Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Berekenen

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Defines the calculation settings for spreadsheets. Defines the behavior of spreadsheets with iterative references, the date settings, the number of decimal places, and if capitalization or lower cases are to be considered when searching within sheets.

Open een werkbladdocument, kies Extra - Opties - LibreOffice Calc - Berekenen

Terugkerende verwijzingen

Hier kunt u bepalen hoeveel benaderingsstappen er tijdens iteratieve berekeningen uitgevoerd worden. Daarnaast kunt u de mate van nauwkeurigheid van het antwoord specificeren.

Iteraties

Als u dit vakje markeert, worden formules met terugkerende verwijzingen (formules die voortdurend worden herhaald totdat het probleem is opgelost) berekend na een specifiek aantal herhalingen. Is het vakje Iteraties niet geselecteerd, dan veroorzaakt een terugkerende verwijzing in de tabel een foutmelding.

Voorbeeld: U wilt de verkoopprijs exclusief BTW van een item berekenen.

  1. Typ de tekst 'Verkoopprijs' in cel A5, de tekst 'Netto' in A6, en de tekst 'BTW' in A7.
  2. Typ nu een verkoopprijs (bijv. 100) in cel B5. De nettoprijs moet in cel B6 en de BTW in B7 worden weergegeven.
  3. U weet dat de BTW wordt berekend volgens 'nettoprijs keer 15%' en dat u de nettoprijs krijgt door de BTW van de verkoopprijs af te trekken. Typ de formule =B5-B7 in B6 om de nettoprijs te berekenen en de formule =B6*0,15 in cel B7 om de BTW te berekenen.
  4. Schakel de iteraties in om de formules correct te laten berekenen. Zijn deze niet ingeschakeld dan verschijnt de foutmelding Cirkelverwijzing in de Statusbalk.
A B
5 Verkoopprijs 100
6 Netto =B5-B7
7 BTW =B6*0,15

Stappen

Stelt het maximumaantal iteratiestappen in.

Min. wijzigingswaarde

Specificeert het verschil tussen twee iteratiestappen. Als het resultaat van de iteratie lager is dan de minimale waarde voor verandering, wordt de iteratie stopgezet.

Datum

Selecteer de begindatum voor de interne omzetting van dagen naar getallen.

30.12.1899 (Standaard)

Hiermee stelt u 30.12.1899 als dag nul in.

01-01-1900 (StarCalc 1.0)

Hiermee stelt u 01-01-1900 als dag nul in. Selecteer deze instelling als u een StarCalc 1.0-werkblad opent dat datumitems bevat.

01-01-1904

Hiermee stelt u 01-01-1904 als dag nul in. Gebruik deze instelling voor werkbladen die in een andere indeling geïmporteerd worden.

Hoofdletters/kleine letters

Geeft aan of er onderscheid gemaakt wordt tussen hoofdletters en kleine letters in teksten bij het vergelijken van celinhoud.

Voorneeld: Typ de tekst 'Test' in cel A1 en de tekst 'test' in B1. Typ dan de formule "=A1=B1" in cel C1. Als het vakje Hoofdletters/kleine letters geselecteerd is, verschijnt ONWAAR in de cel, zo niet dan verschijnt WAAR.

Note.png De tekstfunctie GELIJK is altijd hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de instellingen in dit dialoogvenster.

Cijfers achter de komma

Hier bepaalt u hoeveel decimalen er weergegeven worden voor getallen met de getalnotatie Standaard. De getallen worden als afgeronde getallen weergegeven, maar worden niet als afgeronde getallen opgeslagen.

Precisie zoals weergegeven

Geeft aan of berekeningen uitgevoerd worden met de afgeronde waarden in het blad. Diagrammen worden getoond met de weergegeven waarden. Als u de optie Precisie zoals weergegeven niet selecteert, worden de weergegeven getallen afgerond, maar worden ze intern berekend met het niet-afgeronde getal.

Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn

Hiermee bepaalt u dat de zoekcriteria die u voor de Calc-databasefuncties instelt, precies met de hele cel overeen moeten komen. Wanneer het vakje Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn geselecteerd is, gedraagt LibreOffice Calc zich precies als MS Excel bij het zoeken in cellen in de databasefuncties.

.* op de volgende positie: Zoekresultaat:
win Vindt win, maar niet win95, os2win of opwinden
win.* Vindt win en win95, maar niet os2win of opwinden
.*win Vindt win en os2win, maar niet win95 of opwinden
.*win.* Vindt win, win95, os2win en opwinden

Als Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn niet ingeschakeld is, werkt het win-zoekpatroon als '.*win.*'. Het zoekpatroon kan overal in de cel staan wanneer u met behulp van de Calc-databasefuncties zoekt.

Reguliere expressies in formules mogelijk

Specifies that regular expressions are enabled when searching and also for character string comparisons.When in Calc: This relates to the database functions, and to VLOOKUP, HLOOKUP and SEARCH.

Rij- en kolomkoppen automatisch zoeken

Geeft aan dat u de tekst in een willekeurige cel kunt gebruiken als opschrift voor de kolom onder de tekst of de rij rechts van de tekst. De tekst moet uit ten minste één woord bestaan en mag geen operatoren bevatten.

Voorbeeld: Cel E5 bevat de tekst "Europa". Daaronder, in cel E6, staat de waarde 100 en in cel E7 de waarde 200. Als het vakje Rij- en kolomkoppen automatisch zoeken is geselecteerd, kunt u de volgende formule in cel A1 schrijven: =SOM(Europa).

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.