Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sök & ersätt

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Söker och ersätter text och format i det aktuella dokumentet.

Menyn Redigera - Sök och ersätt...

Ctrl+F

På standardraden klickar du på

Ikon
Sökning på/av

Sök efter

Skriv den text du vill söka efter eller välj en tidigare sökning i listan.

Sökalternativen visas i området Alternativ i dialogrutan.

Ersätt med

Skriv en ersättningstext eller välj en tidigare använd ersättningstext eller ett format i listan.

Ersättningsalternativen visas i området Alternativ i dialogrutan.

Alternativ

When in Calc: Bara hela cellerEndast hela ord

Söker efter hela ord eller celler som är identiska med söktexten.

Baklänges

Sökningen börjar vid markörens position och går baklänges till början av filen.

Reguljärt uttryck

Här kan du söka med hjälp av jokertecken.

Lista med reguljära uttryck

Exakt sökning

Skiljer mellan små och stora bokstäver.

Bara markering

Söker endast efter markerad text eller markerade celler.

Sök efter formatmallar/ Inklusive mallar

Söker efter text som har formaterats med den formatmall du anger. Markera den här kryssrutan och välj en formatmall i listan Sök efter. Välj en formatmall som ska användas som ersättning i listan Ersätt med.

Note.png När du har valt de attribut som du vill söka efter ändras rutan Sök efter formatmallar i området Alternativ i dialogrutan Sök och ersätt i LibreOffice Writer till Inklusive mallar.
Note.png Om du vill söka efter text där attributen har angetts med direkt formatering och formatmallar i, markerar du rutan Inklusive mallar.

Kommentarer

I Writer kan du välja att ta med kommentarstexten i dina sökningar.

Söka efter attribut

Likhetssökning

Sök efter ord som liknar texten i Sök efter. Markera den här kryssrutan och klicka på knappen ... om du vill definiera likhetsalternativ.

Ta hänsyn till teckenbredd (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Skiljer mellan halvbreda och helbreda teckenformat.

Låter som (japanska) (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Här kan du ange sökalternativ för liknande skrivsätt på japanska. Markera den här kryssrutan, klicka på knappen ... och ange sökalternativ.

Sökalternativ för japanska

Sök alla

Finds and selects all instances of the text or the format that you are searching for in the document (only in Writer and Calc documents).

Sök

Hittar och markerar nästa förekomst av den text eller det format som du söker i dokumentet.

Ersätt alla

Ersätter alla förekomster av den text eller det format som du vill ersätta.When in Impress: Upprepa det här kommandot tills alla ersättningar i bilden är gjorda.

Ersätt

Ersätter den markerade texten eller formatet som du söker och söker sedan efter nästa förekomst.

When in Writer: Attribut

When in Writer: Välj de textattribut som du vill söka efter. Om du t.ex. söker efter attributet Teckensnitt hittas alla förekomster av text som inte använder standardteckenformatet. All text som har ett direktkodat teckensnittsattribut och all text där en formatmall ändrar teckensnittsattributet hittas.

When in Writer: Format

When in Writer: Söker efter specifika textformateringsfunktioner, t.ex. teckensnittstyper, teckeneffekter och textflödesegenskaper.

When in Writer: Inget format

When in Writer: Om du vill ta bort formatbaserade sökkriterier klickar du i rutan Sök efter eller Ersätt med, och sedan på den här knappen.

When in Writer:

Note.png Sökkriterier för formateringsattribut visas i rutan Sök efter eller Ersätt med.

When in Calc: Sök i

When in Calc: Formler

When in Calc: Värden

When in Calc: Söker efter de tecken du angett i värden och i resultat av formler.

When in Calc: Kommentarer

When in Calc: Söker efter de tecken du har angett i de kommentarer som är kopplade till cellerna.

When in Calc: Sökriktning

When in Calc: Bestämmer i vilken ordning cellerna ska genomsökas.

When in Calc: Efter rader

When in Calc: Efter kolumner

When in Calc: Söker kolumnvis uppifrån och ned.

When in Calc: Extra

When in Calc: Sök i alla blad

When in Calc: Söker igenom alla blad i det aktuella kalkylbladet.

Stäng

Stänger dialogrutan och sparar alla ändringar.

Tip.png När du har stängt dialogrutan Sök och ersätt kan du fortfarande söka enligt de sökkriterier som du angav senast genom att trycka på Skift+Ctrl+F.

Related Topics

Använda jokertecken vid textsökningar

Lista med reguljära uttryck

Söka och ersätta i Writer