Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Matematikai függvények

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ez a kategória a Calc matematikai függvényeit tartalmazza. A Függvénytündér megnyitásához válassza a Beszúrás - Függvény menüparancsot.

CONVERT

Egy értéket az egyik mértékegységből a másikba alakít át. Az átalakítási tényezők a konfigurációban egy listában vannak megadva.

Korábban az átalakítási tényezők listája tartalmazta a régi európai valutákat és az eurót (lásd az alábbi példákat). Javasoljuk, hogy a pénznemek közötti átváltásra inkább az új EUROCONVERT függvényt használja.

Szintaxis

CONVERT(érték; "szöveg"; "szöveg")

Példa

A =CONVERT(100;"ATS";"EUR") 100 osztrák schillinget konvertál euróba.

A =CONVERT(100;"EUR";"DEM") 100 eurót konvertál német márkába.

PADLÓ

A számot a növekmény legközelebbi többszöröséhez lefelé kerekíti.

Szintaxis

PADLÓ(szám; növekmény; mód)

A szám a lefelé kerekítendő szám.

A növekmény az érték, amelynek valamely többszörösére a számot lefelé kerekíteni kívánja.

A mód opcionális érték. Ha a mód meg van adva, és értéke nem nulla, valamint a szám és a növekmény negatív, akkor a kerekítés a szám abszolút értékét figyelembe véve történik. Ez a paraméter elvész a Microsoft Excel programba történő exportálás során, mivel az Excel nem ismeri a függvény harmadik paraméterét.

Warning.png Ha a szám és a növekmény paraméter egyaránt negatív, a mód érték pedig nulla vagy nincs megadva, akkor a LibreOffice Calc, illetve az Excel eredményei eltérők lesznek az exportálást követően. A munkafüzet Excelbe exportálásakor használja a mód=1 értéket, hogy ugyanaz az eredmény jöjjön ki Excelben és Calcban.

Példa

A =PADLÓ( -11;-2) eredménye -12.

A =PADLÓ( -11;-2;0) eredménye -12.

A =PADLÓ( -11;-2;1) eredménye -10.

ELŐJEL

Egy szám előjelét adja eredményül. Ha a szám pozitív, az eredmény 1, ha a szám negatív, az eredmény -1, és ha a szám 0, az eredmény 0.

Szintaxis

ELŐJEL(szám)

A szám az a szám, amelynek előjelét meg kívánja határozni.

Példa

Az =ELŐJEL(3,4) eredménye 1.

Az =ELŐJEL(-4,5) eredménye -1.

MROUND

A számot egy másik szám legközelebbi többszöröséhez kerekíti.

Szintaxis

MROUND (szám; többszörös)

A szám-ot egy másik szám legközelebbi többszöröséhez kerekíti.

Egy alternatív megvalósítás lehet a szorzó * KEREK(szám/szorzó).

Példa

Az =MROUND(15,5;3) eredménye 15, mert 15,5 közelebb van 15-höz ( = 3*5), mint 18-hoz ( = 3*6).

Az =MROUND(1,4;0,5) eredménye 1,5 ( = 0,5*3).

DARABÜRES

Az üres cellák számát adja vissza.

Szintaxis

DARABÜRES(tartomány)

A tartomány cellatartományban levő üres cellák számát adja vissza.

Példa

A =DARABÜRES(A1:B2) 4-et ad eredményül, ha az A1, A2, B1 és B2 cellák mind üresek.

ARCCOS

Kiszámítja egy szám árkuszkoszinuszát.

Szintaxis

ARCCOS(szám)

A függvény a szám árkuszkoszinuszát számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a koszinusza a szám. A visszaadott szög 0 és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCCOS(-1) eredménye 3,14159265358979 (PI radián)

A =FOK(ARCCOS(0,5)) eredménye 60. 60 fok koszinusza 0,5.

ACOSH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus koszinuszát.

Szintaxis

ACOSH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus koszinuszát számítja ki, azaz azt a számot, amelynek hiperbolikus koszinusza a szám.

A számnak nagyobb-egyelőnek kell lennie, mint 1.

Példa

Az =ACOSH(1) eredménye 0.

Az =ACOSH(COSH(4)) eredménye 4.

GYÖK

Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

Szintaxis

GYÖK(szám)

A szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

A számnak pozitívnak kell lennie.

Példa

A =GYÖK(16) eredménye 4.

A =GYÖK(-16) eredménye érvénytelen argumentum hiba.

ACOT

Kiszámítja az adott szám inverz kotangensét (árkuszkotangensét).

Szintaxis

ACOT(szám)

A függvény a szám árkuszkotangensét számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a kotangense a szám. A visszaadott szög 0 és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ACOT(1) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ACOT(1)) eredménye 45 fok. 45 fok kotangense 1.

ACOTH

Kiszámítja az adott szám area hiperbolikus kotangensét.

Szintaxis

ACOTH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus kotangensét számítja ki, azaz azt számot, amelynek hiperbolikus kotangense a szám.

Ha a szám -1 és 1 között van, a függvény hibaüzenetet ad.

Példa

Az =ACOTH(1,1) eredménye 1,1 area hiperbolikus kotangense, körülbelül 1,52226.

ARCSIN

Kiszámítja egy szám árkuszszinuszát.

Szintaxis

ARCSIN(szám)

A függvény a szám árkuszszinuszát számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a szinusza a szám. A visszaadott szög -PI/2 és +PI/2 közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCSIN(0) eredménye 0.

Az =ARCSIN(1) eredménye 1,5707963267949 (PI/2 radián).

A =FOK(ARCSIN(0,5)) eredménye 30. 30 fok szinusza 0,5.

ASINH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus szinuszát.

Szintaxis

ASINH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus szinuszát számítja ki, azaz azt a számot, amelynek hiperbolikus szinusza a szám.

Példa

Az =ASINH(-90) eredménye kb. -5,1929877.

Az =ASINH(SINH(4)) eredménye 4.

ARCTAN

Kiszámítja egy szám árkusztangensét.

Szintaxis

ARCTAN(szám)

A függvény a szám árkusztangensét számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a tangense a szám. A visszaadott szög -PI/2 és PI/2 közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCTAN(1) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ARCTAN(1)) eredménye 45 fok. 45 fok tangense 1.

ARCTAN2

Kiszámítja a megadott x és y koordináták árkusztangensét.

Szintaxis

ARCTAN2(x_szám; y_szám)

Az x_szám az x koordináta értéke.

Az y_szám az y koordináta értéke.

Az ARCTAN2 függvény az árkusztangenst számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelyet az x tengely és az x_szám, y_szám pontba az origóból húzott egyenes bezár. A visszaadott szög -PI és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCTAN2(20;20) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ARCTAN2(12,3;12,3)) eredménye 45 fok. 45 fok tangense 1.

ATANH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus tangensét.

Szintaxis

ATANH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus tangensét számítja ki, azaz azt a számot, amelynek a hiperbolikus tangense a szám.

A szám csak -1 és 1 között lehet.

Példa

Az =ATANH(0) eredménye 0.

COS

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) koszinuszát.

Szintaxis

COS(szám)

Kiszámítja a szám koszinuszát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek koszinuszát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példák

A =COS(PI()/2) eredménye 0, PI/2 radián koszinusza.

A =COS(RADIÁN(60)) eredménye 0,5, 60 fok koszinusza.

COSH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus koszinuszát.

Szintaxis

COSH(szám)

A szám hiperbolikus koszinuszát számítja ki.

Példa

A =COSH(0) eredménye 1, a 0 hiperbolikus koszinusza.

COT

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) kotangensét.

Szintaxis

COT(szám)

Kiszámítja a szám kotangensét, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek kotangensét akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Egy szög kotangense megegyezik a szög tangensének reciprokával.

Példák:

A =COT(PI()/4) eredménye 1, PI/4 radián kotangense.

A =COT(RADIÁN(45)) eredménye 1, 45 fok kotangense.

SQRTPI

Egy szám pi-szeresének négyzetgyökét számítja ki.

Szintaxis

SQRTPI(szám)

A PI és a szám szorzatának pozitív négyzetgyökét számítja ki.

Ez ekvivalens a GYÖK(PI()*szám) képlettel.

Példa

Az =SQRTPI(2) eredménye a (2PI) négyzetgyöke, körülbelül 2,506628.

COTH

Kiszámítja egy megadott szám (szög) hiperbolikus kotangensét.

Szintaxis

COTH(szám)

A szám hiperbolikus kotangensét számítja ki.

Példa

A =COTH(1) eredménye az 1 hiperbolikus kotangense, körülbelül 1,3130.

FOK

Átszámítja a radián értékeket fokra.

Szintaxis

FOK(szám)

A szám a fokra átszámítandó szög mértéke radiánban.

Példa

A =FOK(PI()) eredménye 180 fok.

KITEVŐ

Az e-t a megadott hatványra emeli. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

KITEVŐ(szám)

Szám: a kitevő, amelyre e-t emelni kívánja.

Példa

A =KITEVŐ(1) eredménye 2,71828182845904, ami az e állandó legjobb közelítő értéke.

FAKT

Kiszámítja a szám faktoriálisát.

Szintaxis

FAKT(szám)

Kiszámítja a szám!-t, azaz a szám faktoriálisát, ami definíció szerint 1*2*3*4* ... * szám.

A =FAKT(0) definíció szerint 1-et ad vissza.

Negatív szám faktoriálisa „érvénytelen argumentum” hibát eredményez.

Példa

A =FAKT(3) a 6 értéket adja vissza.

A =FAKT(0) az 1 értéket adja vissza.

INT

A legközelebbi egészre kerekít le egy számot.

Szintaxis

INT(szám)

Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre.

A negatív számok lefelé kerekítődnek a legközelebbi egészre.

Példa

Az =INT(5,7) eredménye 5.

Az =INT(-1,3) eredménye -2.

PÁROS

Egy pozitív szám legközelebbi páros egészre felkerekített értékét, illetve egy negatív szám legközelebbi páros egészre lekerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

PÁROS(szám)

Felfelé kerekíti a számot a legközelebbi páros egészre.

Példák

A =PÁROS(2,3) eredménye 4.

A =PÁROS(2) eredménye 2.

A =PÁROS(0) eredménye 0.

A =PÁROS(-0,5) eredménye -2.

GCD

Kiszámítja két vagy több egész szám legnagyobb közös osztóját.

A legnagyobb közös osztó az a legnagyobb pozitív egész szám, amellyel maradék nélkül osztható az összes megadott egész szám.

Szintaxis

GCD(egész_1; egész_2; ...; egész_30)

Az egész_1 – egész_30 legfeljebb 30 egész szám, amelyek legnagyobb közös osztóját meg kívánja határozni.

Példa

A =GCD(16;32;24) a 8-at adja eredményül, mert a 16, 24 és 32 legnagyobb közös osztója 8.

Ha a B1, B2, B3 cellák a 9, 12, 9 értékeket tartalmazzák, a =GCD(B1:B3) a 3 értéket adja.

GCD_ADD

Az eredmény a számlista legnagyobb közös osztója.

Note.png Azok a függvények, amelyeknek neve _ADD-ra végződik, ugyanazt az eredményt adják vissza, mint a Microsoft Excel-megfelelőjük. Ha ezeket a függvényeket _ADD nélkül használja, akkor a nemzetközi szabványoknak megfelelő értékeket adják vissza. Például a WEEKNUM függvény kiszámolja egy adott dátum ISO 8601 szabvány szerinti hétszámát, míg a WEEKNUM_ADD ugyanazt az értéket adja vissza, mint a Microsoft Excel.

Szintaxis

GCD_ADD(számok)

A számok egy maximum 30 számot tartalmazó lista.

Példa

A =GCD_ADD(5;15;25) az 5 értéket adja vissza.

ISEVEN

IGAZ értéket ad vissza, ha a szám páros egész, HAMIS értéket, ha páratlan.

Szintaxis

ISEVEN(érték)

Érték: a vizsgálni kívánt érték.

Ha az érték nem egész, a tizedesvessző után álló számjegyek nem lesznek figyelembe véve. Az érték előjele szintén nem számít.

Példa

Az =ISEVEN(48) eredménye IGAZ.

Az =ISEVEN(33) eredménye HAMIS.

Az =ISEVEN(0) eredménye IGAZ.

Az =ISEVEN(-2,1) eredménye IGAZ.

Az =ISEVEN(3,999) eredménye HAMIS.

ISODD

IGAZ értéket ad vissza, ha a szám páratlan, HAMIS értéket, ha a szám páros.

Szintaxis

ISODD(érték)

Érték: a vizsgálni kívánt érték.

Ha az érték nem egész, a tizedesvessző után álló számjegyek nem lesznek figyelembe véve. Az érték előjele szintén nem számít.

Példa

Az =ISODD(33) eredménye IGAZ.

Az =ISODD(48) eredménye HAMIS.

Az =ISODD(3,999) eredménye IGAZ.

Az =ISODD(-3,1) eredménye IGAZ.

RANDBETWEEN

A megadott számok közötti véletlen számmal tér vissza.

Szintaxis

RANDBETWEEN (alsó_érték; felső_érték)

Egy, az alsó_érték és a felső_érték paraméter jelentette alsó és felső határ közti véletlen egész számot ad eredményül, amely lehet mindkét szélsőérték is.

A függvény egy új véletlen számot állít elő minden alkalommal, amikor a Calc újraszámítja a cellát. A Calc a Shift+Ctrl+F9 billentyűkombinációval kényszeríthető az újraszámításra.

Olyan véletlen számok generálásához, amelyek nem számítódnak újra, másolja a vágólapra az ezt a képletet tartalmazó cellákat, és használja a Szerkesztés - Irányított beillesztés menüparancsot (a Mindent beilleszt és Képletek jelölőnégyzetek jelöletlenül hagyása és a Számok jelölőnégyzet bejelölése mellett).

Példa

A =RANDBETWEEN(20;30) függvény egy egész számot ad vissza 20 és 30 között.

LCM

Kiszámítja egy vagy több egész szám legkisebb közös többszörösét.

Szintaxis

LCM(egész_1; egész_2; ...; egész_30)

Az egész_1 – egész_30 legfeljebb 30 egész szám, amelyek legkisebb közös többszörösét meg kívánja határozni.

Példa

Ha az 512, 1024 és 2000 számokat adja meg az egész_1, egész_2 és egész_3 mezőben, a képlet a 128000 eredményt adja vissza.

LCM_ADD

Az eredmény a számlista legkisebb közös többszöröse.

Note.png Azok a függvények, amelyeknek neve _ADD-ra végződik, ugyanazt az eredményt adják vissza, mint a Microsoft Excel-megfelelőjük. Ha ezeket a függvényeket _ADD nélkül használja, akkor a nemzetközi szabványoknak megfelelő értékeket adják vissza. Például a WEEKNUM függvény kiszámolja egy adott dátum ISO 8601 szabvány szerinti hétszámát, míg a WEEKNUM_ADD ugyanazt az értéket adja vissza, mint a Microsoft Excel.

Szintaxis

LCM_ADD(számok)

A számok egy maximum 30 számot tartalmazó lista.

Példa

Az =LCM_ADD(5;15;25) a 75 értéket adja vissza.

KOMBINÁCIÓK

Kiszámítja az adott számú elemből álló kombinációk számát.

Szintaxis

KOMBINÁCIÓK(szám_1; szám_2)

A szám_1 a halmaz elemeinek száma.

A szám_2 a halmazból kiválasztandó elemek száma.

A KOMBINÁCIÓK kiszámítja, hogy hányféleképpen választhatunk az elemekből. Legyen például 3 elem a halmazban, A, B és C. Két elemet háromféleképpen választhat ki, nevezetesen AB, AC és BC.

A KOMBINÁCIÓK a következő képletet implementálja: szám_1!/(szám_2!*(szám_1-szám_2)!)

Példa

A =KOMBINÁCIÓK(3;2) eredménye 3.

COMBINA

Kiszámítja az adott számú elem ismétléses kombinációinak számát.

Szintaxis

COMBINA(szám_1; szám_2)

A szám_1 a halmaz elemeinek száma.

A szám_2 a halmazból kiválasztandó elemek száma.

A COMBINA kiszámítja, hogy hányféleképpen választhatunk az elemekből, ha a kiválasztás sorrendje nem fontos, és az elemek ismétlődése megengedett. Legyen például 3 elem a halmazban, A, B és C. Két elemet hatféleképpen választhat ki, nevezetesen AA, AB, AC, BB, BC és CC.

A COMBINA a következő képletet implementálja: (szám_1+szám_2-1)! / (szám_2!(szám_1-1)!)

Példa

A =COMBINA(3;2) eredménye 6.

CSONK

Levágja a szám tizedesjegyeit.

Szintaxis

CSONK(szám; darabszám)

Kerekíti a számot úgy, hogy csak a darabszám paraméterben meghatározott számú tizedesjegyet hagy meg. A felesleges tizedesjegyeket egyszerűen levágja az előjeltől függetlenül.

A CSONK(szám; 0) pozitív számokra úgy viselkedik, mint az INT(szám) , de negatív számok esetén 0 felé kerekít.

Warning.png Az eredmény látható tizedesjegyeinek száma az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás helyen van meghatározva.

Példa

A =CSONK(1,239;2) eredménye 1,23. A 9 elvész.

A =CSONK(-1,234999;3) eredménye -1,234. A 9-esek elvesznek.

LN

Kiszámítja egy szám e állandón alapuló természetes logaritmusát. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

LN(szám)

Szám: az érték, amelynek természetes alapú logaritmusát ki kívánja számítani.

Példa

Az =LN(3) kiszámítja 3 természetes alapú logaritmusát (kb. 1,0986).

Az =LN(KITEVŐ(321)) eredménye 321.

LOG

Egy szám megadott alapú logaritmusát adja eredményül.

Szintaxis

LOG(szám; alap)

Szám: az érték, amelynek logaritmusát ki kívánja számítani.

Alap (opcionális): a logaritmusszámítás alapja. Ha nincs megadva, akkor 10-es alappal számol a képlet.

Példa

A =LOG(10;3) kiszámítja 10 3 alapú logaritmusát (kb. 2,0959).

A =LOG(7^4;7) eredménye 4.

LOG10

Kiszámítja a szám tízes alapú logaritmusát.

Szintaxis

LOG10(szám)

Kiszámítja a szám tízes alapú logaritmusát.

Példa

A =LOG10(5) kiszámítja 5 tízes alapú logaritmusát (kb. 0,69897).

PLAFON

A számot a növekmény legközelebbi többszöröséhez felfelé kerekíti.

Szintaxis

PLAFON(szám; növekmény; mód)

Szám: maga a felfelé kerekítendő szám.

Növekmény: a szám, amelynek valamely többszörösére az értéket felfelé kerekíteni kívánja.

A mód opcionális érték. Ha a mód meg van adva, és értéke nem nulla, valamint a szám és a növekmény negatív, akkor a kerekítés a szám abszolút értékét figyelembe véve történik. Ez a paraméter elvész a Microsoft Excel programba történő exportálás során, mivel az Excel nem ismeri a függvény harmadik paraméterét.

Warning.png Ha a szám és a növekmény paraméter egyaránt negatív, a mód pedig nulla vagy nincs megadva, akkor a LibreOffice, illetve az Excel eredményei eltérők lesznek az importálást követően. A munkafüzet Excelbe exportálásakor használja a mód=1 értéket, hogy ugyanaz az eredmény jöjjön ki Excelben és Calcban.

Példa

A =PLAFON(-11;-2) eredménye -10.

A =PLAFON(-11;-2;0) eredménye -10.

A =PLAFON(-11;-2;1) eredménye -12.

PI

A π matematikai állandó 14 tizedesjegyre kerekített értékét adja vissza, ami 3,14159265358979.

Szintaxis

PI()

Példa

A =PI() eredménye 3,14159265358979.

VÉL

Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

Szintaxis

VÉL()

A függvény egy új véletlen számot állít elő minden alkalommal, amikor a Calc újraszámítja a cellát. A Calc a Shift+Ctrl+F9 billentyűkombinációval kényszeríthető az újraszámításra.

Olyan véletlen számok generálásához, amelyek nem számítódnak újra, másolja a vágólapra a =VÉL() képletet tartalmazó cellákat, és használja a Szerkesztés - Irányított beillesztés menüparancsot (a Mindent beilleszt és Képletek jelölőnégyzetek jelöletlenül hagyása és a Számok jelölőnégyzet bejelölése mellett).

Példa

A =VÉL() egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

MULTINOMIAL

Kiszámítja az argumentumok összege faktoriálisának és az argumentumok faktoriálisa szorzatának hányadosát.

Szintaxis

MULTINOMIAL(számok)

A számok egy maximum 30 számot tartalmazó lista.

Példa

A =MULTINOMIAL(F11:H11) függvény az 1260 értéket adja vissza, ha az F11:H11 cellatartomány a 2, 3 és 4 értékeket tartalmazza. Ez megfelel a =(2+3+4)! / (2!*3!*4!) képletnek.

HATVÁNY

Hatványoz egy számot.

Szintaxis

HATVÁNY(alap; kitevő)

Az alapot a kitevőedik hatványra emeli.

Ugyanez az eredmény érhető el az ^ hatványozás operátorral:

alap^kitevő

Példa

A =HATVÁNY(4;3) eredménye 64, mert ennyi 4 harmadik hatványa.

A =4^3 szintén 4 harmadik hatványát számítja ki.

SERIESSUM

Egy hatványsor első tagjainak összegét adja meg.

SERIESSUM(x;n;m;Együtthatók) = Együttható_1*x^n + Együttható_2*x^(n+m) + Együttható_3*x^(n+2m) +...+ Együttható_i*x^(n+(i-1)m)

Szintaxis

SERIESSUM(x; n; m; együtthatók)

Az x a hatványsor bemeneti értéke.

Az n a kezdő hatványkitevő.

Az m a növekmény, amivel n nő.

Az együtthatók az együtthatók sorozata. Minden egyes együtthatóval a sorozatösszeg egy szakasszal bővül.

SZORZAT

Összeszorozza az argumentumban megadott számokat, és eredményül a szorzatot adja.

Szintaxis

SZORZAT(szám_1; szám_2; ...; szám_30)

A szám_1–szám_30 legfeljebb 30 szám, amelyre meg kívánja határozni a szorzatot.

A SZORZAT eredmény szám_1 * szám_2 * szám_3 * ...

Példa

A =SZORZAT(2;3;4) eredménye 24.

NÉGYZETÖSSZEG

Számok négyzetösszegének kiszámításához (az argumentumok négyzetének összesítéséhez) írja be a számokat a szövegmezőkbe.

Szintaxis

NÉGYZETÖSSZEG(szám_1; szám_2; ...; szám_30)

A szám_1–szám_30 legfeljebb 30 szám, amelyre meg kívánja határozni a négyzetösszeget.

Példa

Ha a 2, 3 és 4 számot adja meg a szám 1, 2 és 3 mezőben, a képlet a 29-et adja vissza eredményként.

MARADÉK

A maradékot adja eredményül egy egész szám másik egész számmal való osztása után.

Szintaxis

MARADÉK(osztandó; osztó)

Egész argumentumokra a függvény az osztandó modulo osztó értékét adja vissza, ami a maradék az osztandó osztóval történt osztása után.

A függvény osztandó - osztó * INT(osztandó/osztó) képlettel van megvalósítva, és ez a képlet adja az eredményt, ha az argumentumok nem egészek.

Példa

A =MARADÉK(22;3) 1-et ad eredményül, mert ez a maradék 22-t 3-mal osztva.

A =MARADÉK(11,25;2,5) eredménye 1,25.

QUOTIENT

Visszaadja egy osztás egész részét.

Szintaxis

QUOTIENT(számláló; nevező)

Visszaadja a számláló a nevezővel való osztásának egész részét.

A QUOTIENT ekvivalens az INT(osztandó/osztó) képlettel, kivéve hogy a hibákat eltérő hibakódokkal jelentheti.

Példa

A =QUOTIENT(11;3) függvény a 3 értéket adja vissza. A kettes maradék nem jelenik meg.

RADIÁN

Átszámítja a fok értékeket radiánra.

Szintaxis

RADIÁN(szám)

A szám a radiánra átszámítandó szög mértéke fokban.

Példa

A =RADIÁN(90) eredménye 1,5707963267949, ami PI/2-vel egyezik meg a Calc pontossága szerint.

KEREK

Egy szám meghatározott számú tizedesjegyre kerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

KEREK(szám; darabszám)

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.LE és KEREK.FEL függvényeket.

Példa

A =KEREK(2,348;2) eredménye 2,35.

A =KEREK(-32,4834;3) eredménye -32,483. Az összes tizedesjegy láthatóvá tételéhez módosítsa a cellaformátumot.

A =KEREK(2,348;0) eredménye 2.

A =KEREK(2,5) eredménye 3.

A =KEREK(987,65;-2) eredménye 1000.

KEREK.LE

Nullához lefelé kerekít egy számot az adott pontossággal.

Szintaxis

KEREK.LE(szám; darabszám)

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre lefelé (nulla felé) kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény nullához lefelé kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.FEL és KEREK függvényeket.

Példa

A =KEREK.LE(1,234;2) eredménye 1,23.

A =KEREK.LE(45,67;0) eredménye 45.

A =KEREK.LE(-45,#67) eredménye -45.

A =KEREK.LE(987,65;-2) eredménye 900.

DARABTELI

Azoknak a celláknak a számát adja eredményül, amelyek megfelelnek egy cellatartományban leírt feltételeknek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

DARABTELI(tartomány; feltétel)

A tartomány az a tartomány, amelyre a feltételek vonatkoznak.

A feltétel szám, kifejezés vagy karakterlánc formájában megadott feltételek. Ezen feltételek határozzák meg, hogy mely cellák kerülnek megszámlálásra. Ezen kívül reguláris kifejezés formájában keresési szöveget is megadhat, például: „b.*” az összes b-vel kezdődő szó megkereséséhez. Ezen kívül kijelölheti a keresési feltételt tartalmazó cellatartományt. Ha szöveget betű szerint keres, akkor zárja azt idézőjelek közé.

Példa

Az A1:A10 cellatartomány 2000-től és 2009-ig tartalmazza a számokat. A B1 cella a 2006 számot tartalmazza. A B2 cellában a következő képlet szerepel:

=DARABTELI(A1:A10;2006) – ennek eredménye 1 lesz.

=DARABTELI(A1:A10;B1) – ennek eredménye 1 lesz.

=DARABTELI(A1:A10;">=2006") – ennek eredménye 4 lesz.

=DARABTELI(A1:A10;"<"&B1) – ha a B1 cella a 2006 értéket tartalmazza, akkor ennek eredménye 6 lesz.

A =DARABTELI(A1:A10;C2), ahol a C2 cella a >2006 szöveget tartalmazza, megszámolja az A1:A10 tartományban azokat a cellákat, amelyek 2006-nál nagyobbak.

Csak a negatív számok összeszámolása: =DARABTELI(A1:A10;"<0")

KEREK.FEL

Nullától felfelé kerekít egy számot az adott pontossággal.

Szintaxis

KEREK.FEL(szám; darabszám)

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre felfelé (nullától felfelé) kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény nullától felfelé kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.LE és KEREK függvényeket.

Példa

A =KEREK.FEL(1,1111;2) eredménye 1,12.

A =KEREK.FEL(1,2345;1) eredménye 1,3.

A =KEREK.FEL(45,67;0) eredménye 46.

A =KEREK.FEL(-45,67) eredménye -46.

A =KEREK.FEL(987,65;-2) eredménye 1000.

SIN

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) szinuszát.

Szintaxis

SIN(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) szinuszát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek szinuszát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =SIN(PI()/2) eredménye 1, a PI/2 radián szinusza.

A =SIN(RADIÁN(30)) eredménye 0,5, 30 fok szinusza.

SINH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus szinuszát.

Szintaxis

SINH(szám)

A szám hiperbolikus szinuszát számítja ki.

Példa

A =SINH(0) eredménye 0, a 0 hiperbolikus szinusza.

SZUM

Összeadja a cellatartományban lévő számokat.

Szintaxis

SZUM(szám_1; szám_2; ...; szám_30)

A szám_1 – szám_30 legfeljebb 30 szám, amelynek meg kívánja határozni az összegét.

Példa

Ha a 2, 3 és 4 számot adja meg a szám_1, szám_2 és szám_3 mezőben, a képlet a 9-et adja vissza eredményként.

A =SZUM(A1;A3;B5) a három cella összegét számítja ki. A =SZUM(A1:E10) az A1-E10 cellatartomány valamennyi cellájának összegét számítja ki.

Az ÉS feltétel a SZUM() függvényben az alábbi módon szerepelhet:

Példafeltételezés: Egy táblázat számlákat tartalmaz. Az A oszlop tartalmazza a számla dátumértékét, a B oszlop pedig az összegeket. Egy képletet szeretne találni, amellyel egy bizonyos hónap teljes kifizetési összegét lehetne meghatározni, például a >=2008.01.01 és <2008.02.01 közötti időszakét. A dátumértékek tartománya az A1:A40, az összeadandó összegek tartománya pedig a B1:B40. A C1 cella tartalmazza a dátumot, amelytől kezdődően a számlákat az összesítésben szerepeltetni kívánja (vagyis 2008-01-01). A C2 cellában található az a dátum, amely már nem kerül feldolgozásra (2008-02-01).

Adja meg az alábbi képletet tömbhivatkozásként:

=SZUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Azért, hogy a képlet tömbképletként kerüljön megadásra, az Enter helyett a Shift + Ctrl + Enter billentyűket kell megnyomnia a képlet bezárásához. A képlet ezt követően kapcsos zárójelek között megjelenik a Képlet eszköztárban.

{=SZUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

A képlet azon a tényen alapul, hogy az összehasonlítás eredménye 1, ha a feltétellel egyezés áll fenn, illetve 0, ha nem. Az egyéni összehasonlítások eredményeit a rendszer tömbként kezeli és mátrixszorzásban használja fel. Végül az egyéni értékek összegzésre kerülnek, és így adják az eredménymátrixot.

SZUMHA

Adott feltételek szerint meghatározott cellákat ad hozzá. Ezt a függvényt egy tartomány bővítésére használhatja, mikor egy meghatározott értékre keres.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

SZUMHA(tartomány; feltételek; összegtartomány)

A tartomány a tartomány, amelyre a feltételek vonatkoznak.

A feltételek a keresési feltételeket tartalmazó cella, illetve maguk a keresési feltételek. Ha a feltétel képletbe van írva, idézőjelekkel (") kell körbevenni.

Az összegtartomány a tartomány, amelyből az értékek összegzésre kerülnek. Ha a paraméter nincs megadva, akkor a tartományban található értékek kerülnek összegzésre.

Note.png A SZUMHA csak feltétel paraméterben támogatja a hivatkozáskonkatenáló operátort (~), és csak akkor, ha az opcionális összegtartomány nincs megadva.

Példa

Csak a negatív számok összeadása: =SZUMHA(A1:A10;"<0")

A =SZUMHA(A1:A10;">0";B1:10) a B1:B10 tartományt csak akkor összegzi, ha az A1:A10 tartomány megfelelő értékei 0-nál nagyobbak.

A DARABTELI() ismertetésénél bonyolultabb példák is szerepelnek, amelyek a SZUMHA() esetében is alkalmazhatók.

TAN

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) tangensét.

Szintaxis

TAN(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) tangensét, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek tangensét akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =TAN(PI()/4) eredménye 1, PI/4 radián tangense.

A =TAN(RADIÁN(45)) eredménye 1, 45 fok tangense.

TANH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus tangensét.

Szintaxis

TANH(szám)

A szám hiperbolikus tangensét számítja ki.

Példa

A =TANH(0) eredménye 0, a 0 hiperbolikus tangense.

RÉSZÖSSZEG

Részösszegeket számol. Ha egy tartomány már tartalmaz részösszegeket, akkor ezek nem kerülnek felhasználásra a további számításokban. A függvény és az automatikus szűrők együttes használatával megoldható, hogy csak a szűrt eredményeket vegye figyelembe.

Szintaxis

RÉSZÖSSZEG(függvény; tartomány)

A függvény az alábbi függvények valamelyikét jelölő szám:

Függvényindex Függvény
1 ÁTLAG
2 DARAB
3 DARAB2
4 MAX
5 MIN
6 SZORZAT
7 SZÓRÁS
8 SZÓRÁSP
9 SZUM
10 VAR
11 VARP

A tartomány az a tartomány, amelynek cellái felhasználásra kerülnek.

Példa

Az A1:B5 cellatartományban található táblázat A oszlopa városokat tartalmaz, B oszlopa pedig a vonatkozó számokat. Mivel automatikus szűrőt alkalmazott, csak a Hamburgot tartalmazó sorok láthatók. Meg kívánja határozni a megjelenített számok összegét, vagyis, a szűrés után látható sorok részösszegét. Ebben az esetben a helyes képlet:

=RÉSZÖSSZEG(9; B2:B5)

EUROCONVERT

Régi európai pénznemeket vált át euróra és vissza.

Szintaxis

EUROCONVERT(érték; "pénznem_1"; "pénznem_2"; teljes_pontosság; háromszögelési_pontosság)

Az érték a konvertálni kívánt pénznemben megadott érték.

A pénznem_1 és a pénznem_2 kérdéses pénznemek hivatalos rövidítése (például: "EUR"). Az első paraméter a konvertálni kívánt forrásértéket, a második paraméter a célértéket határozza meg. Az árfolyamokat (euróban) az Európai Bizottság határozta meg.

A teljes_pontosság opcionális. Ha nincs megadva, vagy az értéke Hamis, az eredmény kerekítése a célvaluta tizedesjegyeire lesz kerekítve. Ha a teljes_pontosság Igaz, akkor az eredmény nem lesz kerekítve.

A háromszögelési_pontosság opcionális. Ha meg van adva és >=3, a művelet a háromszögeléses átalakítás (pénznem_1,EUR,pénznem_2) köztes eredményét kerekíti ezzel a pontossággal. Ha a háromszögelési_pontosság paramétert kihagyja, akkor a köztes eredmény nem lesz kerekítve. Ha a célvaluta az „EUR”, akkor a háromszögelési_pontosság úgy lesz használva, mintha háromszögelésre lett volna szükség, és EUR-ról EUR-ra való átalakítás történt volna.

Példák

Az =EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") 100 osztrák schillinget konvertál euróba.

Az =EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") 100 eurót konvertál német márkába.

PÁRATLAN

Egy pozitív szám legközelebbi páratlan egészre felkerekített értékét, illetve egy negatív szám legközelebbi páratlan egészre lekerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

PÁRATLAN(szám)

Felfelé kerekíti a számot a legközelebbi páratlan egészre.

Példa

A =PÁRATLAN(1,2) eredménye 3.

A =PÁRATLAN(1) eredménye 1.

A =PÁRATLAN(0) eredménye 1.

A =PÁRATLAN(-3,1) eredménye -5.

ABS

Kiszámítja egy szám abszolút értékét.

Szintaxis

ABS(szám)

A szám az a szám, amelynek abszolút értékét ki kívánja számítani. Egy szám abszolút értéke a +/- jel nélkül vett értéke.

Példa

Az =ABS(-56) képlet az 56 értéket adja vissza.

Az =ABS(12) képlet a 12 értéket adja vissza.

Az =ABS(0) képlet a 0 értéket adja vissza.


Related Topics

Calc függvények az OpenOffice.org Wikiben