Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tính

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Defines the calculation settings for spreadsheets. Defines the behavior of spreadsheets with iterative references, the date settings, the number of decimal places, and if capitalization or lower cases are to be considered when searching within sheets.

Open a spreadsheet document, choose Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate

Tham chiếu lặp lại

Trong phần này, bạn có thể định giới số bước xấp xỉ được làm trong phép tính lặp lại. Cũng có thể ghi rõ độ chính xác của phép giải.

Lần lặp lại

Đối với công thức có tham chiếu lặp lại (công thức lặp lại liên tục đến khi bài toán được giải), ghi rõ có nên tính sau một số lần lặp lại nào đó, hay không. Không thì tham chiếu trong bảng sẽ gây ra hiển thị cảnh báo.

Thí dụ : tính giá của mục không có thuế giá trị gia tăng.

  1. Hãy gõ vào ô A5 chuỗi « Giá bán », vào ô A6 chuỗi « Ròng » và vào ô A7 chuỗi « Thuế giá trị gia tăng ».
  2. Sau đó, gõ vào ô B5 một giá bán (v.d. 100). Giá ròng nên hiển thị trong ô B6, và thuế giá trị gia tăng nên hiển thị trong B7.
  3. Bạn biết rằng thuế giá trị gia tăng được tinh là « giá ròng nhân với 15% » (phụ thuộc vào quốc gia) thì bạn tính giá ròng bằng cách trừ thuế giá trị gia tăng từ giá bán. Vậy gõ vào ô B6 công thức =B5-B7 để tính giá ròng, và gõ vào ô B7 công thức =B6*0.15 để tính thuế giá trị gia tăng.
  4. Bật tùy chọn lặp lại để tính đúng những công thức: không thì thấy thông điệp cảnh báo « Tham chiếu vòng » trên thanh Trạng thái.
A B
5 Giá bán 100
6 Ròng =B5-B7
7 Thuế =B6*0,15

Bước

Đặt số tối đa các bước lặp lại.

Thay đổi tối thiểu

Ghi rõ hiệu của hai kết quả bước lặp lại liên tiếp. Kết quả nhỏ hơn giá trị thay đổi tối thiểu này thì không lặp lại nữa.

Ngày

Lựa chọn ngày tháng bắt đầu để chuyển đổi nội bộ các hôm sang con số.

12/30/1899 (mặc định)

Đặt ngày tháng 12/30/1899 là ngày số không.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Đặt ngày tháng 1/1/1900 là ngày số không. Dùng thiết lập này cho bảng tính kiểu StarCalc 1.0 mà chứa mục nhập ngày tháng.

01/01/1904

Đặt ngày tháng 1/1/1904 là ngày số không. Dùng thiết lập này cho bảng tính được nhập khẩu từ một định dạng bên ngoài.

So sánh chữ hoa/thường

Ghi rõ có nên phân biệt chữ hoa và chữ thường trong văn bản khi so sánh nội dung của các ô.

Thí dụ : gõ vào ô A1 chuỗi « Thử », gõ vào ô B1 chuỗi « thử ». Sau đó, gõ vao ô C1 công thức « =A1=B1 » (hai ô có cùng nội dung). Bật tùy chọn So sánh chữ hoa/thường thì kết quả trong ô là « SAI »; không thì « ĐÚNG ».

Note.png Hàm văn bản EXACT luôn luôn phân biệt chữ hoa, chữ thường, bất chấp thiết lập trong hộp thoại này.

Lần số

Xác định số lần số cần hiển thị theo định dạng số Chuẩn. Các con số được hiển thị dạng số đã làm tròn, nhưng không được lưu như thế.

Độ chính xác như hiển thị

Ghi rõ có nên tinh toán dùng các giá trị đã làm tròn được hiển thị trên bảng, hay không. Đồ thị sẽ chứa các giá trị đã hiển thị. Không bật tùy chọn Độ chính xác như hiển thị thì các con số đã hiển thị cũng được làm tròn, nhưng phép tính nội bộ dùng các con số không làm tròn.

Tiêu chí tìm kiếm = và <> phải áp dụng tới nguyên ô

Ghi rõ rằng tiêu chuẩn tìm kiếm bạn đặt cho các hàm cơ sở dữ liệu Calc phải tương ứng chính xác với nguyên ô. Bật tùy chọn này thì LibreOffice Calc ứng xử chính xác như MS Excel khi tìm ô dùng hàm cơ sở dữ liệu.

.* ở vị trí theo đây: Kết quả tìm kiếm:
win Tìm win, không phải win95, os2win hay upwind
win.* Tìm win và win95, không phải os2win hay upwind
.*win Tìm win và os2win, không phải win95 hay upwind
.*win.* Tìm cả win, win95, os2win và upwind

Không bật tùy chọn Tiêu chí tìm kiếm = và <> phải áp dụng tới nguyên ô thì mẫu tìm kiếm « win » có cùng kết quả với mẫu « .*win.* ». Mẫu tìm kiếm có thể nằm ở bất cứ vị trí nào bên trong ô, khi tìm kiếm bằng hàm cơ sở dữ liệu Calc.

Bật biểu thức chính quy trong công thức

Specifies that regular expressions are enabled when searching and also for character string comparisons.When in Calc: This relates to the database functions, and to VLOOKUP, HLOOKUP and SEARCH.

Tự động tìm nhãn cột/hàng

Ghi rõ rằng bạn có thể đặt bất cứ chuỗi nào là nhãn cho cột bên dưới văn bản hay hàng bên phải văn bản. Văn bản phải chứa ít nhất một từ, không thể chứa toán tử.

Thí dụ : ô E5 chứa chuỗi « Châu Âu ». Bên dưới, trong ô E6 có giá trị 100, và trong ô E7 có giá trị 200. Bật tùy chọn Tự động tìm nhãn cột/hàng thì bạn có thể ghi vào ô A1 công thức « =SUM(Châu Âu) ».

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.