Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funkcje matematyczne.

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc. Aby otworzyć Kreator funkcji, wybierz polecenie Wstaw - Funkcja.

CONVERT

Konwertuje wartość z jednego systemu liczbowego na inny. Współczynniki konwersji są podane w konfiguracji w postaci listy.

W poprzednich wersjach lista współczynników konwersji obejmowała nieistniejące już waluty europejskie oraz euro (co przedstawiają poniższe przykłady). Do konwersji walut zalecamy obecnie używanie funkcji EUROCONVERT.

Składnia

KONWERTUJ(wartość;"tekst";"tekst")

Przykład

=KONWERTUJ(100;"ATS";"EUR") zwraca wartość w euro dla 100 szylingów austriackich.

=KONWERTUJ(100;"EUR";"DEM") konwertuje 100 marek niemieckich na euro.

ZAOKR.W.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności parametru "istotność".

Składnia:

ZAOKR.W.DÓŁ(liczba; istotność; tryb)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w dół.

Istotność jest wartością określającą wielokrotność zaokrąglenia w dół.

Tryb jest wartością opcjonalną. Jeśli tryb został określony i jest różny od zera, a liczba i istotność przyjmują wartości ujemne, zaokrąglanie odbywa się na podstawie wartości bezwzględnej liczby. Należy pamiętać, że ta informacja zostaje utracona podczas importu pliku do programu MS Excel, ponieważ Excel nie rozpoznaje trzeciego parametru tej funkcji.

Warning.png Jeśli liczba i istotność są ujemne, a tryb jest równy zero lub nie został określony, po wyeksportowaniu pliku wyniki uzyskane przez program LibreOffice i Excel będą różne.

Przykład:

=ZAOKR.W.DÓŁ(-11;-2) zwraca wartość -12.

=ZAOKR.W.DÓŁ(-11;-2;0) zwraca wartość -12.

=ZAOKR.W.DÓŁ(-11;-2;1) zwraca wartość -10.

ZNAK.LICZBY

Zwraca znak liczby. Funkcja zwraca wartość 1 dla znaku dodatniego i -1 dla znaku ujemnego. Jeśli liczba jest zerem, funkcja zwraca również zero.

Składnia:

ZNAK.LICZBY(liczba)

Liczba jest liczbą, dla której należy określić znak.

Przykład:

=ZNAK.LICZBY(3,4) zwraca wartość 1.

=ZNAK.LICZBY(-4,5) zwraca wartość -1.

MROUND

Wynikiem jest liczba zaokrąglona do najbliższej całkowitej wielokrotności drugiej liczby.

Składnia

MROUND(liczba; wielokrotność)

Zwraca liczbę po zaokrągleniu do najbliższej wielokrotności.

Alternatywnie można zastosować funkcję Wielokrotność * ZAOKR(liczba/wielokrotność).

Przykład

=NAJB.WIELOKR(15,5;3) zwraca wartość 15, bo liczbie 15,5 jest bliżej do 15 (= 3*5) niż do 18 (= 3*6).

=MROUND(1,4;0,5) zwraca wartość 1,5 (=0,5*3).

LICZ.PUSTE

Zwraca liczbę pustych komórek. Wpisz adresy komórek oddzielone średnikiem w pole zakres.

Składnia:

LICZ.PUSTE(zakres)

Zwraca liczbę pustych komórek w podanym zakresie.

Przykład:

=LICZ.PUSTE(A1:B2) zwraca 4 jeżeli komórki A1, A2, B1 i B2 są puste.

ACOS

Zwraca arcus cosinus liczby.

Składnia:

ACOS(Liczba)

Funkcja zwraca arcus cosinus argumentu.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład:

=ACOS(-1) zwraca wartość 3,14159265358979 (PI radianów).

=STOPNIE(ACOS(0,5)) zwraca wartość 60. Cosinus kąta 60 stopni wynosi 0,5.

ACOSH

Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

Składnia:

ACOSH(Liczba)

Funkcja zwraca arcus cosinus hiperboliczny argumentu.

Liczba musi być większa lub równa 1.

Przykład:

=ACOSH(1) zwraca wartość 0.

=ACOSH(COSH(4)) zwraca wartość 4.

PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczby. Wartość liczby musi być dodatnia.

Składnia:

PIERWIASTEK(liczba)

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczba.

Liczba musi być dodatnia.

Przykład:

=PIERWIASTEK(16) zwraca wartość 4.

=PIERWIASTEK(-16) zwraca błąd nieprawidłowy argument.

ACOT

Zwraca arcus cotangens podanej liczby.

Składnia:

ACOT(Liczba)

Funkcja zwraca arcus cotangens argumentu.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład:

=ACOT(1) zwraca wartość 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ACOT(1)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

ACOTH

Zwraca arcus cotangens hiperboliczny podanej liczby.

Składnia:

ACOTH(Liczba)

Funkcja ta zwraca odwrotny cotangens hiperboliczny z parametru Liczba, czyli wartość, dla której odwrotny cotangens hiperboliczny wynosi parametr Liczba.

Jeśli liczba zawiera się w przedziale od -1 do 1 włącznie, wystąpi błąd.

Przykład:

=ACOTH(1,1) zwraca odwrotny cotangens hiperboliczny z 1,1, czyli ok. 1,52226.

ASIN

Zwraca arcus sinus podanej liczby.

Składnia:

ASIN (Liczba)

Funkcja zwraca arcus sinus argumentu.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład:

=ASIN(0) zwraca wartość 0.

=ASIN(1) zwraca wartość 1,5707963267949 (PI/2 radianów).

=STOPNIE(ASIN(0,5)) zwraca wartość 30. Sinus kąta 30 stopni wynosi 0,5.

ASINH

Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

Składnia:

ASINH(Liczba)

Funkcja zwraca odwrotny sinus hiperboliczny argumentu.

Przykład:

=ASINH(-90) zwraca wartość ok. -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) zwraca wartość 4.

ATAN

Zwraca arcus tangens liczby.

Składnia:

ATAN(Liczba)

Funkcja zwraca arcus tangens argumentu, tzn. liczbę (kąt) którego tangensem jest podany argument.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład:

=ATAN(1)zwraca wartość 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ATAN(1)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

ATAN2

Zwraca arcus tangens na podstawie określonych współrzędnych x i y.

Składnia:

ATAN2(Liczba x; Liczba y)

Liczba_X jest wartością współrzędnej X.

Liczba_Y jest wartością współrzędnej Y.

ATAN2 zwraca wartość funkcji arcus tangens, tj. kąt (w radianach) między osią x a linią prostą poprowadzoną z punktu o współrzędnych liczba_x, liczba_y. Zwrócona wartość zawiera się w przedziale od –PI do PI.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład:

=ATAN2(20;20) zwraca 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ATAN2(12,3;12,3)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

ATANH

Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

Składnia:

ATANH(Liczba)

Funkcja zwraca odwrotny tangens hiperboliczny argumentu.

Liczba musi spełniać warunek -1 < liczba < 1.

Przykład:

=ATANH(0) zwraca wartość 0.

COS

Zwraca cosinus podanej liczby (kąta).

Składnia:

COS(Liczba)

Zwraca cosinus argumentu traktowanego jako miara kąta wyrażona w radianach.

Aby uzyskać cosinus kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład:

=COS(PI()/2) zwraca 0 ― cosinus kąta o mierze równej PI/2 radianów.

=COS(RADIANY(60)) zwraca wartość 0,5, czyli cosinus kąta 60 stopni.

COSH

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

Składnia:

COSH(Liczba)

Zwraca cosinus hiperboliczny argumentu.

Przykład:

=COSH(0) zwraca wartość 1, cosinus hiperboliczny liczby 0.

COT

Zwraca cotangens argumentu traktowanego jako miara kąta w radianach.

Składnia:

COT(Liczba)

Zwraca cotangens argumentu traktowanego jako miara kąta wyrażona w radianach.

Aby uzyskać cotangens kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Cotangens kąta jest równy odwrotności tangensa kąta.

Przykład:

=COT(PI()/4) zwraca wartość 1 ― cotangens kąta o mierze PI/4 radianów.

=COT(RADIANY(45)) zwraca wartość 1, cotangens kąta 45 stopni.

SQRTPI

Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby pomnożonej razy liczbę Pi.

Składnia

SQRTPI(liczba)

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy wartości (PI pomnożone przez liczbę).

Jest to ekwiwalent funkcji PIERWIASTEK(PI()*liczba).

Przykład

=PIERW.PI(2) zwraca pierwiastek z (2*Pi), czyli ok. 2,506628.

COTH

Zwraca cotangens hiperboliczny podanej liczby (kąta).

Składnia:

COTH(Liczba)

Zwraca cotangens hiperbliczny argumentu.

Przykład:

=COTH(1) zwraca cotangens hiperboliczny z liczby 1 czyli ok. 1,3130.

STOPNIE

Konwertuje radiany na stopnie.

Składnia:

DEGREES (liczba)

Liczba to kąt wyrażony w radianach, który ma być przeliczony na stopnie.

Przykład:

=STOPNIE(PI()) zwraca wartość 180 stopni.

EXP

Zwraca liczbę e podniesioną do potęgi podanej liczby.

Składnia:

EXP(Liczba)

Liczba jest potęgą, do której ma zostać podniesiona liczba e.

Przykład:

=EXP(1) zwraca wartość 2,71828182845904, stałą e zgodnie z dokładnością w programie Calc.

SILNIA

Zwraca silnię liczby. SILNIA(0) zwraca 1. SILNIA(n) zwraca 1*2*3*4* ... *n.

Składnia:

SILNIA(Liczba)

Liczba jest wartością, z której należy obliczyć silnię.

SILNIA(0) z definicji wynosi 1.

Silnia liczby ujemnej zwraca błąd „nieprawidłowy argument”.

Przykład:

=SILNIA(3) wynosi 6.

=SILNIA(0) wynosi 1.

ZAOKR.DO.CAŁK

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Składnia:

ZAOKR.DO.CAŁK(Liczba)

Zwraca argument zaokrąglony w dół.

Liczby ujemne są zaokrąglane do mniejszej liczby całkowitej.

Przykład:

=ZAOKR.DO.CAŁK(5,7) zwraca wartość 5.

=ZAOKR.DO.CAŁK(-1,3) zwraca wartość -2.

ZAOKR.DO.PARZ

Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do następnej liczby parzystej.

Składnia:

ZAOKR.DO.PARZ(Liczba)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę do następnej liczby parzystej.

Przykład:

=ZAOKR.DO.PARZ(2,3) zwraca wartość 4.

=ZAOKR.DO.PARZ(2) zwraca wartość 2.

=ZAOKR.DO.PARZ(0) zwraca wartość 0.

=ZAOKR.DO.PARZ(-0,5) zwraca wartość -2.

GCD

Zwraca największy wspólny dzielnik dwóch lub więcej liczb całkowitych.

Największy wspólny dzielnik jest największą dodatnią liczbą całkowitą, która dzieli bez reszty każdą z podanych liczb całkowitych.

Składnia:

GCD(liczba_całkowita_od_1_do_30)

Liczba_całkowita_1 do Liczba_całkowita_30 to liczby całkowite, dla których należy obliczyć największy wspólny dzielnik.

Przykład:

=GCD(16;32;24) zwraca wynik 8, ponieważ jest to największy wspólny dzielnik liczb podanych w wywołaniu funkcji.

=GCD(B1:B3), gdzie komórki B1, B2, B3 zawierają wartości 9, 12, 9 daje w wyniku 3.

GCD_ADD

Wynikiem jest największy wspólny dzielnik listy liczb.

Note.png Funkcje, których nazwy kończą się na _ADD, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka _ADD. Na przykład funkcja NUMER.TYG oblicza numer tygodnia dla danej daty na podstawie standardu międzynarodowego ISO 8601, a funkcja NUMER.TYG_ADD zwraca ten sam numer tygodnia co program Microsoft Excel.

Składnia

GCD_ADD(Liczba(y))

Liczby to lista maksymalnie 30 liczb.

Przykład

=NWD_DODAJ(5;15;25) zwraca wartość 5.

CZY.PARZ

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą parzystą lub FAŁSZ, jeśli wartość jest liczbą nieparzystą.

Składnia:

CZY.PARZ(wartość)

Wartość jest sprawdzaną wartością.

Jeśli wartość nie jest liczbą całkowitą, wszystkie cyfry po separatorze dziesiętnym zostaną zignorowane. Znak wartości również zostanie zignorowany.

Przykład:

=CZY.PARZ(48) zwraca wartość PRAWDA.

=CZY.PARZ(33) zwraca wartość FAŁSZ.

=CZY.PARZ(0) zwraca wartość PRAWDA.

=CZY.PARZ(-2,1) zwraca wartość PRAWDA.

=CZY.PARZ(3,999) zwraca wartość FAŁSZ.

CZY.NPARZ

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą nieparzystą lub FAŁSZ, jeśli wartość jest liczbą parzystą.

Składnia:

CZY.NPARZ(wartość)

Wartość jest sprawdzaną wartością.

Jeśli wartość nie jest liczbą całkowitą, wszystkie cyfry po separatorze dziesiętnym zostaną zignorowane. Znak wartości również zostanie zignorowany.

Przykład:

=CZY.NPARZ(33) zwraca wartość PRAWDA.

=CZY.NPARZ(48) zwraca wartość FAŁSZ.

=CZY.NPARZ(3,999) zwraca wartość PRAWDA.

=CZY.NPARZ(-3,1) zwraca wartość PRAWDA.

RANDBETWEEN

Zwraca liczbę losową ze zdefiniowanego zakresu.

Składnia

RANDBETWEEN(dolna granica; górna granica)

Zwraca losową liczbę całkowitą z zakresu od dolnej i górnej (włącznie).

Funkcja ta generuje nową liczbę losową za każdym razem, gdy arkusz Calc dokonuje ponownego obliczenia. Aby ręcznie wymusić ponowne wykonanie obliczeń przez arkusz Calc, naciśnij klawisze Shift + Ctrl + F9.

Aby wygenerować liczby losowe, które nigdy nie są przeliczane, skopiuj komórki z tą funkcją i zastosuj funkcje Edycja – Wklej specjalnie... (Wklej wszystko przy niezaznaczonych formułach i zaznaczonych liczbach).

Przykład

=LOS.Z.PRZEDZ(20;30) zwraca całkowitą liczbę losową z przedziału od 20 do 30.

LCM

Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch lub więcej liczb całkowitych.

Składnia:

LCM(liczba_całkowita_od_1_do_30)

Liczba_całkowita_1 do Liczba_całkowita_30 to liczby całkowite, dla których należy obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność.

Przykład:

Dla liczb 512, 1024 i 2000 wprowadzonych w polach tekstowych 1, 2 i 3 zwracana jest wartość 128000.

LCM_ADD

Wynikiem jest najmniejsza wspólna wielokrotność listy liczb.

Note.png Funkcje, których nazwy kończą się na _ADD, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka _ADD. Na przykład funkcja NUMER.TYG oblicza numer tygodnia dla danej daty na podstawie standardu międzynarodowego ISO 8601, a funkcja NUMER.TYG_ADD zwraca ten sam numer tygodnia co program Microsoft Excel.

Składnia

LCM_ADD(liczby)

Liczby to lista maksymalnie 30 liczb.

Przykład

=NWI_DODAJ(5;15;25) zwraca wartość 75.

KOMBINACJE

Zwraca liczbę kombinacji podanej liczby elementów bez powtórzeń.

Składnia:

KOMBINACJE(ilość 1; ilość 2)

Liczba_1 jest liczbą wszystkich elementów w zbiorze.

Liczba_2 jest liczbą wybranych elementów zbioru.

COMBIN zwraca liczbę uporządkowanych sposobów wybrania danych elementów. Przykładowo, jeśli w zestawie są 3 elementy, A, B i C, 2 elementy można wybrać na 3 sposoby, tzn. AB, AC i BC.

Funkcja KOMBINACJE działa według formuły: liczba_1!/(liczba_2!*(liczba_1-liczba_2)!)

Przykład:

=KOMBINACJE(3;2) zwraca wartość 3.

KOMBINACJE.A

Zwraca liczbę kombinacji w podzestawie elementów, wliczając w to powtórzenia.

Składnia:

KOMBINACJE.A(ilość 1; ilość 2)

Liczba_1 jest liczbą wszystkich elementów w zbiorze.

Liczba_2 jest liczbą wybranych elementów zbioru.

COMBINA zwraca liczbę unikalnych sposobów wyboru elementów, dla których kolejność wyboru nie ma znaczenia i dopuszczalne są powtórzenia. Jeśli w zestawie są przykładowo 3 elementy: A, B i C, 2 elementy można wybrać na 6 sposobów, tzn. AA, AB, AC, BB, BC i CC.

COMBINA korzysta ze wzoru: (liczba1 + liczba2 - 1)! / (liczba2! (liczba1 - 1)!)

Przykład:

=KOMBINACJE.A(3;2) zwraca wartość 6.

LICZBA.CAŁK

Obcina liczbę do wartości całkowitej przez usunięcie części ułamkowej zgodnie z precyzją określoną przez liczbę cyfr.

Składnia:

LICZBA.CAŁK(Liczba; Liczba cyfr)

Zwraca argument z odciętą częścią po przecinku, niezależnie od znaku argumentu.

LICZBA.CAŁK(liczba; 0) zachowuje się jak funkcja ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) dla liczb większych od zera, ale dla liczb mniejszych od zera zaokrągla w stronę zera.

Warning.png Liczba widocznych miejsc po przecinku wyniku jest określona w menu Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Przykład:

=LICZBA.CAŁK(1,239;2) zwraca wartość 1,23. Cyfra 9 jest pomijana.

=LICZBA.CAŁK(-1,234999;3) zwraca wartość -1,234. Wszystkie 9 są pomijane.

LN

Zwraca logarytm naturalny o podstawie e (2,71828182845904) dla podanej liczby.

Składnia:

LN(Liczba)

Liczba jest wartością, z której należy obliczyć logarytm naturalny.

Przykład:

=LN(3) zwraca logarytm naturalny o podstawie e z liczby 3 (ok. 1,0986).

=LN(EXP(321)) zwraca wartość 321.

LOG

Zwraca logarytm o określonej podstawie z podanej liczby.

Składnia:

LOG(liczba; podstawa)

Liczba jest wartością, z której należy obliczyć logarytm.

Podstawa (parametr opcjonalny) jest podstawą obliczanego logarytmu. Jeśli wartość ta zostanie pominięta, przyjęta zostanie podstawa 10.

Przykład:

=LOG(10;3) zwraca logarytm o podstawie 3 z liczby 10 (ok. 2,0959).

=LOG(7^4;7) zwraca wartość 4.

LOG10

Zwraca logarytm dziesiętny podanej liczby.

Składnia:

LOG10(Liczba)

Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

Przykład:

=LOG10(5) zwraca ok. 0,69897 (logarytm dziesiętny z liczby 5).

ZAOKR.W.GÓRĘ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub wielokrotności parametru "istotność".

Składnia:

ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba; istotność; tryb)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę.

Istotność jest liczbą określającą wielokrotność zaokrąglenia w górę.

Tryb jest wartością opcjonalną. Jeśli tryb został określony i jest różny od zera, a liczba i istotność przyjmują wartości ujemne, zaokrąglanie odbywa się na podstawie wartości bezwzględnej liczby. Należy pamiętać, że ta informacja zostaje utracona podczas importu pliku do programu MS Excel, ponieważ Excel nie rozpoznaje trzeciego parametru tej funkcji.

Warning.png Jeśli parametry liczba i istotność są ujemne, a tryb jest równy zero lub nie został podany, po zakończeniu importu pliku wyniki uzyskane przez program LibreOffice i Excel będą różne.

Przykład:

=ZAOKR.W.GÓRĘ(-11;-2) zwraca wartość -10.

=ZAOKR.W.GÓRĘ(-11;-2;0) zwraca wartość -10.

=ZAOKR.W.GÓRĘ(-11;-2;1) zwraca wartość -12.

PI

Zwraca 3,14159265358979, jako wartość stałej matematycznej PI z dokładnością do 14 miejsc po przecinku.

Składnia:

PI()

Przykład:

=PI() zwraca wartość 3,14159265358979.

LOS

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Składnia:

LOS()

Funkcja ta generuje nową liczbę losową za każdym razem, gdy arkusz Calc dokonuje ponownego obliczenia. Aby ręcznie wymusić ponowne wykonanie obliczeń przez arkusz Calc, naciśnij klawisze Shift + Ctrl + F9.

Aby wygenerować liczby losowe, które nigdy nie są przeliczane, skopiuj komórki z funkcją =LOS() i zastosuj funkcje Edycja – Wklej specjalnie... (Wklej wszystko przy niezaznaczonych formułach i zaznaczonych liczbach).

Przykład:

=LOS() zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

MULTINOMIAL

Zwraca silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów.

Składnia

MULTINOMIAL(liczby)

Liczby to lista maksymalnie 30 liczb.

Przykład

=WIELOMIAN(F11:H11) zwraca wartość 1260, jeżeli komórki od F11 do H11 zawierają wartości 2, 3 i 4. Funkcja odpowiada formule =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

POTĘGA

Zwraca potęgę podanej liczby.

Składnia:

POTĘGA(podstawa; wykładnik)

Zwraca podstawę podniesioną do potęgi równej wykładnikowi.

Ten sam wynik można osiągnąć poprzez zastosowanie operatora potęgowania ^:

Podstawa^wykładnik

Przykład:

=POTĘGA(4;3) zwraca wartość 64, tzn. 4 podniesione do potęgi 3.

4^3 również zwraca 4 do potęgi 3.

SERIESSUM

Zwraca sumę potęg liczby.

SERIESSUM(x;n;m;współczynniki) = współczynnik_1*x^n + współczynnik_2*x^(n+m) + współczynnik_3*x^(n+2m) +...+ współczynnik_i*x^(n+(i-1)m)

Składnia

SERIESSUM(x; n; m; współczynniki)

X to liczba będąca zmienną niezależną.

n: potęga początkowa

M to przyrost wartości N.

Współczynniki są serią współczynników. Dla każdego współczynnika suma serii jest rozszerzana o jedną sekcję.

ILOCZYN

Mnoży wszystkie liczby podane w argumencie i zwraca iloczyn.

Składnia:

ILOCZYN(liczba 1 do 30)

Liczba_1 do liczba_30 to argumenty funkcji (maksymalnie 30), których iloczyn należy obliczyć.

ILOCZYN zwraca wartość liczba1 * liczba2 * liczba 3 *...

Przykład:

=ILOCZYN(2;3;4) zwraca wartość 24.

SUMA.KWADRATÓW

Aby obliczyć sumę kwadratów liczb (funkcję sumującą kwadraty argumentów), należy wprowadzić te liczby w odpowiednich polach tekstowych.

Składnia:

SUMA.KWADRATÓW(liczba 1 do 30)

Liczba_1 do Liczba_30 to argumenty funkcji (maksymalnie 30), dla których należy obliczyć sumę kwadratów.

Przykład:

Dla argumentów liczba_1 = 2, liczba_2 = 3 i liczba_3 = 4, zwracana jest wartość 29.

MOD

Zwraca resztę z dzielenia liczby przez dany podzielnik.

Składnia:

MOD(dzielna; dzielnik)

Dla całkowitych argumentów ta funkcja zwraca Dzielną modulo Dzielnik, tzn. resztę z dzielenia Dzielnej przez Dzielnik.

Ta funkcja została zaimplementowana jako Dzielna - Dzielnik * INT(Dzielna / Dzielnik).

Przykład:

=RESZTA(22;3) zwraca wartość 1, resztę z dzielenia 22 przez 3.

=RESZTA(11,25;2,5) zwraca wartość 1,25.

QUOTIENT

Zwraca część całkowitą z dzielenia.

Składnia

QUOTIENT(licznik; mianownik)

Zwraca część całkowitą z dzielenia dzielnej przez dzielnik.

Funkcja QUOTIENT odpowiada funkcji LICZBA.CAŁK (dzielna/dzielnik), z wyjątkiem tego, że może zwracać komunikaty o błędach z innymi kodami błędów.

Przykład

=ILORAZ(11;3) zwraca wartość 3. Reszta 2 jest pomijana.

RADIANY

Konwertuje stopnie na radiany

Składnia:

RADIANY(Liczba)

Liczba jest kątem w stopniach, który ma zostać zamieniony na radiany.

Przykład:

=RADIANY(90) zwraca wartość 1,5707963267949, co stanowi wartość PI/2 z dokładnością programu Calc.

ZAOKR

Zwraca liczbę zaokrągloną do pewnej liczby miejsc dziesiętnych.

Składnia:

ZAOKR(liczba; ilość)

Zwraca Liczbę zaokrągloną do tylu miejsc dziesiętnych, ile wynosi argument Ilość. Jeśli Ilość jest pominięta lub wynosi zero, to funkcja zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli Ilość jest mniejsza od zera, to funkcja zaokrągla do najbliższych 10, 100, 1000, itd.

Funkcja zaokrągla wartość do najbliższej liczby. Patrz też ZAOKR.DÓŁ i ZAOKR.GÓRA.

Przykład:

=ZAOKR(2,348;2) zwraca wartość 2,35.

=ZAOKR(-32,4834;3) zwraca wartość -32,483. Aby wyświetlić wszystkie pozycje dziesiętne, należy zmienić format komórki.

=ZAOKR(2,348;0) zwraca wartość 2.

=ZAOKR(2,5) zwraca wartość 3.

=ZAOKR(987,65;-2) zwraca wartość 1000.

ZAOKR.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół.

Składnia:

ZAOKR.DÓŁ(liczba; ilość)

Zwraca pierwszy parametr zaokrąglony w dół do ilości miejsc dziesiętnych równych drugiemu parametrowi. Jeśli drugi parametr jest pominięty lub równy zero, to funkcja zaokrągla w dół do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli drugi paramentr jest ujemny, funkcja zaokrągla w dół do najbliższych: 10, 100, 1000, itd.

Ta funkcja zaokrągla liczbę w dół. Patrz też ZAOKR.GÓRA i ZAOKR.

Przykład:

=ZAOKR.DÓŁ(1,234;2) zwraca wartość 1,23.

=ZAOKR.DÓŁ(45,67;0) zwraca wartość 45.

=ZAOKR.DÓŁ(-45,67) zwraca wartość -45.

=ZAOKR.DÓŁ(987,65;-2) zwraca wartość 900.

LICZ.JEŻELI

Zwraca liczbę elementów w zakresie komórek spełniających określone kryteria.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia:

LICZ.JEŻELI(zakres; kryteria)

Zakres jest zakresem komórek, do którego będą zastosowane kryteria.

Kryteria oznaczają kryteria wyszukiwania w postaci liczby, wyrażenia lub ciągu znaków. Kryteria określają komórki, które mają być uwzględnione w obliczeniach. Funkcja pozwala także na wprowadzenie poszukiwanego tekstu w formie wyrażenia regularnego, np. wprowadzenie ciągu "b*" pozwala na wyszukanie wszystkich słów rozpoczynających się na literę b. Można także wskazać zakres komórek zawierający kryteria wyszukiwania. W celu wyszukania tekstu w dokładnie podanym brzmieniu należy ująć go w cudzysłów.

Przykład:

Zakres komórek A1:A10 zawiera liczby od 2000 do 2009. Komórka B1 zawiera numer 2006. W komórce B2 zostaje wprowadzona formuła:

=LICZ.JEŻELI(A1:A10;2006) zwraca wartość 1.

=LICZ.JEŻELI(A1:A10;B1) zwraca wartość 1.

=LICZ.JEŻELI(A1:A10;">=2006") zwraca wartość 4.

=LICZ.JEŻELI(A1:A10;"<"&B1) ― jeśli komórka B1 zawiera wartość 2006, funkcja zwraca wartość 6.

=LICZ.JEŻELI(A1:A10;C2), z tekstem >2006 w komórce C2 powoduje zliczenie liczby komórek z zakresu A1:A10, w których wartość jest wyższa od >2006.

Aby policzyć tylko liczby ujemne: =LICZ.JEŻELI(A1:A10;"<0")

ZAOKR.GÓRA

Zaokrągla liczbę w górę, uwzględniając podaną liczbę miejsc po przecinku.

Składnia:

ZAOKR.GÓRA(liczba; ilość)

Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do ilości miejsc po przecinku. Jeśli ilość jest pominięta lub równa zero, to funkcja zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli ilość jest ujemna, to funkcja zaokrągla do najbliższych: 10, 100, 1000, itd.

Funkcja zaokrągla liczbę w górę. Patrz też ZAOKR.DÓŁ i ZAOKR.

Przykład:

=ZAOKR.GÓRA(1,1111;2) zwraca wartość 1,12.

=ZAOKR.GÓRA(1,2345;1) zwraca wartość 1,3.

=ZAOKR.GÓRA(45,67;0) zwraca wartość 46.

=ZAOKR.GÓRA(-45,67) zwraca wartość -46.

=ZAOKR.GÓRA(987,65;-2) zwraca wartość 1000.

SIN

Zwraca sinus podanej liczby (kąta).

Składnia:

SIN(Liczba)

Zwraca sinus liczby (kąta w radianach).

Aby uzyskać sinus kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład:

=SIN(PI()/2) zwraca 1 ― sinus kąta o mierze PI/2 radianów.

=SIN(RADIANY(30)) zwraca wartość 0,5, czyli sinus kąta 30 stopni.

SINH

Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

Składnia:

SINH(liczba)

Zwraca sinus hiperbolicznyliczby.

Przykład:

=SINH(0) zwraca wartość 0, sinus hiperboliczny dla 0.

SUMA

Dodaje wszystkie liczby w zakresie komórek.

Składnia:

SUMA(liczba_1; liczba_2; ...; liczba_30)

Liczba_1 do Liczba_30 to argumenty funkcji (maksymalnie 30), których sumę należy obliczyć.

Przykład:

Dla argumentów liczba_1 = 2, liczba_2 = 3 i liczba_3 = 4 zwracana jest wartość 9.

=SUMA(A1;A3;B5) oblicza sumę tych trzech komórek. =SUMA(A1:E10) oblicza sumę wszystkich komórek z zakresu od A1 do E10.

Wraz z funkcją SUMA() można używać warunków łączonych operatorem logicznym I w następujący sposób:

Założenie przykładowe: Do tabeli wprowadzane są faktury. Kolumna A zawiera datę zamówienia, kolumna B zawiera kwotę. Należy przygotować formułę zwracającą sumę wszystkich faktur tylko dla określonego miesiąca, na przykład wartość faktur tylko dla okresu >=01.01.2008 do <=01.02.2008. Zakres wartości dat obejmuje komórki A1:A40, zakres wartości do zsumowania obejmuje komórki B1:B40. Komórka C1 zawiera datę początkową (01.01.2008) uwzględnianą w obliczeniach, natomiast komórka C2 zawiera datę końcową (01.02.2008) nie uwzględnianą w obliczeniach.

Wprowadź następującą formułę macierzową:

=SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Aby wyrażenie to wprowadzić w postaci formuły macierzowej, przy zamykaniu formuły zamiast nacisnąć klawisz Enter, należy nacisnąć klawisze Shift+ Ctrl + Enter. Formuła zostanie wówczas wyświetlona na pasku Formuła w nawiasach.

{=SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formuła wykorzystuje fakt, że wynik porównania wynosi 1 w przypadku spełnienia kryteriów i 0 w przeciwnym wypadku. Wyniki indywidualnych porównań są traktowane jako macierz wartości i używane w mnożeniu macierzowym, a następnie te wartości są sumowane w celu uzyskania wyniku macierzowego.

SUMA.JEŻELI

Dodaje komórki określone przez podane kryteria. Funkcja używana w celu przeglądania zakresu podczas wyszukiwania pewnej wartości.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia:

SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; zakres_sumowania)

Zakres jest zakresem komórek, do którego będą zastosowane kryteria.

Kryterium to komórka, w której jest wyświetlone kryterium wyszukiwania, lub samo kryterium. Jeśli kryterium jest wpisane do wyrażenia, należy je otoczyć cudzysłowami.

Zakres_sumowania to zakres wartości, które mają być zsumowane. Jeśli ten parametr nie został określony, zostaną zsumowane wartości odnalezione w zakresie.

Note.png Funkcja SUMIF obsługuje operator łączenia odwołania (~) tylko odnośnie do parametru Criteria oraz tylko gdy nie jest używany parametr opcjonalny SumRange.

Przykład:

Przykład sumowania jedynie ujemnych liczb: =SUMA.JEŻELI(A1:A10;"<0")

=LICZ.JEŻELI(A1:A10;">0";B1:10) sumuje wartości z zakresu B1:B10 tylko wtedy, jeśli odpowiednie wartości z zakresu A1:A10 są większe od 0.

Aby zapoznać się z innymi przykładami składni, które mogą być wykorzystywane z funkcją SUMA.JEŻELI(), patrz funkcja LICZ.JEŻELI().

TAN

Zwraca tangens podanego kąta.

Składnia:

TAN(liczba)

Zwraca tangens argumentu traktowanego jako miara kąta wyrażona w radianach.

Aby uzyskać tangens kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład:

=TAN(PI()/4) zwraca wartość 1, tangens kąta o mierze PI/4 radianów.

=TAN(RADIANY(45)) zwraca wartość 1, czyli tangens kąta 45 stopni.

TANH

Zwraca tangens hiperboliczny liczby.

Składnia:

TANH(liczba)

Zwraca tangens hiperboliczny z liczby.

Przykład:

=TANH(0) zwraca wartość 0, tangens hiperboliczny wartości 0.

SUMY.POŚREDNIE

Oblicza sumy pośrednie. Jeśli zakres już zawiera sumy pośrednie, nie są one uwzględniane w dalszych obliczeniach. Ta funkcja użyta wraz z autofiltrami pozwala uwzględnić w obliczeniach tylko filtrowane rekordy.

Składnia:

SUMY.POŚREDNIE(funkcja; zakres)

Funkcja jest liczbą oznaczającą jedną z następujących funkcji:

Indeks funkcji Funkcja
1 ŚREDNIA
2 ILE.LICZB
3 ILE.NIEPUSTYCH
4 MAX
5 MIN
6 ILOCZYN
7 ODCH.STANDARDOWE
8 ODCH.STANDARD.POPUL
9 SUMA
10 WARIANCJA
11 WARIANCJA.POPUL

Zakres jest zakresem uwzględnianych komórek.

Przykład:

Dana jest tabela z zakresem komórek A1:B5 zawierających miasta w kolumnie A i odpowiadające im liczby w kolumnie B. Funkcja Autofiltr pozwala wyświetlić tylko wiersze zawierające miasto Hamburg. Należy obliczyć sumę wyświetlanych liczb, to znaczy sumę pośrednią dla filtrowanych wierszy. W tym celu należy użyć następującej formuły:

=SUMY.POŚREDNIE(9; B2:B5)

EUROCONVERT

Funkcja umożliwia konwersję walut europejskich na i z euro.

Składnia

EUROCONVERT(Wartość; "Waluta_źródłowa"; "Waluta_docelowa", pełna_dokładność, dokładność_triangulacji)

Wartość jest wartością waluty, która ma zostać przekonwertowana.

Waluta_źródłowa i Waluta_docelowa to jednostki waluty, z których i na które będzie wykonywana konwersja. Musi to być oficjalny skrót danej waluty (np. "EUR"). Stawki (za jedno euro) zostały ustalone przez Komisję Europejską.

Pełna_dokładność jest parametrem opcjonalnym. Jeśli parametr ten zostanie pominięty lub ustawiony jako Fałsz, wynik zostanie zaokrąglony zgodnie z liczbami dziesiętnymi waluty docelowej. Jeśli opcja Pełna_dokładność jest ustawiona jako Prawda, wynik nie zostanie zaokrąglony.

Dokładność_triangulacji jest parametrem opcjonalnym. Jeśli została podana opcja Dokładność_triangulacji i ma wartość wyższą lub równą 3, wynik pośredni konwersji z wykorzystaniem waluty pośredniej (waluta1,EUR,waluta2) zostanie zaokrąglony zgodnie z podaną dokładnością. Pominięcie tego parametru powoduje, że wartość pośrednia nie będzie zaokrąglana. Jeśli walutą docelową jest EUR, parametr Dokładność_triangulacji jest używany, jeśli została wykonana triangulacja i przeliczenie z EUR na EUR.

Przykłady:

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") konwertuje 100 szylingów austriackich na euro.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") konwertuje 100 marek niemieckich na euro.

ZAOKR.DO.NPARZ

Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do następnej liczby nieparzystej.

Składnia:

ZAOKR.DO.NPARZ(liczba)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w kierunku od zera.

Przykład:

=ZAOKR.DO.NPARZ(1,2) zwraca wartość 3.

=ZAOKR.DO.NPARZ(1) zwraca wartość 1.

=ZAOKR.DO.NPARZ(0) zwraca wartość 1.

=ZAOKR.DO.NPARZ(-3,1) zwraca wartość -5.

MODUŁ.LICZBY

Zwraca wartość bezwzględną liczby.

Składnia:

MODUŁ.LICZBY(Liczba)

Liczba to liczba, której wartość bezwzględna ma być obliczona. Wartość bezwzględna to wartość liczby bez znaku +/-.

Przykład:

=MODUŁ.LICZBY(-56) zwraca wartość 56.

=MODUŁ.LICZBY(12) zwraca wartość 12.

=MODUŁ.LICZBY(0) zwraca wartość 0.


Related Topics

Funkcje arkusza Calc na stronie Wiki OpenOffice.org