Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Seznam regulárních výrazů

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Znak Výsledek/Použití
Jakýkoli znak Představuje daný znak, pokud není určeno jinak.
. Představuje jeden jakýkoliv znak kromě odřádkování a konce odstavce. Např. při hledání termínu "p.s" se najde "pes" i "pas".
^ Najde hledaný termín pouze, pokud se nachází na začátku odstavce. Ignorují se zvláštní objekty, např. prázdná pole či rámce ukotvené ke znaku, na začátku odstavce. Příklad: "^Petr".
$ Najde hledaný termín pouze, pokud se nachází na konci odstavce. Ignorují se zvláštní objekty, např. prázdná pole či rámce ukotvené ke znaku, na konci odstavce. Příklad: "Petr$".
* Najde žádný či více výskytů znaku před "*". Např. "Ab*c" najde "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" atd.
+ Najde jeden či více výskytů znaku před "+". Např. "AX.+4" najde "AXx4", ale ne "AX4".

V odstavci se hledá vždy nejdelší řetězec odpovídající regulárnímu výrazu. Pokud by odstavec obsahoval řetězec "AX 4 AX4", označil by se celý tento řetězec.

? c)?y" najde "xy", "xaby" nebo "xcy".
\ Zvláštní znak, který následuje po "\", se interpretuje jako normální znak a ne jako regulární výraz (kromě kombinací \n, \t, \> a \<). Např. "tree\." najde "tree.", ale ne "treed" či "trees".
\n Představuje zalomení řádku vložené klávesovou zkratkou Shift+Enter. Chcete-li změnit zalomení řádku na zalomení odstavce, zadejte \n do polí Hledat a Nahradit za a poté proveďte nahrazení.

\n v textovém poli Hledat představuje odřádkování vložené klávesovou zkratkou Shift+Enter.

\n v textovém poli Nahradit za představuje odřádkování odstavce vložené klávesou Enter.

\t Představuje tabulátor. Tento výraz je možné použít také v poli Nahradit za.
\> Najde hledaný výraz jen, pokud se vyskytuje na konci slova. Např. "les\>" najde "prales", ale ne "lesník".
\< Najde hledaný výraz, jen pokud se vyskytuje na začátku slova. Např. "\<les" najde "lesník", ale ne "prales".
^$ Najde prázdný odstavec.
^. Najde první znak odstavce.
& nebo $0 Při nahrazování přidá řetězec, který byl nalezen pomocí kritéria v poli Hledat, k výrazu zadanému v poli Nahradit za.

Příklad: když zadáte do pole Hledat "window" a do pole Nahradit za "&frame", slovo "window" se nahradí za "windowframe".

Také je možné zadat "&" do pole Nahradit za, pokud chcete upravit Atributy nebo Formát nalezeného řetězce.

[abc123] Představuje jeden ze znaků v závorkách.
[a-e] Represents any of the characters that are between a and e, including both start and end characters

The characters are ordered by their code numbers.

[a-eh-x] Představuje znaky mezi a-e a h-x.
[^a-s] Represents everything that is not between a and s.
\xXXXX Představuje speciální znak určený čtyřmístným šestnáctkovým kódem (XXXX).

Kód pro speciální znaky závisí na použitém písmu. Kódy si je možné prohlédnout v dialogu Vložit - Speciální symboly.

" and also finds the terms that occur after the "|". For example, "this|that" finds "this" and "that".
{2} Defines the number of times that the character in front of the opening bracket occurs. For example, "tre{2}" finds and selects "tree".
{1,2} Defines the minimum and maximum number of times that the character in front of the opening bracket can occur. For example, "tre{1,2}" finds and selects "tre" and "tree".
{1,} Určuje minimální počet, kolikrát se má vyskytnout znak před počáteční závorkou. Např. "tre{2,}" najde "tree", "treee" i "treeeee".
( ) V poli Hledat:

Určuje znaky v závorkách jako referenci. Na první referenci v aktuálním výrazu se je poté možné odkázat pomocí "\1", na druhou referenci "\2" atd.

Např. pokud váš text obsahuje číslo 13487889 a hledáte regulárním výrazem (8)7\1\1, najde se "8788".

Závorky () je také je možné použít k seskupení výrazů, např. "a(bc)?d" najde "ad" nebo "abcd".

V poli Nahradit za:

Pro vložení odkazů použijte $ (znak dolaru) místo \ (zpětné lomítky). Pro vložení celého řetězce použijte $0.

[:alpha:] Představuje znak abecedy. Pomocí [:alpha:]+ najdete jeden.
[:digit:] Představuje desítkovou číslici. Pomocí [:digit:]+ najdete jednu.
[:alnum:] Představuje alfanumerický znak ([:alpha:] a [:digit:]).
[:space:] Představuje znak mezera (nikoli však další bílé znaky).
[:print:] Představuje tisknutelný znak.
[:cntrl:] Představuje netisknutelný znak.
[:lower:] Představuje malý znak, je-li zaškrtnuto pole Rozlišovat velikost.
[:upper:] Represents an uppercase character if Match case is selected in Options.

Příklady

e([:digit:])? -- finds 'e' followed by zero or one digit. Note that currently all named character classes like [:digit:] must be enclosed in parentheses.

^([:digit:])$ -- finds lines or cells with exactly one digit.

Vyhledávané řetězce můžete spojovat a hledat složitější výrazy.

Nalezení samotného trojciferného čísla v odstavci

^[:digit:]{3}$

^ znamená, že hledaný výraz musí být na začátku řádku,

[:digit:] odpovídá číslici,

{3} znamená, že se musí najít přesně tři výskyty číslice,

$ znamená, že hledaný výraz musí být na konci odstavce.


Related Topics

Najít a nahradit

When in Writer: Používání zástupných znaků při hledání textu

Hledání a nahrazování v aplikaci Writer

Wiki stránka o regulárních výrazech v aplikaci Writer

Wiki stránka o regulárních výrazech v aplikaci Calc