Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Matematické funkce

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

This category contains the Mathematical functions for Calc. To open the Function Wizard, choose Insert - Function.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to another unit of measurement. The conversion factors are given in a list in the configuration.

At one time the list of conversion factors included the legacy European currencies and the Euro (see examples below). We suggest using the new function EUROCONVERT for converting these currencies.

Syntaxe

CONVERT(value;"text";"text")

Příklad

=CONVERT(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

FLOOR

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší nižší násobek parametru Význam.

Syntaxe

FLOOR(Číslo; Význam; Režim)

Číslo znamená číslo, které má být zaokrouhleno.

Násobek je hodnota, na jejíž nejbližší nižší násobek bude číslo zaokrouhleno.

Režim je volitelná hodnota. Pokud hodnota Režimu je zadána a není rovna nule a pokud Číslo a Násobek jsou záporná, potom se zaokrouhluje dolů a vše je závislé na absolutní hodnotě Čísla. Tento parametr je ignorován, pokud export do MS Excel jako Excel nezná žádný třetí parametr

Warning.png Pokud jsou oba parametry Číslo a Násobek záporná a pokud hodnota Režimu je rovna nule nebo není specifikována, potom výsledek v LibreOffice Calc a Excel se budou lišit po exportu. Pokud exportujete sešit do Excelu, použijte Režim=1 pro zobrazení výsledku v Excelu stejné jako v aplikaci Calc.

Příklad

=FLOOR( -11;-2) vrátí -12

=FLOOR( -11;-2;0) vrátí -12

=FLOOR( -11;-2;1) vrátí -10

SIGN

Vrací znaménko čísla. Vrátí 1 pro kladná a -1 pro záporná a 0, pokud je to 0.

Syntaxe

SIGN(Čísla)

Číslo je číslo, jehož znaménko má být zjištěno.

Příklad

=SIGN(3.4) vrátí 1.

=SIGN(-4.5) vrátí -1.

MROUND

Vrací číslo zaokrouhlené na nejbližší násobek jiného čísla.

Syntaxe

MROUND(Číslo; Násobek)

Vrací Číslo zaokrouhlené na nejbližší násobek Násobku.

Alternativně lze použít Násobek * ROUND(Číslo/Násobek).

Příklad

=MROUND(15.5;3) vrátí 15, protože 15.5 je blíže k 15 (= 3*5) než 18 (= 3*6).

=MROUND(1.4;0.5) vrátí 1.5 (= 0.5*3).

COUNTBLANK

Vrací počet prázdných buněk.

Syntaxe

COUNTBLANK(Rozsah)

Vrátí počet prázdných buněk v rozmezí Rozmezí.

Příklad

=COUNTBLANK(A1:B2) vrátí 4, pokud buňky A1, A2, B1 a B2 jsou prázdné.

ACOS

Vrátí inverzní trigonometrický kosinus čísla.

Syntaxe

ACOS(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní trigonometrickou funkci kosinus Čísla, což je úhel (v radiánech) a jeho kosinus je číslo. Vrácený úhel je mezi 0 a PI.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ACOS(-1) vrátí 3.14159265358979 (PI v radiánech)

=DEGREES(ACOS(0.5)) vrátí 60. Kosinus 60ti stupňů je 0.5.

ACOSH

Vrátí inverzní hyperbolický kosinus zadaného čísla.

Syntaxe

ACOSH(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní hyperbolický kosinus čísla, což je číslo a jeho hyperbolický kosinus je také číslo.

Číslo musí být větší nebo rovno 1.

Příklad

=ACOSH(1) vrací 0.

=ACOSH(COSH(4)) vrací 4.

SQRT

Vrací druhou odmocninu čísla.

Syntaxe

SQRT(Čísla)

Vrátí kladnou druhou mocninu Čísla

Číslo musí být kladné

Příklad

=SQRT(16) vrátí 4.

=SQRT(-16) vrátí chybuneplatný argument.

ACOT

Vrací inverzní kotangens (arcus kotangens) daného čísla.

Syntaxe

ACOT(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní kotangens čísla, což je úhel (v radiánech) a jeho hodnota je číslo. Vrácený úhel je mezi hodnotami 0 a PI.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ACOT(1) vrátí 0.785398163397448 (PI/4 v radiánech).

=DEGREES(ACOT(1)) vrátí 45. Tangens 45ti stupňů je 1.

ACOTH

Vrátí inverzní hyperbolický kotangens zadaného čísla.

Syntaxe

ACOTH(Číslo)

This function returns the inverse hyperbolic cotangent of Number, that is the number whose hyperbolic cotangent is Number.

Chybný výsledek, je-li číslo zahrnuto mezi -1 a 1.

Příklad

=ACOTH(1.1) vrátí inverzní hyperbolický kotangens čísla 1.1, přibližně 1.52226.

ASIN

Vrátí inverzní trigonometrický sinus zadaného čísla.

Syntaxe

ASIN(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní sinus čísla, což je úhel (v radiánech) a jeho hodnota je číslo. Vrácený úhel je mezi -PI/2 a +PI/2

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ASIN(0) vrátí 0.

=ASIN(1) vrátí 1.5707963267949 (PI/2 v radiánech).

=DEGREES(ASIN(0.5)) vrátí 30. Sinus 30ti stupňů je 0.5.

ASINH

Vrátí inverzní hyperbolický sinus zadaného čísla.

Syntaxe

ASINH(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní hyperbolický sinus čísla, což je číslo a jeho hyperbolický sinus je také číslo.

Příklad

=ASINH(-90) vrátí přibližně -5.1929877.

=ASINH(SINH(4)) vrátí 4.

ATAN

Vrátí inverzní trigonometrickou tangentu zadaného čísla.

Syntaxe

ATAN(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní tangens čísla, což je úhel (v radiánech) a jeho tangens je číslo. Vrácený úhel je mezi hodnotami -PI/2 a PI/2.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ATAN(1) vrátí 0.785398163397448 (PI/4 v radiánech).

=DEGREES(ATAN(1)) vrátí 45. Tangens 45ti stupňů je 1.

ATAN2

Vrátí inverzní trigonometrickou tangentu zadaných souřadnic x a y, tzn. úhel mezi vodorovnou osou x a přímkou procházející body o souřadnicích (x,y) a (0,0).

Syntaxe

ATAN2(NumberX; NumberY)

NumberX je hodnota souřadnice x.

NumberY je hodnota souřadnice y.

ATAN2 vrací inverzní tangens, což je úhel (v radiánech) mezi osou x a linií z bodu NumberX, NumberY do počátku. Vrácený úhel je mezi -PI a PI.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ATAN2(20;20) vrátí 0.785398163397448 (PI/4 v radiánech).

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) vrátí 45. Tangens 45ti stupňů je 1.

ATANH

Vrátí inverzní hyperbolickou tangentu zadaného čísla.

Syntaxe

ATANH(Číslo)

Tato funkce vrací inverzní hyperbolický tangens čísla, což je číslo a jeho hyperbolický tangents je také číslo.

Číslo musí vyhovovat podmínce -1 < číslo < 1.

Příklad

=ATANH(0) vrátí 0.

COS

Vrací kosinus daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

COS(Číslo)

Vrací (trigonometrický) kosinus Čísla, což je úhel v radiánech.

Kosinus úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Příklady

=COS(PI()/2) vrátí 0, kosinus PI/2 v radiánech.

=COS(RADIANS(60)) vrátí 0.5, kosinus 60 stupňů.

COSH

Vrátí hyperbolický kosinus zadaného čísla.

Syntaxe

COSH(Číslo)

Vrací hyperbolický kosinus Čísla.

Příklad

=COSH(0) vrátí 1, hyperbolický kosinus 0.

COT

Vrací kotangentu daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

COT(Číslo)

Vrací (trigonometrickou) kotangentu Čísla, což je úhel v radiánech.

Kotangentu úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Kotangenta úhlu je rovna 1/tangenta daného úhlu.

Příklady:

=COT(PI()/4) vrátí 1, kotangens PI/4 v radiánech.

=COT(RADIANS(45)) vrátí 1, kotangens 45ti stupňů.

SQRTPI

Vrátí druhou odmocninu z (PI krát číslo).

Syntaxe

SQRTPI(Číslo)

Vrátí kladnou hodnotu druhé mocniny (PI násobené Číslem).

Toto je ekvivalent k SQRT(PI()*Číslo).

Příklad

=SQRTPI(2) vrátí druhou mocninu (2PI), přibližně 2.506628.

COTH

Vrátí hyperbolickou kotangentu zadaného čísla (úhlu).

Syntaxe

COTH(Číslo)

Vrátí hyperbolický kotangens čísla.

Příklad

=COTH(1) vrátí hyperbolický kotangens 1, přibližně 1.3130.

DEGREES

Převede radiány na stupně.

Syntaxe

DEGREES(číslo)

Číslo je úhel v radiánech, který má být převeden na stupně.

Příklad

=DEGREES(PI()) vrátí 180 stupňů.

EXP

Vrátí číslo e umocněné na zadané číslo. Konstanta e má hodnotu přibližně 2.71828182845904.

Syntaxe

EXP(číslo)

Číslo je mocnina, na kterou bude e umocněno.

Příklad

=EXP(1) vrátí 2.71828182845904, matematickou konstantu e s přesností aplikace Calc.

FACT

Vrací faktoriál čísla.

Syntaxe

FACT(číslo)

Vrátí číslo!, faktoriál čísla počítaný jako 1*2*3*4* ... *číslo.

=FACT(0) vrátí jedna podle definice.

Faktorial záporného čísla vrátí chybu "neplatný argument".

Příklad

=FACT(3) vrátí 6.

=FACT(0) vrátí 1.

INT

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší nižší celé číslo.

Syntaxe

INT(číslo)

Vrátí číslo zaokrouhlené dolů na nejbližší celé číslo.

Záporná čísla jsou zaokrouhlována směrem dolů.

Příklad

=INT(5.7) vrátí 5.

=INT(-1.3) vrátí -2.

EVEN

Zaokrouhluje kladná čísla nahoru na nejbližší liché celé číslo a záporná čísla dolů na nejbližší liché celé číslo.

Syntaxe

EVEN(číslo)

Vrátí číslo zaokrouhlené na další sudé celé číslo různé od nuly.

Příklady

=EVEN(2.3) vrátí 4.

=EVEN(2) vrátí 2.

=EVEN(0) vrátí 0.

=EVEN(-0.5) vrátí -2.

GCD

Vrátí největší společný dělitel dvou nebo více celých čísel.

Největší společný dělitel je největší kladné celé číslo, kterým lze beze zbytku dělit všechna zadaná celá čísla.

Syntaxe

GCD(Integer1; Integer2; ...; Integer30)

Integer1 až 30 je 30 celých čísel, jejichž největší dělitel bude vypočten.

Příklad

=GCD(16;32;24) dá výsledek 8, protože 8 je největší číslo, které dělí čísla 16, 32, 24 beze zbytku.

=GCD(B1:B3), kde buňky B1, B2, B3 obsahují 9, 12, 9 dává 3.

GCD_ADD

Výsledkem je největší společný dělitel seznamu čísel.

Note.png The functions whose names end with _ADD return the same results as the corresponding Microsoft Excel functions. Use the functions without _ADD to get results based on international standards. For example, the WEEKNUM function calculates the week number of a given date based on international standard ISO 8601, while WEEKNUM_ADD returns the same week number as Microsoft Excel.

Syntaxe

GCD_ADD(Číslo 1;Číslo 2;...;Číslo 30)

Number(s) is a list of up to 30 numbers.

Příklad

=GCD_ADD(5;15;25) vrátí 5.

ISEVEN

Vrátí TRUE, jestliže hodnota je celé sudé číslo, nebo FALSE, jestliže je celé liché.

Syntaxe

ISEVEN(hodnota)

Hodnota je hodnota, která bude testována.

Není-li hodnota celé číslo, číslice za desetinnou čárkou budou zanedbány. Znaménko hodnoty je také ignorováno.

Příklad

=ISEVEN(48) vrátí TRUE

=ISEVEN(33) vrátí FALSE

=ISEVEN(0) vrátí TRUE

=ISEVEN(-2.1) vrátí TRUE

=ISEVEN(3.999) vrátí FALSE

ISODD

Vrátí TRUE, je-li hodnota celé liché číslo, nebo FALSE, je-li celé sudé.

Syntaxe

ISODD(Hodnota)

Hodnota je hodnota, která bude testována.

Není-li hodnota celé číslo, číslice za desetinnou čárkou budou zanedbány. Znaménko hodnoty je také ignorováno.

Příklad

=ISODD(33) vrátí TRUE

=ISODD(48) vrátí FALSE

=ISODD(3.999) vrátí TRUE

=ISODD(-3.1) vrátí TRUE

RANDBETWEEN

Vrací náhodné celé číslo ze zadaného intervalu.

Syntaxe

RANDBETWEEN(Od; Do)

Vrátí náhodné celé číslo mezi Dolní a Horní hranicí (včetně).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press Shift+Ctrl+F9.

Pro generaci náhodných čísel, které nikdy nepřepočítají, nezkopírují buňky obsahující tuto funkci použijte Upravit - Vložit jinak (s neoznačenými možnostmi Vložit vše aVzorcea s označenou možností Čísla).

Příklad

=RANDBETWEEN(20;30) vrátí celé číslo mezi 20 a 30.

LCM

Vrátí nejmenší společný násobek jednoho či více celých čísel.

Syntaxe

LCM(Integer1; Integer2; ...; Integer30)

Integer1 až 30 je až 30 celých čísel, jejichž nejmenší společný násobek bude počítán.

Příklad

Pokud vložíte čísla 512;1024 a 2000 do textových políček 1;2 a 3, výsledkem bude 128000.

LCM_ADD

Výsledkem je nejmenší společný násobek seznamu čísel.

Note.png The functions whose names end with _ADD return the same results as the corresponding Microsoft Excel functions. Use the functions without _ADD to get results based on international standards. For example, the WEEKNUM function calculates the week number of a given date based on international standard ISO 8601, while WEEKNUM_ADD returns the same week number as Microsoft Excel.

Syntaxe

LCM_ADD(číslo(a))

číslo(a)je až 30 čísel

Příklad

=LCM_ADD(5;15;25) vrátí 75.

COMBIN

Vrátí počet kombinací pro elementy bez opakování.

Syntaxe

COMBIN(Počet1; Počet2)

Počet1 je počet položek v sadě.

Počet2 je počet vybraných položek ze sady.

COMBIN vrátí počet uspořádaných množin pro výběr těchto položek. Například, máte-li 3 položky A, B a C v sadě, můžete vybrat 2 položky 3 různými způsoby takto: AB, AC a BC

COMBIN implementuje vzorec: Počet1!/(Počet2!*(Počet1-Počet2)!)

Příklad

=COMBIN(3;2) vrátí 3.

COMBINA

Vrátí počet kombinací s opakováním.

Syntaxe

COMBINA(Počet1; Počet2)

Počet1 je počet položek v sadě.

Počet2 počet vybraných položek ze sady..

COMBINA returns the number of unique ways to choose these items, where the order of choosing is irrelevant, and repetition of items is allowed. For example if there are 3 items A, B and C in a set, you can choose 2 items in 6 different ways, namely AA, AB, AC, BB, BC and CC.

COMBINA implementuje vzorec: (Počet1+Počet2-1)! / (Počet2!(Počet1-1)!)

Příklad

=COMBINA(3;2) vrátí 6.

TRUNC

Odřízne z čísla desetinná místa

Syntaxe

TRUNC(číslo; počet)

Vrátí číslo s nejvyšším počtem desetinných míst. Nadbytečná desetinná místa jsou jednoduše odstraněna bez ohledu na znaménko.

TRUNC(číslo; 0) se chová stejně jako INT(číslo) pro kladná čísla, ale efektivně zaokrouhlí k nule záporná čísla.

Warning.png The visible decimal places of the result are specified in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Příklad

=TRUNC(1.239;2) vrátí 1.23. číslo 9 bude oříznuto.

=TRUNC(-1.234999;3) vrátí -1.234. Všechna čísla za 9 a včetně ní budou oříznuta.

LN

Vrací přirozený logaritmus čísla ( založený na konstantě e = 2.71828182845904). Konstanta e má hodnotu přibližně 2.71828182845904.

Syntaxe

LN(číslo)

Číslo je číslo, jehož přirozený logaritmus se bude počítat.

Příklad

=LN(3) vrátí přirozený logaritmus 3 (přibližně 1.0986).

=LN(EXP(321)) vrátí 321.

LOG

Vrací logaritmus o daném základu ze zadaného čísla.

Syntaxe

LOG(číslo; základ)

Číslo je číslo, jehož logaritmus se bude počítat.

Base (optional) is the base for the logarithm calculation. If omitted, Base 10 is assumed.

Příklad

=LOG(10;3) vrátí logaritmus 10 při základu 3 (přibližně 2.0959).

=LOG(7^4;7) vrátí 4.

LOG10

Vrací dekadický logaritmus z daného čísla.

Syntaxe

LOG10(číslo)

Vrací dekadický logaritmus čísla.

Příklad

=LOG10(5) vrátí dekadický logaritmus čísla 5 (přibližně 0.69897).

CEILING

Zaokrouhlí zadané číslo nahoru na násobek zadaného čísla.

Syntaxe

CEILING(číslo; násobek; režim)

Číslo je číslo, které se bude zaokrouhlovat.

Násobek určuje číslo, na jehož násobky se zaokrouhluje nahoru.

Režim je volitelná hodnota. Je-li hodnota režimu zadána a nerovná se nule a jsou-li Číslo a Násobek záporné, potom se zaokrouhlí dolů v závislosti na absolutní hodnotě Čísla. Tento parametr je ignorován, pokud export do MS Excel jako Excel nezná třetí parametr.

Warning.png Pokud jsou oba parametry Číslo a Násobek negativní a hodnota režimu je rovna nule nebo není zadána, výsledek v LibreOffice a Excelu bude různý po dokončení importu. Pokud exportujete sešit do Excelu, použijte režim=1 pro zobrazení výsledku v Excelu stejně jako v Calcu.

Příklad

=CEILING(-11;-2) vrátí -10

=CEILING(-11;-2;0) vrátí -10

=CEILING(-11;-2;1) vrátí -12

PI

Vrátí 3.14159265358979, hodnotu matematické konstanty Pi na 14 desetinných míst.

Syntaxe

PI()

Příklad

=PI() vrátí 3.14159265358979.

RAND

Vrátí náhodné číslo z intervalu 0 až 1.

Syntaxe

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press Shift+Ctrl+F9.

Pro generaci dále neměnných náhodných čísel, zkopírujte buňky obsahující =RAND() a použijte Úpravy - Vložit jinak (s neoznačenými položkami Vložit vše a Vzorce a s označenou položkou Čísla).

Příklad

=RAND() vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

MULTINOMIAL

Vrací faktoriál součtu parametrů dělený součinem faktoriálů argumentů.

Syntaxe

MULTINOMIAL(Číslo(a))

Číslo(a) je seznam až 30 čísel.

Příklad

=MULTINOMIAL(F11:H11) vrátí 1260, pokud F11 až H11 obsahují hodnoty 2, 3 a 4. Toto odpovídá vzorci =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

POWER

Returns a number raised to another number.

Syntaxe

POWER(Base; Exponent)

Returns Base raised to the power of Exponent.

Stejného výsledků docílíte použitím umocňujícího operátoru ^:

Base^Exponent

Příklad

=POWER(4;3) vrátí 64,kde 4 je základ a 3 mocnitel.

=4^3 také vrátí 4 na 3.

SERIESSUM

Sečte první prvky mocninné řady.

SERIESSUM(x;n;m;koeficienty) = koeficient_1*x^n + koeficient_2*x^(n+m) + koeficient_3*x^(n+2m) +...+ koeficient_i*x^(n+(i-1)m)

Syntaxe

SERIESSUM(X; N; M; Koeficienty)

X je vstupní hodnota mocninné řady.

Nje počáteční mocnina.

M je přírůstek zvětšení N

Koeficienty je série koeficientů. Pro každý koeficient je série součtu rozšířena jednou sekcí.

PRODUCT

Vynásobí všechna zadaná čísla a vrátí jejich součin.

Syntaxe

PRODUCT(Číslo1; Číslo2; ...; Číslo30)

Číslo1 až 30 je až 30 argumentů, jejichž produkt bude počítán.

PRODUCT vrací číslo1 * číslo2 * číslo3 * ...

Příklad

=PRODUCT(2;3;4) vrátí 24.

SUMSQ

Spočítá součet druhých mocnin (kvadrátů) zadaných čísel.

Syntaxe

SUMSQ(Číslo1; Číslo2; ...; Číslo30)

Číslo1 až 30 je až 30 argumentů součtu, jehož čtverec bude počítán.

Příklad

Pokud vložíte čísla 2; 3 a 4 do textových políček Číslo1; 2 a 3, získáte výsledek 29.

MOD

Vrací zbytek po celočíselném dělení.

Syntaxe

MOD(Dělenec; Dělitel)

Pro celočíselný argument tato funkce vrací dělenec modulo dělitel, který má zbytek, když Dělenec je dělen Dělitelem.

Tato funkce je implementována jako Dělenec - Dělitel * INT(Dělenec/Dělitel) .Tento vzorec dá výsledek pokud argumenty nejsou celá čísla..

Příklad

=MOD(22;3)vrátí 1, což je zbytek po dělení 22 třemi.

=MOD(11.25;2.5) vrátí 1.25.

QUOTIENT

Vrací výsledek celočíselného dělení.

Syntaxe

QUOTIENT(Čitatel; Jmenovatel)

Vrátí celočíselnou část Čitatele děleného Jmenovatelem.

Funkce QUOTIENT Je stejná jako INT(čitatel/jmenovatel), jen může hlásit chyby s jinými chybovými kódy.

Příklad

=QUOTIENT(11;3) vrátí 3. Zbytek po dělení 2 je zanedbán.

RADIANS

Převede stupně na radiány.

Syntaxe

RADIANS(Číslo)

Číslo je úhel ve stupních, který bude převeden na radiány.

Příklad

=RADIANS(90) vrátí 1.5707963267949, což PI/2 v přesnosti aplikace Calc.

ROUND

Zaokrouhluje číslo na určitý počet desetinných míst.

Syntaxe

ROUND(Číslo; Počet)

Returns Number rounded to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds to the nearest integer. If Count is negative, the function rounds to the nearest 10, 100, 1000, etc.

Tato funkce zaokrouhluje k nejbližšímu číslu. Další možnosti nabízí ROUNDDOWN a ROUNDUP.

Příklad

=ROUND(2.348;2) vrátí 2.35

=ROUND(-32.4834;3) vrátí -32.483. Změňte formát buněk, aby jste viděli všechny desetiny.

=ROUND(2.348;0)vrátí 2.

=ROUND(2.5) vrátí 3.

=ROUND(987.65;-2) vrátí 1000.

ROUNDDOWN

Zaokrouhluje dolů, směrem k nule, na zadaný počet míst.

Syntaxe

ROUNDDOWN(Číslo; Počet)

Vrátí Číslo zaokrouhlené dolů (směrem k nule) na určitý Počet desetinných míst. Pokud je Počet vynechán nebo je zadán jako nula, funkce zaokrouhlí dané číslo dolů na celé číslo. Pokud je Počet záporný, funkce zaokrouhlí dané číslo dolů na 10, 100, 1000, atd.

Tato funkce zaokrouhluje směrem k nule. Další možnosti nabízí ROUNDUP a ROUND.

Příklad

=ROUNDDOWN(1.234;2) vrátí 1.23.

=ROUNDDOWN(45.67;0) vrátí 45.

=ROUNDDOWN(-45.67) vrátí -45.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) vrátí 900.

COUNTIF

Vrátí počet buněk z daného rozsahu, které splňují určitá kritéria.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Syntaxe

COUNTIF(Oblast; Kritérium)

Oblast je oblast, která bude posuzována pomocí kritérií.

Kritérium signalizuje kritérium ve formuláři čísla, výrazu nebo znakového řetězce. Tato kritéria určují, které buňky budou počítány. Můžete také vložit hledaný text do formuláře regulárního výrazu, např. b.* pro všechna slova začínající na b. Můžete také označit oblast buněk, které obsahují kritérium hledání. Pokud hledáte textové znaky, uzavřete text mezi dvojité uvozovky.

Příklad

A1:A10 je pole buněk obsahující čísla 20002009. Buňka B1 obsahuje číslo 2006. Do buňky B2 vložíte tento vzorec:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - toto vrátí 1

=COUNTIF(A1:A10;B1) - toto vrátí 1

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - obsahuje-li B1 2006, výsledek bude 6

=COUNTIF(A1:A10;C2), kde buňka C2 obsahuje text >2006, vrátí počet buněk v rozmezí A1:A10, které jsou >2006

Pro výpočet pouze záporných čísel: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

ROUNDUP

Zaokrouhlí číslo nahoru (směrem od nuly) na určitý počet desetinných míst.

Syntaxe

ROUNDUP(Číslo; Počet)

Vrátí Číslo zaokrouhlené nahoru (pryč od nuly) na určitý Počet desetinných míst. Pokud je počet vynechán nebo zadán jako nula, funkce zaokrouhlí dané číslo nahoru na celé číslo. Pokud je počet záporný, funkce zaokrouhlí dané číslo na 10, 100, 1000, atd

Tato funkce zaokrouhluje směrem nahoru. Další možnosti nabízí ROUNDDOWN a ROUND.

Příklad

=ROUNDUP(1.1111;2) vrátí 1.12.

=ROUNDUP(1.2345;1) vrátí 1.3.

=ROUNDUP(45.67;0) vrátí 46.

=ROUNDUP(-45.67) vrátí -46.

=ROUNDUP(987.65;-2) vrátí 1000.

SIN

Vrací sinus daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

SIN(Číslo)

Vrátí sinus Čísla, kde úhel je v radiánech.

Sinus úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Příklad

=SIN(PI()/2) vrátí 1, sinus PI/2 v radiánech.

=SIN(RADIANS(30)) vrátí 0.5, sinus 30ti stupňů.

SINH

Vrátí hyperbolický sinus zadaného čísla (úhlu).

Syntaxe

SINH(Číslo)

Vrátí hyperbolický sinus Čísla.

Příklad

=SINH(0) vrátí 0, hyperbolický sinus 0.

SUM

Sečte všechna čísla v zadané oblasti buněk.

Syntaxe

SUM(Číslo1; Číslo2; ...; Číslo30)

Číslo 1 až Číslo 30 je až 30 argumentů, jejichž součet bude spočten.

Příklad

Pokud vložíte čísla 2; 3 a 4 do textových políček 1; 2 a 3 , získáte výsledek 9.

=SUM(A1;A3;B5) vypočítá součet tří buněk. =SUM (A1:E10) vypočítá součet všech buněk v celém rozsahu A1 až E10.

Podmínky spojené pomocí AND lze ve funkci SUM() používat v následujícím smyslu:

Modelová situace: Vložme fakturu do tabulky. Sloupec A obsahuje datum položek faktury, sloupec B částky. Chceme nalézt vzorec, který použijeme pro vypsání celkové částky pouze za zvolené měsíce, např. pouze za období >=2008-01-01 do < 2008-02-01. Oblast s hodnotami datumu je zahrnuta v buňkách A1:A40, oblast s částkami, které mají být sečteny, jsou zahrnuty v buňkách B1:B40. Buňka C1 obsahuje počáteční datum, 2008 -01-01 vložené faktury a buňka C2 datum 2008-02-01, které již není zahrnuto.

Zadejte následující vzorec jako sloupcový vzorec:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

In order to enter this as an array formula, you must press the Shift+ Ctrl+ Enter keys instead of simply pressing the Enter key to close the formula. The formula will then be shown in the Formula bar enclosed in braces.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Vzorec je založen na skutečnosti, že výsledek porovnání je 1, jsou-li kritéria splněna, a 0, nejsou-li splněna. Jednotlivé výsledky porovnání budou zpracovány jako pole a použity při násobení matic. Výsledné hodnoty budou seskupeny do matice.

SUMIF

Sečte buňky určené kritérii. Tato funkce se používá pro procházení oblasti buněk v závislosti na jejich hodnotě.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Syntaxe

SUMIF(Oblast; Kritéria; SumaOblasti)

Oblast je oblast, která bude posuzována pomocí kritérií.

Kritéria: buňka, ve které se nachází vyhledávací kritéria, nebo přímo vyhledávací kritéria. Pokud jsou kritéria zapsána do vzorce, musí být uzavřena v uvozovkách.

SumaOblasti je oblast, ve které jsou sečteny hodnoty. Pokud není tento parametr zadán, hodnoty nalezené v dané oblasti jsou sečteny.

Note.png SUMIF podporuje operátor řetězení (~) pouze v parametru Kritéria a pouze, pokud není zadán volitelný parametr SumaOblasti.

Příklad

Pro součet pouze záporných čísel: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - sečte hodnoty z oblasti B1:B10, pouze pokud odpovídající hodnoty v oblasti A1:A10 jsou >0.

Podívejte se na nápovědu funkce COUNTIF(), najdete tam příklady syntaxe, které lze použít také se SUMIF();

TAN

Vrací tangentu daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

TAN(číslo)

Vrátí tangens Čísla, úhel v radiánech.

Kotangentu úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Příklad

=TAN(PI()/4) vrátí 1, tangens PI/4 v radiánech.

=TAN(RADIANS(45)) vrátí 1, tangens 45ti stupňů

TANH

Vrátí hyperbolickou tangentu zadaného čísla.

Syntaxe

TANH(Číslo)

Vrátí hyperbolický tangens Čísla.

Příklad

=TANH(0) vrátí 0, hyperbolický tangens 0.

SUBTOTAL

Počítá mezisoučty. Jestliže oblast již obsahuje mezisoučty, tak ty již nebudou použity výpočet dalšího mezisoučtu. Chcete-li zpracovávat pouze filtrované záznamy, použijte tuto funkci spolu s automatickým filtrem.

Syntaxe

SUBTOTAL(Funkce; Oblast)

Funkce je číslo zastupující jednu z následujících funkcí:

Číslo funkce Funkce
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SUM
10 VAR
11 VARP

Oblast je oblast, jejíž buňky budou zpracovány.

Příklad

Mějme tabulku v oblasti A1:B5 obsahující města ve sloupci A a odpovídající čísla ve sloupci B. Použili jsme automatický filtr takže vidíme pouze řádky obsahující město Hamburg. Chceme spočítat součet zobrazených číslem, tj. mezisoučet filtrovaných řádků. V tomto případě bychom užili následující vzorec:

=SUBTOTAL(9;B2:B5)

EUROCONVERT

Převádí mezi starými národními měnami EU a eurem.

Syntaxe

EUROCONVERT(Hodnota; "Z_měny"; "Do_měny", plná_přesnost, přesnost_mezipřevodu)

Hodnota je hodnota měny, která má být překonvertována.

Z_měny a Do_měny jsou měny, z a do kterých se převádí. Musí být zadány jako text a oficiální zkratky měn (např. "EUR"). Kurzy byly určeny Evropskou komisí.

Plná_přesnost je volitelný parametr. Pokud je vynechán nebo False, výsledek je zaokrouhlen na desetinná místa výsledné měny. Pokud je Plná_přesnost True, výsledek se nezaokrouhluje.

Přesnost_mezipřevodu je volitelný parametr. Pokud je Přesnost_mezipřevodu zadána a je >=3, mezivýsledek dvojitého převodu (měna 1, EUR, měna 2) se zaokrouhlí na určenou přesnost. Pokud je Přesnost_mezipřevodu vynechána, mezivýsledek se nezaokrouhluje. A také pokud je cílová měna "EUR", použije se Přesnost_mezipřevodu, jako by se počítel mezivýsledek a poté se použije převod z EUR do EUR.

Příklady

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") převede 100 rakouských šilinků na eura.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") převede 100 euro na německé marky.

ODD

Zaokrouhlí kladné číslo na nejbližší vyšší liché celé číslo a záporné číslo na nejbližší nižší liché celé číslo.

Syntaxe

ODD(Číslo)

Vrátí Číslo zaokrouhlené nahoru na další liché číslo.

Příklad

=ODD(1.2) vrátí 3.

=ODD(1) vrátí 1.

=ODD(0) vrátí 1.

=ODD(-3.1) vrátí -5.

ABS

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

Syntaxe

ABS(Číslo)

Číslo je číslo, jehož absolutní hodnota se bude počítat. Absolutní hodnota čísla je jeho hodnota bez znaménka +/-

Příklad

=ABS(-56) vrátí 56.

=ABS(12) vrátí 12.

=ABS(0) vrátí 0.


Related Topics

Funkce Calcu v OpenOffice.org Wiki