby" of "xcy" gevonden.
\ Zoekopdrachten interpreteren het speciale teken na het teken "\" als normaal teken en niet als reguliere expressie (met uitzondering van de combinaties \n, \t, \> en \<). Met "tree\." wordt bijvoorbeeld "tree." gevonden en niet "treed" of "trees".
\n Staat voor een regeleinde dat is ingevoegd met Shift+Enter. Als u een regeleinde wilt veranderen in een alinea-einde, voert u \n in de vakken Zoeken naar en Vervangen door in en voert u vervolgens de zoek- en vervangbewerking uit.

\n in het tekstvak Zoeken naar staat voor een regeleinde dat werd ingevoegd met de toetscombinatie Shift+Enter.

\n in het tekstvak Vervangen door staat voor een alineaeinde dat kan worden ingevoegd met de toets Enter of Return.

\t Staat voor een tabstop. U kunt deze expressie ook gebruiken in het vak Vervangen door.
\> Vindt de zoekterm alleen als deze aan het einde van een woord voorkomt. Met "boek\>" wordt "chequeboek" bijvoorbeeld wel gevonden, maar "boekenreeks" niet.
\< Vindt de zoekterm alleen als deze aan het begin van een woord voorkomt. Met "\<boek" wordt "boekenreeks" bijvoorbeeld wel gevonden, maar "chequeboek" niet.
^$ Vindt een lege alinea.
^. Zoekt het eerste teken van een alinea.
& or $0 Voegt de tekenreeks die op basis van de zoekcriteria in het vak Zoeken naar is gevonden, aan de term in het vak Vervangen door toe wanneer u vervangingen uitvoert.

Als u bijvoorbeeld "venster" in het vak Zoeken naar invoert en "&rand" in het vak Vervangen door invoert, wordt het woord "venster" vervangen door "vensterrand".

U kunt ook het teken "&" in het vak Vervangen door invoeren om de attributen of de Opmaak te wijzigen van de tekenreeks die op basis van de zoekcriteria wordt gevonden.

[abc123] Staat voor een van de tekens die tussen haakjes staan.
[a-e] Staat voor elk van de tekens die tussen a en e staan, inclusief zowel de tekens aan het begin als aan het einde

De tekens staan op volgorde van hun codenummers.

[a-eh-x] Staat voor de tekens die zich tussen a-e en h-x bevinden.
[^a-s] Staat voor elk teken dat zich niet tussen a en s bevindt.
\xXXXX Staat voor een speciaal teken, gebaseerd op de hexadecimale code van vier cijfers (XXXX).

De code voor het speciale teken is afhankelijk van het gebruikte lettertype. U kunt de codes bekijken via Invoegen - Speciale tekens.

" voorkomen en vindt ook de termen die na de "|" voorkomen. Met "dit|dat" worden bijvoorbeeld "dit" en "dat" gevonden.
{2} Definieert het aantal keren dat het teken dat vóór het haakje openen staat, mag voorkomen. Met "tre{2}" wordt bijvoorbeeld "tree" gevonden en geselecteerd.
{1,2} Definieert het minimum en maximum aantal keren dat het teken dat vóór het haakje openen staat, mag voorkomen. Met "tre{1,2}" worden bijvoorbeeld zowel "tre" als "tree" gevonden en geselecteerd.
{1,} Definieert het minimumaantal keren dat het teken dat vóór het haakje openen staat, mag voorkomen. Met 'tre{2,}' wordt bijvoorbeeld zowel 'tree', 'treee' als 'treeeee' gevonden.
( ) In het vak Zoeken naar:

Definieert de tekens tussen de haakjes als verwijzing. U kunt vervolgens naar de eerste verwijzing in de huidige expressie verwijzen met "\1", naar de tweede verwijzing met "\2", enzovoort.

Als de tekst bijvoorbeeld het getal 13487889 bevat en u zoekt met de reguliere expressie (8)7\1\1, wordt "8788" gevonden.

U kunt ook () gebruiken om termen te groeperen, bijvoorbeeld 'a(bc)?d' vindt 'ad' of 'abcd'.

In het vak Vervangen door:

Gebruik $ (dollar) in plaats van \ (backslash) om referenties te vervangen. Gebruik $0 om de gehele gevonden tekenreeks te vervangen.

[:alpha:] Staat voor een alfabetisch teken. Gebruik [:alpha:]+ om er één te vinden.
[:digit:] Staat voor een decimaal cijfer. Gebruik [:digit:]+ om er één te vinden.
[:alnum:] Staat voor een alfanumeriek teken ([:alpha:] en [:digit:]).
[:space:] Vertegenwoordigt het teken voor een spatie (maar geen andere tekens voor witruimte).
[:print:] Staat voor een afdrukbaar teken.
[:cntrl:] Staat voor een niet-afdrukbaar teken.
[:lower:] Staat voor een teken in kleine letters als Identieke hoofdletters/kleine letters is geselecteerd in bij Opties.
[:upper:] Staat voor een teken in hoofdletters als Identieke hoofdletters/kleine letters is geselecteerd bij Opties.

Voorbeelden

e([:digit:])? -- zoek naar 'e' gevolgd door geen of één cijfer. Let er op dat op dit moment alle genoemde tekenklassen zoals [:digit:] tussen haakjes gezet moeten worden.

^([:digit:])$ -- zoekt regels of cellen met exact één cijfer.

U kunt de zoekopdrachten combineren om ingewikkelde zoekopdrachten te maken.

Om alleen drie-cijferige getallen in een alinea te vinden

^[:digit:]{3}$

^ betekent dat de overeenkomst aan het begin van de alinea moet zijn,

[:digit:] komt overeen met elk decimaal cijfer,

{3} betekent dat er precies 3 kopieën van "digit" moeten zijn,

$ betekent dat de overeenkomst een alinea moet beëindigen.


Related Topics

Zoeken en vervangen

When in Writer: Jokertekens gebruiken om te zoeken in tekst

Zoeken en vervangen in Writer

Wiki pagina over reguliere expressies in Writer

Wiki pagina over reguliere expressies in Calc