Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Càlcul

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Defines the calculation settings for spreadsheets. Defines the behavior of spreadsheets with iterative references, the date settings, the number of decimal places, and if capitalization or lower cases are to be considered when searching within sheets.

Obriu un document del full de càlcul, trieu Eines - Opcions - LibreOffice Calc - Càlcul

Referències iteratives

En aquesta secció podeu delimitar el nombre de passos d'aproximació que es duen a terme durant els càlculs iteratius. A més, podeu especificar el grau de precisió de la resposta.

Iteracions

Especifica si les fórmules amb referències iteratives (fórmules que es repeteixen contínuament fins que se soluciona el problema) es calculen després d'un nombre concret de repeticions. Si la casella Iteracions no està activada, la presència d'una referència iterativa a la taula generarà un missatge d'error.

Exemple: el càlcul del cost d'un element sense IVA.

  1. Escriviu el text "Preu de venda" a la cel·la A5, el text "Preu net" a la cel·la A6 i "IVA" a la cel·la A7.
  2. Ara escriviu un preu de venda (per exemple, 100) a la cel·la B5. El preu net s'hauria de mostrar a la cel·la B6 i l'IVA s'hauria de mostrar a la cel·la B7.
  3. Sabeu que l'IVA es calcula amb el "preu net més un 16%" i que obteniu el preu net deduint l'IVA del preu de venda. Escriviu la fórmula =B5-B7 a la cel·la B6 per calcular el preu net, i escriviu la fórmula =B6*0,16 a la cel·la B7 per calcular l'IVA.
  4. Activeu les iteracions per calcular les fórmules correctament. Altrament, apareixerà el missatge d'error "Referència circular" a la barra Estat.
A B
5 Preu de venda 100
6 Preu net =B5-B7
7 IVA =B6*0,16

Passos

Estableix el nombre màxim de passos d'iteració.

Canvi mínim

Especifica la diferència entre dos resultats de passos d'iteració consecutius. Si el resultat de la iteració és inferior al valor de canvi mínim, la iteració s'aturarà.

Data

Seleccioneu la data d'inici per a la conversió interna de dies a nombres.

30/12/1899 (per defecte)

Estableix la data 30/12/1899 com a dia zero.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Estableix la data 01/01/1900 com a dia zero. Utilitzeu aquest paràmetre per als fulls de càlcul de l'StarCalc 1.0 que contenen entrades de data.

01/01/1904

Estableix la data 01/01/1904 com a dia zero. Utilitzeu aquest paràmetre per a fulls de càlcul que s'importin en un format aliè.

Distingeix entre majúscules i minúscules

Especifica si es distingeix entre majúscules i minúscules en comparar el contingut de les cel·les.

Exemple: escriviu el text 'Prova' a la cel·la A1 i el text 'prova' a la cel·la B1. A continuació, escriviu la fórmula "=A1=B1" a la cel·la C1. Si la casella Distingeix entre majúscules i minúscules està activada, a la cel·la C1 apareixerà FALS; en cas contrari, apareixerà CERT.

Note.png La funció de text EXACTE sempre distingeix entre majúscules i minúscules, independentment dels paràmetres d'aquest diàleg.

Nombre de decimals

Defineix el nombre de decimals que es mostraran per als nombres amb el format Estàndard. Els nombres es mostren com a nombres arrodonits, però en canvi no es desen com a tals.

Precisió com es mostra

Especifica si es fan càlculs amb els valors arrodonits que es mostren al full. Els diagrames es mostraran amb els valors visualitzats. Si l'opció Precisió com es mostra no està activada, els nombres que es mostrin s'arrodoniran, però es calcularan internament amb el nombre no arrodonit.

Els criteris de cerca = i <> s'han d'aplicar a tota la cel·la

Especifica que els criteris de cerca que establiu per a les funcions de base de dades del Calc han de coincidir exactament amb tota la cel·la. Quan la casella Els criteris de cerca = i <> s'han d'aplicar a tota la cel·la està activada, l'LibreOffice Calc es comporta exactament com el MS Excel quan cerca cel·les a les funcions de la base de dades.

.* a la posició següent: Resultat de la cerca:
win Troba win, però no win95, os2win o upwind
win.* Troba win i win95, però no os2win o upwind
.*win Troba win i os2win, però no win95 o upwind
.*win.* Troba win, win95, os2win i upwind

Si l'opció Els criteris de cerca = i <> s'han d'aplicar a tota la cel·la no està habilitada, el patró de cerca "win" actua com ".*win.*". El patró de cerca pot trobar-se en qualsevol posició dins de la cel·la en cercar amb les funcions de base de dades del Calc.

Habilita les expressions regulars a les fórmules

Specifies that regular expressions are enabled when searching and also for character string comparisons.When in Calc: This relates to the database functions, and to VLOOKUP, HLOOKUP and SEARCH.

Cerca automàticament les etiquetes de columna i fila

Especifica que podeu utilitzar el text de qualsevol cel·la com a etiqueta per a la columna a sota del text o la fila a la dreta del text. El text ha de constar d'una paraula com a mínim i no pot contenir cap operador.

Exemple: la cel·la E5 conté el text "Europa". A sota, a la cel·la E6, hi ha el valor 100, i a la cel·la E7 el valor 200. Si activeu la casella Cerca automàticament les etiquetes de columna i fila, podreu escriure la fórmula següent a la cel·la A1: =SUMA(Europa).

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.