Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Matematiska funktioner

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Den här kategorin innehåller matematiska funktioner för Calc. Öppna Funktionsguiden och välj Infoga - Funktion.

OMRÄKNA

Konverterar ett värde från en måttenhet till en annan måttenhet. Omräkningsfaktorerna anges i en lista i konfigurationen.

Listan med omräkningsfaktorer innehöll tidigare äldre europeiska valutor och euro (se nedanstående exempel). Använd gärna den nya eurokonverteraren om du vill omvandla från och till dessa valutor.

Syntax

OMRÄKNA(värde;"text";"text")

Exempel

=OMRÄKNA(100;"ATS";"EUR") returnerar värdet i euro av 100 österrikiska schilling.

=OMRÄKNA(100;"EUR";"DEM") omräknar 100 euro till tyska mark.

RUNDA.NER

Avrundar ett tal nedåt till närmaste signifikanta multipel.

Syntax

RUNDA.NER(tal; signifikans; läge)

tal är det tal som ska avrundas nedåt.

Signifikans är det värde till vars multipel talet ska avrundas nedåt.

Läge är ett valfritt värde. Om lägesvärdet anges och inte är lika med noll, och om Tal och Signifikans är negativa, så baseras avrundningen på det absoluta värdet för talet. Den här parametern ignoreras vid export till MS Excel eftersom Excel inte har en tredje parameter.

Warning.png Om båda parametrarna Tal och Signifikans är negativa, och värdet Läge är lika med noll eller inte angett, är resultaten olika i LibreOffice Calc och Excel när exporten slutförts. Om du exporterar kalkylbladet till Excel använder du Läge=1 för att visa samma resultat i Excel som i Calc.

Exempel

=RUNDA.NER(-11;-2) returnerar -12

=RUNDA.NER(-11;-2;0) returnerar -12

=RUNDA.NER(-11;-2;1) returnerar -10

TECKEN

Returnerar tecknet för ett tal. Returnerar 1 om talet är positivt, -1 om det är negativt och 0 om det är noll.

Syntax

TECKEN(tal)

tal är det tal vars tecken ska fastställas.

Exempel

=TECKEN(3,4) returnerar 1.

=TECKEN(-4,5) returnerar -1.

MAVRUNDA

Returnerar ett tal som är avrundat till närmaste multipel av ett annat tal.

Syntax

MAVRUNDA(Tal; Multipel)

Returnerar Tal avrundat till närmaste multipel av Multipel.

En alternativ implementation är Multipel * AVRUNDA(Tal/Multipel).

Exempel

=MAVRUNDA(15,5;3) returnerar 15, eftersom 15,5 är närmare 15 (= 3*5) än 18 (= 3*6).

=MAVRUNDA(1,4;0,5) returnerar 1,5 (= 0,5*3).

ANTAL.TOMMA

Returnerar antalet tomma celler.

Syntax

ANTAL.TOMMA (område)

Returnerar antalet tomma celler i cellområdet Område.

Exempel

=ANTAL.TOMMA(A1:B2) returnerar 4 om cellerna A1, A2, B1 och B2 alla är tomma.

ARCCOS

Returnerar invers trigonometrisk cosinus för ett tal.

Syntax

ARCCOS(tal)

Den här funktionen returnerar invers trigonometrisk cosinus för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars cosinus är Tal. Vinkeln som returneras är mellan 0 och PI.

Returnera vinkeln i grader genom att använda GRADER-funktionen.

Exempel

=ARCCOS(-1) returnerar 3,14159265358979 (PI-radianer).

=GRADER(ARCCOS(0,5)) returnerar 60. Cosinus för 60 grader är 0,5.

ARCCOSH

Returnerar invers hyperbolisk cosinus för ett tal.

Syntax

ARCCOSH(tal)

Den här funktionen returnerar invers hyperbolisk cosinus för Tal, dvs. talet vars hyperboliska cosinus är Tal.

Tal måste vara större än eller lika stort som 1.

Exempel

=ARCCOSH(1) returnerar 0.

=ARCCOSH(COSH (4)) returnerar 4.

SQRT

Returnerar den positiva kvadratroten för ett tal.

Syntax

ROT(Tal)

Returnerar den positiva kvadratroten för Tal.

Talet måste vara positivt.

Exempel

=ROT(16) returnerar 4.

=ROT(-16) returnerar ett ogiltigt argument-fel.

ARCCOT

Returnerar invers cotangens (arcustangens) för ett givet tal.

Syntax

ARCCOT(tal)

Den här funktionen returnerar invers trigonometrisk cotangens för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars cotangens är Tal. Vinkeln som returneras är mellan 0 och PI.

Returnera vinkeln i grader genom att använda GRADER-funktionen.

Exempel

=ARCCOT(1) returnerar 0,785398163397448 (PI/4-radianer).

=GRADER(ARCCOT(1)) returnerar 45. Tangens för 45 grader är 1.

ARCCOTH

Returnerar invers hyperbolisk cotangens för ett givet tal.

Syntax

ARCCOTH(tal)

Den här funktionen returnerar invers hyperbolisk cotangens för Tal, dvs. det tal vars hyperboliska cotangens är Tal.

Ett felresultat om Tal är mellan -1 och 1.

Exempel

=ARCCOTH(1,1) returnerar invers hyperbolisk cotangens för 1,1, ungefär 1,52226.

ARCSIN

Returnerar invers trigonometrisk sinus för ett tal.

Syntax

ARCSIN(tal)

Den här funktionen returnerar invers trigonometrisk tangens för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars tangens är Tal. Vinkeln som returneras är mellan -PI/2 och +PI/2.

Returnera vinkeln i grader genom att använda GRADER-funktionen.

Exempel

=ARCSIN(0) returnerar 0.

=ARCSIN(1) returnerar 1.5707963267949 (PI/2 radianer).

=GRADER(ARCSIN(0,5)) returnerar 30. Sinus för 30 grader är 0,5.

ARCSINH

Returnerar invers hyperbolisk sinus för ett tal.

Syntax

ARCSINH(tal)

Den här funktionen returnerar invers hyperbolisk sinus för Tal, dvs. talet vars hyperboliska sinus är Tal.

Exempel

=ARCSINH(-90) returnerar ungefär -5,1929877.

=ARCSINH(SINH(4)) returnerar 4.

ARCTAN

Returnerar invers trigonometrisk tangens för ett tal.

Syntax

ARCTAN(tal)

Den här funktionen returnerar invers trigonometrisk tangens för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars tangens är Tal. Vinkeln som returneras är mellan -PI/2 och PI/2.

Returnera vinkeln i grader genom att använda GRADER-funktionen.

Exempel

=ARCTAN(1) returnerar 0,785398163397448 (PI/4 radianer).

=GRADER(ARCTAN(1)) returnerar 45. Tangens för 45 grader är 1.

ARCTAN2

Returnerar invers trigonometrisk tangens för angivna x- och y-koordinater.

Syntax

ARCTAN2(TalX; TalY)

TalX är värdet för x-koordinaten.

TalY är värdet för y-koordinaten.

ARCTAN2 returnerar invers trigonometrisk tangens, dvs. vinkeln (i radianer) mellan x-axeln och en linje från en punkt med koordinaterna x och y till origo. Vinkeln som returneras är mellan -PI och PI.

Returnera vinkeln i grader genom att använda GRADER-funktionen.

Exempel

=ARCTAN2(20;20) returnerar 0,785398163397448 (PI/4 radianer).

=GRADER(ARCTAN2(12,3;12,3)) returnerar 45. Tangens av 45 grader är 1.

ARCTANH

Returnerar invers hyperbolisk tangens för ett tal.

Syntax

ARCTANH(tal)

Den här funktionen returnerar invers hyperbolisk tangens för Tal, dvs. talet vars hyperboliska tangens är Tal.

Tal måste acceptera villkoret -1 < tal < 1.

Exempel

=ARCTANH(0) returnerar 0.

COS

Returnerar cosinus för en given vinkel (i radianer).

Syntax

COS(tal)

Returnerar (trigonometrisk) cosinus för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera cosinus för en vinkel i grader genom att använda RADIANER-funktionen.

Exempel

=COS(PI()/2) returnerar 0, cosinus för PI/2 radianer.

=COS(RADIANER(60)) returnerar 0,5, tangensen för 60 grader.

COSH

Returnerar hyperbolisk cosinus för ett tal.

Syntax

COSH(tal)

Returnerar hyperbolisk cosinus för Tal.

Exempel

=COSH(0) returnerar 1, hyperbolisk cosinus för 0.

COT

Returnerar cotangens för en given vinkel (i radianer).

Syntax

COT(tal)

Returnerar (trigonometrisk) cotangens för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera cotangens för en vinkel i grader genom att använda RADIANER-funktionen.

Cotangens för en vinkel är lika med 1 dividerat med tangens för vinkeln.

Exempel:

=COT(PI()/4) returnerar 1, cotangens för PI/4 radianer.

=COT(RADIANER(45)) returnerar 1, cotangens för 45 grader.

ROTPI

Returnerar kvadratroten för (PI gånger ett tal).

Syntax

ROTPI(Tal)

Returnerar den positiva kvadratroten för (PI multiplicerat med Tal).

Det här motsvarar ROT(PI()*Tal).

Exempel

=ROTPI(2) returnerar kvadratroten för (2PI), ungefär 2,506628.

COTH

Returnerar hyperbolisk cotangens för ett givet tal (vinkel).

Syntax

COTH(tal)

Returnerar hyperbolisk cotangens för Tal.

Exempel

=COTH(1) returnerar den hyperboliska cotangensen 1, ungefär 1,3130.

GRADER

Omvandlar radianer till grader.

Syntax

GRADER(siffra)

Tal är den vinkel i radianer som ska konverteras till grader.

Exempel

=GRADER(PI()) returnerar 180 grader.

EXP

Returnerar e upphöjt till ett tal. Konstanten e har det ungefärliga värdet 2,71828182845904.

Syntax

EXP(Tal)

Potens är exponenten till talet e.

Exempel

=EXP(1) returnerar 2,71828182845904, den matematiska konstanten e till Calcs exakthet.

FAKULTET

Returnerar fakulteten för ett tal.

Syntax

FAKULTET(tal)

Returnerar Tal!, fakulteten för Tal, beräknat som 1*2*3*4* ... * Tal.

=FAKULTET(0) returnerar 1 per definition.

Fakulteten för ett negativt tal returnerar felet "ogiltigt argument".

Exempel

=FAKULTET(3) returnerar 6.

=FAKULTET(0) returnerar 1.

HELTAL

Avrundar ett tal nedåt till närmsta heltal.

Syntax

HELTAL(tal)

Returnerar Tal avrundat ner till närmsta heltal.

Negativa tal avrundas nedåt till närmaste heltal.

Exempel

=HELTAL(5,7) returnerar 5.

=HELTAL(-1,3) returnerar -2.

JÄMN

Avrundar ett positivt tal uppåt till närmaste jämna heltal och ett negativt tal nedåt till närmaste jämna heltal.

Syntax

JÄMN(tal)

Returnerar Tal avrundat uppåt till nästa jämna heltal, från noll.

Exempel

=JÄMN(2,3) returnerar 4.

=JÄMN(2) returnerar 2.

=JÄMN(0) returnerar 0.

=JÄMN(-0,5) returnerar -2.

SGD

Returnerar den största gemensamma nämnaren för två eller flera heltal.

Den största gemensamma nämnaren är det största positiva heltal som jämnt kan dela vart och ett av de givna heltalen.

Syntax

SGD(Heltal1; Heltal2; ...; Heltal30)

Heltal1 till 30 är upp till 30 heltal vilkas största gemensamma nämnare ska beräknas.

Exempel

=SGD(16;32;24) ger resultatet 8, eftersom 8 är det största tal som kan delas med 16, 24 och 32 utan en rest.

=SGD(B1:B3) där cellerna B1, B2, B3 innehåller 9, 12, 9 blir 3.

SGD_ADD

Returnerar den största gemensamma nämnaren för en lista med tal.

Note.png De funktioner vars namn slutar med _ADD returnerar samma resultat som motsvarande Microsoft Excel-funktioner. Funktioner som inte slutar på _ADD ger resultat som är baserade på internationell standard. Funktionen VECKONR beräknar t.ex. veckonummer för ett givet datum baserat på den internationella standarden ISO 8601, medan VECKONR_ADD returnerar samma veckonummer som Microsoft Excel.

Syntax

SGD_ADD(Tal)

Tal är en lista på upp till 30 tal.

Exempel

=SGD_ADD(5;15;25) returnerar 5.

ÄRJÄMN

Returnerar SANT om värdet är ett jämnt heltal, och FALSKT om värdet är udda.

Syntax

ÄRJÄMN(Värde)

värde är värdet som ska kontrolleras.

Om Värde inte är ett heltal ignoreras alla siffror efter decimaltecknet. Tecknet för värdet ignoreras också.

Exempel

=ÄRJÄMN(48) returnerar SANT

=ÄRJÄMN(33) returnerar FALSKT

=ÄRJÄMN(0) returnerar SANT

=ÄRJÄMN(-2,1) returnerar SANT

=ÄRJÄMN(3,999) returnerar FALSKT

ÄRUDDA

Returnerar SANT om värdet är udda, och FALSKT om värdet är jämnt.

Syntax

ÄRUDDA(värde)

värde är värdet som ska kontrolleras.

Om Värde inte är ett heltal ignoreras alla siffror efter decimaltecknet. Tecknet för värde ignoreras också.

Exempel

=ÄRUDDA(33) returnerar SANT

=ÄRUDDA(48) returnerar FALSKT

=ÄRUDDA(3,999) returnerar SANT

=ÄRUDDA(-3,1) returnerar SANT

SLUMP.MELLAN

Returnerar ett slumpmässigt heltal i ett angivet område.

Syntax

SLUMP.MELLAN(Minsta tal; Största tal)

Returnerar ett slumpmässigt heltal mellan heltalen Botten och Toppen (båda ingår).

Den här funktionen genererar ett nytt slumptal varje gång Calc beräknar om. Du kan tvinga Calc att beräkna om manuellt genom att trycka på Skift+Ctrl+F9.

Om du vill generera slumpmässiga tal som aldrig beräknas om kopierar du cellerna som innehåller den här funktionen och använder Redigera - Klistra in innehåll (med Klistra in allt och Formler som inte markerats och Tal som markerats).

Exempel

=SLUMP.MELLAN(20;30) returnerar ett heltal mellan 20 och 30.

MGM

Returnerar den minsta gemensamma nämnaren för två eller flera heltal.

Syntax

MGM(heltal1; heltal2; ...; heltal30)

Heltal1 till 30 är upp till 30 heltal vars lägsta gemensamma nämnare ska beräknas.

Exempel

Om du anger talen 512;1 024 och 2 000 i textrutorna Heltal 1;2 och 3, returneras 128 000 som resultat.

MGM_ADD

Resultatet är den minsta gemensamma nämnaren för en lista med tal.

Note.png De funktioner vars namn slutar med _ADD returnerar samma resultat som motsvarande Microsoft Excel-funktioner. Funktioner som inte slutar på _ADD ger resultat som är baserade på internationell standard. Funktionen VECKONR beräknar t.ex. veckonummer för ett givet datum baserat på den internationella standarden ISO 8601, medan VECKONR_ADD returnerar samma veckonummer som Microsoft Excel.

Syntax

MGM_ADD(tal)

Tal är en lista på upp till 30 tal.

Exempel

=MGM_ADD(5;15;25) returnerar 75.

KOMBIN

Returnerar antalet kombinationer av element utan upprepning.

Syntax

KOMBIN(Antal1; Antal2)

Antal1 är antalet poster i uppsättningen.

Antal2 är antalet poster att välja mellan i uppsättningen.

KOMBIN returnerar antalet strukturerade sätt som dessa poster kan väljas på. Om det exempelvis finns 3 poster, A, B och C, i en mängd kan du välja 2 av dem på 3 olika sätt, nämligen AB, AC och BC.

KOMBIN implementerar formeln: Antal1!(Antal2!*(Antal1-Antal2)!)

Exempel

=KOMBIN(3;2) returnerar 3.

KOMBIN2

Returnerar antalet kombinationer för en delmängd element, inklusive upprepningar.

Syntax

KOMBIN2(Antal1; Antal2)

Antal1 är antalet poster i uppsättningen.

Antal2 är antalet poster att välja mellan i uppsättningen.

KOMBIN returnerar antalet unika sätt att välja dessa objekt, där den ordning de väljs i saknar betydelse och upprepning av objekt är tillåten. Om en serie till exempel innehåller de 3 objekten A, B och C så kan du välja 2 objekt på 6 olika sätt, nämligen AA, AB, AC, BB, BC och CC.

KOMBIN2 implementerar formeln: (Antal1+Antal2-1)!/(Antal2!(Antal1-1)!)

Exempel

=KOMBIN2(3;2) returnerar 6.

AVKORTA

Trunkerar ett tal genom att ta bort decimaler.

Syntax

AVKORTA(Tal; Antal)

Returnerar Tal med mest Antal decimaler. Ytterligare decimaler tas helt enkelt bort, oavsett tecken.

AVKORTA(Tal; 0) fungerar som HELTAL(tal) för positiva tal, men avrundar i själva verket mot noll för negativa tal.

Warning.png De synliga decimalerna anges i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Exempel

=AVKORTA(1,239;2) returnerar 1,23. 9 saknas.

=AVKORTA(-1,234999;3) returnerar -1,234. Alla nior är borta.

LN

Returnerar den naturliga logaritmen baserat på konstanten e för ett tal. Konstanten e har det ungefärliga värdet 2,71828182845904.

Syntax

LN(tal)

Tal är det värde vars naturliga logaritm ska beräknas.

Exempel

=LN(3) returnerar den naturliga logaritmen av 3 (ungefär 1,0986).

=LN(EXP(321)) returnerar 321.

LOG

Returnerar ett tals logaritm för den angivna basen.

Syntax

LOG(Tal; Bas)

tal är det värde vars logaritm du ska beräkna.

Bas (valfritt) är basen för logaritmberäkningen. Om den utelämnas så antas basen vara 10.

Exempel

=LOG(10;3) returnerar logaritmen till bas 3 av 10 (ungefär 2,0959).

=LOG(7^4;7) returnerar 4.

LOG10

Returnerar bas-10-logaritmen för ett tal.

Syntax

LOG10(tal)

Returnerar logaritmen till bas 10 förTal.

Exempel

=LOG10(5) returnerar bas-10-logaritmen 5 (ungefär 0,69897).

RUNDA.UPP

Avrundar ett tal uppåt till närmaste signifikanta multipel.

Syntax

RUNDA.UPP(tal; signifikans; läge)

tal är talet som ska avrundas uppåt.

Signifikans är det tal till vars multipel värdet ska avrundas uppåt.

Läge är ett valfritt värde. Om lägesvärdet anges och är skilt från noll, och om Tal och Signifikans är negativa, baseras avrundningen på det absoluta värdet för Tal. Den här parametern ignoreras vid export till MS Excel eftersom Excel inte har en tredje parameter.

Warning.png Om båda parametrarna Tal och Signifikans är negativa, och värdet Läge är lika med noll eller inte angett, är resultaten olika i LibreOffice och Excel när importen slutförts. Om du exporterar kalkylbladet till Excel använder du Läge=1 för att visa samma resultat i Excel som i Calc.

Exempel

=RUNDA.UPP(-11;-2) returnerar -10

=RUNDA.UPP(-11;-2;0) returnerar -10

=RUNDA.UPP(-11;-2;1) returnerar -12

PI

Returnerar 3.14159265358979, värdet för den matematiska konstanten PI (14 decimaler).

Syntax

PI()

Exempel

=PI() returnerar 3,14159265358979.

SLUMP

Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1.

Syntax

SLUMP()

Den här funktionen genererar ett nytt slumptal varje gång Calc beräknar om. Du kan tvinga Calc att beräkna om manuellt genom att trycka på Skift+Ctrl+F9.

Om du vill generera slumpmässiga tal som aldrig räknats om kopierar du celler som alla innehåller =SLUMP (). Använd Redigera - Klistra in innehåll (med Klistra in allt och Formler som inte markerats och Tal som markerats).

Exempel

=SLUMP() returnerar ett slumptal mellan 0 och 1.

MULTINOMIAL

Returnerar fakulteten för summan av argumenten dividerat med produkten av argumentens fakulteter.

Syntax

MULTINOMIAL (tal)

Tal är en lista på upp till 30 tal.

Exempel

=MULTINOMIAL(F11:H11) returnerar 1 260, om F11 till H11 innehåller värdena 2, 3 och 4. Det motsvarar formeln =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

UPPHÖJT.TILL

Returnerar ett tal upphöjt till ett annat tal.

Syntax

UPPHÖJT.TILL(Bas; Exponent)

Returnerar Bas upphöjt till Exponent.

Samma resultat kan erhållas med exponentoperatorn ^:

Bas^Exponent

Exempel

=UPPHÖJT.TILL(4;3) returnerar 64, vilket är 4 upphöjt till 3.

=4^3 returnerar även 4 upphöjt till 3.

SERIESSUMMA

Summerar de första villkoren i en potensserie.

SERIESSUMMA(x;n;m;koefficienter) = koefficient_1*x^n + koefficient_2*x^(n+m) + koefficient_3*x^(n+2m) +...+ koefficient_i*x^(n+(i-1)m)

Syntax

SERIESUMMA(X; N; M Koefficienter)

X är inmatningsvärdet för potensserien.

N är den initiala effekten

M är tillägget för att öka N

Koefficienter är en uppsättning koefficienter. För varje koefficient utökas summan för uppsättningen med en sektion.

PRODUKT

Multiplicerar alla tal som är angivna som argument och returnerar produkten.

Syntax

PRODUKT(Tal1; Tal2; ...; Tal30)

Tal1 till 30 är upp till 30 argument vilkas produkt ska beräknas.

PRODUKT returnerar tal1 * tal2 * tal3 * ...

Exempel

=PRODUKT(2;3;4) returnerar 24.

KVADRATSUMMA

Om du vill beräkna summan av kvadraterna av talen (summera argumentens kvadrater) skriver du dessa i textfälten.

Syntax

KVADRATSUMMA(Tal1; Tal2; ...; Tal30)

Tal1 till 30 är upp till 30 argument summan av de fyrkanter som ska beräknas.

Exempel

Om du anger talen 2;3 och 4 i textrutorna Tal 1;2 och 3, returneras 29 som resultat.

REST

Returnerar resten efter att ett heltal har dividerats med ett annat.

Syntax

REST(dividend; divisor)

För heltalsargument returnerar den här funktionen Dividend-modulen Divisor, dvs. resten när Dividend divideras av Divisor.

Den här funktionen implementeras som Dividend - Divisor * HELTAL(Dividend/Divisor) , och den här formeln ger resultatet om argumentet inte är ett heltal.

Exempel

=REST(22;3) returnerar 1, resten när 22 divideras med 3.

=REST(11,25;2.5) returnerar 1,25.

KVOT

Returnerar heltalsresultatet av en division.

Syntax

KVOT(Täljare; Nämnare)

Returnerar heltalsresultatet av en Täljare dividerat med Nämnare.

KVOT motsvarar HELTAL(täljare/nämnare), men den kan rapportera fel med olika felkoder.

Exempel

=KVOT(11;3) returnerar 3. Resten av 2 försvinner.

RADIANER

Konverterar grader till radianer.

Syntax

RADIANER(tal)

Tal är vinkeln i grader som ska konverteras till radianer.

Exempel

=RADIANER(90) returnerar 1,5707963267949, vilket är PI/2 för Calcs exakthet.

AVRUNDA

Rundar av ett tal till ett visst antal decimaler.

Syntax

AVRUNDA (Tal; Antal)

Returnerar Tal avrundat till Antal decimaler. Om Antal utelämnas eller är noll avrundar funktionen nedåt till närmsta heltal. Om Antal är negativt så avrundar funktionen till nästa 10, 100, 1 000 o.s.v.

Den här funktionen avrundar till närmaste tal. Se AVRUNDA.NEDÅT och AVRUNDA. UPPÅT för alternativ.

Exempel

=AVRUNDA(2,348;2) returnerar 2,35

=AVRUNDA(-32,4834;3) returnerar -32,483. Ändra cellformatet så att alla decimaler visas.

=AVRUNDA(2,348;0) returnerar 2.

=AVRUNDA(2,5) returnerar 3.

=AVRUNDA(987,65;-2) returnerar -1000.

AVRUNDA.NEDÅT

Avrundar ett tal nedåt, mot noll, till en viss precision.

Syntax

AVRUNDA.NEDÅT(Tal; Antal)

Returnerar Tal som avrundats nedåt (avrundar mot noll) till Antal decimaler. Om Antal utelämnas eller noll, avrundar funktionen nedåt till ett heltal. Om Antal är negativt avrundar funktionen ner till 10, 100, 1 000 osv.

Den här funktionen avrundar mot noll. Se AVRUNDA. UPPÅT och AVRUNDA för alternativ.

Exempel

=AVRUNDA.NEDÅT(1,234;2) returnerar 1,23.

=AVRUNDA.NEDÅT(45,67;0) returnerar 45.

=AVRUNDA.NEDÅT(-45,67) returnerar -45.

=AVRUNDA.NEDÅT(987,65;-2) returnerar 900.

COUNTIF

Returnerar det antal celler som uppfyller vissa kriterier i ett cellområde.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

ANTAL.OM(Område; kriterier)

område är det område som kriterierna ska tillämpas på.

Kriterier anger kriterier som tal, uttryck eller textsträngar. De här kriterierna bestämmer vilka celler som ska beräknas. Du kan även ange en söktext som ett reguljärt uttryck, t.ex. b.* för alla ord som börjar med b. Du kan även ange ett cellområde som innehåller sökkriteriet. Om du söker efter textsträng måste texten omges av dubbla citattecken.

Exempel

A1:A10 är ett cellområde som innehåller talen 2000 till 2009. Cell B1 innehåller talet 2006. Ange en formel i cell B2:

=ANTAL.OM(A1:A10;2006) - då returneras 1

=ANTAL.OM(A1:A10;B1) - då returneras 1

=ANTAL.OM(A1:A10;">=2006") - då returneras 4

=ANTAL.OM(A1:A10;"<"&B1) - när B1 innehåller 2006 returneras 6

=ANTAL.OM(A1:A10;C2) där cell C2 innehåller texten >2006 beräknar antalet celler i området A1:A10 som är >2006

Så här räknar du endast negativa tal: =ANTAL.OM(A1:A10;"<0")

AVRUNDA.UPPÅT

Avrundar ett tal uppåt, från noll, till en viss precision.

Syntax

AVRUNDA.UPPÅT (Tal; Antal)

Returnerar Tal som avrundats uppåt (från noll) till Antal decimaler. Om Antal utelämnas eller noll avrundar funktionen uppåt till ett heltal. Om Antal är negativt avrundar funktionen uppåt till 10, 100, 1 000 osv.

Den här funktionen avrundar bort från noll. Se AVRUNDA.NEDÅT och AVRUNDA för alternativ.

Exempel

=AVRUNDA.UPPÅT(1,1111;2) returnerar 1,12.

=AVRUNDA.UPPÅT(1,2345;1) returnerar 1,3.

=AVRUNDA.UPPÅT(45,67;0) returnerar 46.

=AVRUNDA.UPPÅT(-45,67) returnerar -46.

=AVRUNDA.UPPÅT(987,65;-2) returnerar 1000.

SIN

Returnerar sinus för en given vinkel (i radianer).

Syntax

SIN(Tal)

Returnerar (trigonometrisk) sinus för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera sinus för en vinkel i grader genom att använda RADIANER-funktionen.

Exempel

=SIN(PI()/2) returnerar 1, sinus för PI/2 radianer.

=SIN(RADIANER(30)) returnerar 0,5, sinus för 30 grader.

SINH

Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal.

Syntax

ARCSINH(tal)

Returnerar hyperbolisk sinus för Tal.

Exempel

=SINH(0) returnerar 0, hyperbolisk sinus för 0.

SUMMA

Adderar alla tal i ett cellområde.

Syntax

SUMMA(Tal1; Tal2; ...; Tal30)

Tal1 till tal 30 är upp till 30 argument vilkas summa ska beräknas.

Exempel

Om du anger talen 2;3 och 4 i textrutorna Tal 1;2 och 3, returneras 9 som resultat.

=SUMMA(A1;A3;B5) beräknar summan av de tre cellerna. =SUMMA (A1:E10) beräknar summan av alla celler i cellområdet A1 till E10.

Villkor som är länkade med OCH kan användas med funktionen SUMMA() på följande sätt:

Exempel på antagande: Du har angett fakturor i en tabell. Kolumn A innehåller fakturans datumvärde, kolumn B summorna. Försök att ange en formel som du kan använda för att returnera summan av alla belopp för en specifik månad, t.ex. endast beloppet för perioden >=2008-01-01 to <2008-02-01. Området inom datumvärderna täcker A1:A40, området som omfattar beloppen som ska multipliceras är B1:B40. C1 omfattar startdatum, 2008-01-01, för fakturorna som omfattas och C2 datumet, 2008-02-01, som inte längre omfattas.

Ange följande formel som en matrisformel:

=SUMMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

För att ange det här som en matrisformel måste du trycka på tangenterna Skift+ Ctrl+ Retur, i stället för att bara trycka på Retur när du stänger formeln. Formeln visas sedan i formelraden omgiven av klammerparenteser.

{=SUMMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formeln baseras på det faktum att resultatet av en jämförelse är 1 om kriteriet uppfylls och 0 om det inte uppfylls. De enskilda jämförelseresultaten behandlas som en matris och används i matrismultiplikation, och i slutet räknas enskilda värden ihop för att ge resultatmatrisen.

SUMMA.OM

Lägger till de celler som anges med givet kriterium. Den här funktionen används för att bläddra till ett område när du söker efter ett visst värde.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

SUMMA.OM(Område; Kriterier; Summaområde)

område är det område som kriterierna ska tillämpas på.

Kriterier är den cell där sökkriteriet visas, eller själva sökkriteriet. Om kriteriet skrivs in i formeln ska det omges av dubbla citattecken.

Summaområde är området där värden summeras. Om den här parametern inte angetts summeras värdena som finns i området.

Note.png SUMMA.OM har endast stöd för referenslänkningsoperatorn (~) i parametern Kriterier och endast om den valfria parametern Summaområde inte angetts.

Exempel

Så här summerar du endast negativa tal: =SUMMA.OM(A1:A10;"<0")

=SUMMA.OM(A1:A10;">0";B1:10) - summerar värden från området B1:B10 endast om de motsvarande värdena i området A1:A10 är >0.

Se ANTAL.OM() om du vill läsa om fler syntaxexempel som kan användas med SUMMA.OM().

TAN

Returnerar tangens för en given vinkel (i radianer).

Syntax

TAN(tal)

Returnerar (trigonometrisk) tangens för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera tangens för en vinkel i grader genom att använda RADIANER-funktionen.

Exempel

=TAN(PI()/4) returnerar 1, tangens för PI/4 radianer.

=TAN(RADIANER(45)) returnerar 1, tangens för 45 grader.

TANH

Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal.

Syntax

TANH(tal)

Returnerar hyperbolisk tangens för Tal.

Exempel

=TANH(0) returnerar 0, hyperbolisk tangens för 0.

DELSUMMA

beräknar delresultat. Om ett område redan innehåller delresultat används dessa inte i ytterligare beräkningar. Använd den här funktionen med autofilter om du bara vill arbeta med filtrerade poster.

Syntax

DELSUMMA(Funktion; Område)

funktion är ett tal som står för någon av följande funktioner:

Funktionsindex Funktion
1 MEDEL
2 ANTAL
3 ANTALV
4 MAX
5 MIN
6 PRODUKT
7 STDAV
8 STDAVP
9 SUMMA
10 VARIANS
11 VARIANSP

Område är det område vars celler ska inkluderas.

Exempel

Du har en tabell i cellområdet A1:B5 som innehåller städer i kolumn A och tillhörande siffror i kolumn B. Du har använt AutoFilter så att du bara ser rader som innehåller staden Hamburg. Du vill räkna ut summan av de siffror som visas, d.v.s. bara delresultatet för de filtrerade raderna. En korrekt formel ser då ut så här:

=DELSUMMA(9;B2:B5)

OMRÄKNA

Konverterar mellan gammal europeisk valuta och till och från euro.

Syntax

OMRÄKNA(Värde; "Från_valuta"; "Till_valuta", full_precision, trianguleringsprecision)

Värde är det valutabelopp som ska omräknas.

Från_valuta och Till_valuta är de valutaenheter som används vid omräkningen. Dessa måste anges i textform som valutans officiella förkortning (t.ex. "EUR"). Kurserna (visas i euro) har satts av den Europeiska kommissionen.

Full_precision är valfritt. Om det utelämnas eller är Falskt så avrundas resultatet enligt decimalerna i den valuta som konverteringen görs till. Om Full_precision är Sant avrundas inte resultatet.

Trianguleringsprecision är valfritt. Om Trianguleringsprecision är angivet och >=3, så avrundas det mellanliggande resultatet av en triangulär konvertering (valuta1,EUR,valuta2) med den precisionen. Om Trianguleringsprecision utelämnas så avrundas inte det mellanliggande resultatet. Om den valuta som konverteringen görs till är "EUR" så används dessutom Trianguleringsprecision precis som om triangulering behövdes och det var fråga om konvertering från EUR till EUR utfördes.

Exempel

=OMRÄKNA(100;"ATS";"EUR") räknar om 100 österrikiska schilling till euro.

=OMRÄKNA(100;"EUR";"DEM") räknar om 100 euro till tyska mark.

UDDA

Rundar av ett positivt tal uppåt till närmaste udda heltal och ett negativt tal nedåt till närmaste udda heltal.

Syntax

UDDA(tal)

Returnerar Tal som avrundats uppåt till nästa udda heltal, från noll.

Exempel

=UDDA(1,2) returnerar 3.

=UDDA(1) returnerar 1.

=UDDA(0) returnerar 1.

=UDDA(-3,1) returnerar -5.

ABS

Returnerar det absoluta värdet för ett tal.

Syntax

ABS(tal)

tal är det tal vars absoluta värde ska beräknas. Det absoluta värdet av ett tal är dess värde utan plus- eller minustecken (+/-).

Exempel

=ABS(-56) returnerar 56.

=ABS(12) returnerar 12.

=ABS(0) returnerar 0.


Related Topics

Calc-funktioner i OpenOffice.org Wiki.