Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tìm và thay thế

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Tìm kiếm và/hay thay thế văn bản hay định dạng trong tài liệu hiện tại.

Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế

Ctrl+F

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng
Tìm và thay thế

Tìm kiếm

Nhập chuỗi cần tìm, hoặc chọn một chuỗi tìm kiếm vừa dùng trong danh sách.

Các tùy chọn về chức năng tìm kiếm được hiển thị trong vùng Tùy chọn của hộp thoại.

Thay thế bằng

Nhập chuỗi thay thế, hoặc chọn một chuỗi thay thế vừa dùng trong danh sách.

Các tùy chọn về chức năng thay thế được hiển thị trong vùng Tùy chọn của hộp thoại.

Tùy chọn

When in Calc: Toàn ôChỉ nguyên từ

Tìm kiếm nguyên từ hay ô hoàn toàn mà trùng với chuỗi tìm kiếm.

Ngược

Tiến trình tìm kiếm bắt đầu ở vị trí con trỏ hiện tại, sau đó đi ngược, về đầu của tập tin.

Biểu thức chính quy

Cho phép bạn dùng ký tự đại diện (v.d. *, ?) trong chuỗi tìm kiếm.

Danh sách Biểu thức Chính quy

So sánh chữ hoa/thường

Phân biệt các chữ hoa và chữ thường.

Chỉ vùng chọn hiện thời

Tìm kiếm chỉ trong đoạn văn hoặc các ô đã chọn.

Tìm kiểu dáng / Kèm thêm kiểu dáng

Tìm kiếm văn bản theo định dạng bạn ghi rõ. Bật tùy chọn này, sau đó chọn một kiểu dáng trong danh sách Tìm kiếm. Để ghi rõ kiểu dáng thay thế, chọn một kiểu dáng trong danh sách Thay thế bằng list.

Note.png Một khi bạn chọn các thuộc tính thích hợp với tiến trình tìm kiếm, hộp Tìm kiếm Kiểu dáng trong vùng Tùy chọn của hộp thoại Tìm và Thay thế của LibreOffice Writer trở thành Kèm thêm kiểu dáng.
Note.png Muốn tìm kiếm văn bản có các thuộc tính được đặt bằng định dạng trực tiếp và kiểu dáng thì bật tùy chọn Kèm thêm kiểu dáng.

Chi chú

Trong Writer, bạn có thể lựa chọn để bao gồm ghi chú trong những tìm kiếm của bạn.

Searching for Attributes

Tìm tương đương

Tìm các mục tương đương với chuỗi trong hộp Tìm kiếm . Bật tùy chọn này, sau đó bấm cái nút ... để xác định các tùy chọn về tính tương đương.

Khớp bề rộng ký tự (chỉ nếu cũng hiệu lực các ngôn ngữ Châu Á).

Phân biệt dạng ký tự kiểu nửa rộng và rộng đầy.

Nghe như (tiếng Nhật) (chỉ nếu cũng hiệu lực các ngôn ngữ Châu Á).

Cho phép bạn ghi rõ các tùy chọn tìm kiếm về kiểu ghi tương tự được dùng trong văn bản tiếng Nhật. Bật tùy chọn này, sau đó nhấn vào nút ... để ghi rõ các tùy chọn tìm kiếm.

Tìm bằng tiếng Nhật

Tìm tất cả

Finds and selects all instances of the text or the format that you are searching for in the document (only in Writer and Calc documents).

Tìm

Tìm và lựa chọn lần kế tiếp gặp đoạn văn hay định dạng bạn tìm kiếm trong tài liệu.

Thay thế tất cả

Thay thế mọi lần gặp đoạn văn hay định dạng bạn muốn thay thế.When in Impress: Lặp lại lệnh này đến khi thay thế tất cả các đoạn/đồ trên ảnh chiếu của bạn.

Thay thế

Thay thế đoạn hay định dạng bạn đã tìm kiếm, sau đó tìm kiếm lần gặp kế tiếp.

When in Writer: Thuộc tính

When in Writer: Chọn các thuộc tính văn bản bạn muốn tìm. Chẳng hạn, nếu bạn tìm kiếm thuộc tính Phông, hàm sẽ tìm mọi đoạn văn không dùng phông mặc định. Nó tìm mọi đoạn văn có thuộc tính phông đã đặt trực tiếp, và mọi đoạn văn có kiểu dáng chuyển đổi thuộc tính phông.

When in Writer: Định dạng

When in Writer: Tìm các tính năng định dạng văn bản dứt khoát, v.d. kiểu phông, hiệu ứng phông và đặc tính luồng văn bản.

When in Writer: Không định dạng

When in Writer: Nhấn vào hộp Tìm kiếm hay Thay thế bằng, sau đó nhấn vào cái nút này để gỡ bỏ các tiêu chuẩn tìm kiếm phụ thuộc vào định dạng.

When in Writer:

Note.png Tiêu chuẩn tìm kiếm để định dạng thuộc tính được hiển thị bên dưới hộp Tìm kiếm hay Thay thế bằng.

When in Calc: Tìm trong

When in Calc: Công thức

When in Calc: Giá trị

When in Calc: Tìm kiếm các ký tự bạn ghi rõ trong các giá trị trong kết quả của công thức.

When in Calc: Chú thích

When in Calc: Tìm kiếm các ký tự bạn chỉ định trong các ghi chú đính kèm các ô.

When in Calc: Hướng tìm

When in Calc: Xác định thứ tự cần theo khi tìm kiếm qua các ô bảng.

When in Calc: Theo hàng

When in Calc: Theo cột

When in Calc: Tìm kiếm từ trên xuống dưới qua các cột.

When in Calc: Bổ sung

When in Calc: Tìm trong mọi bảng

When in Calc: Tìm kiếm qua tất cả các trang tính của tập tin bảng tính hiện tại.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Tip.png Một khi đóng hộp thoại Tìm và Thay thế, bạn vẫn còn có thể tìm kiếm dựa vào tiêu chuẩn tìm kiếm cuối cùng bạn đã đặt, bằng cách bấm tổ hợp phím Shift+Ctrl+F.

Related Topics

Sử dụng Ký tự Đại diện khi Tìm kiếm qua Văn bản

Danh sách Biểu thức Chính quy

Tìm và Thay thế trong Writer