Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Trợ lý Hàm

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Mở Trợ lý Hàm để tạo các công thức bằng các chức năng tương tác. Trước khi mở phần Trợ lý, bạn phải chọn một ô hoặc một phạm vi các ô cần thêm công thức.

Chọn Chèn > Chức năng

Ctrl+F2

Trên Thanh Công thức, nhấn vào

Biểu tượng
Trợ lý Hàm
Note.png {{{1}}}

Hộp thoại Trợ lý Hàm có 2 thẻ: Hàm được dùng để tạo công thức, và Cấu trúc để kiểm tra cách xây dựng công thức.

Thẻ Hàm

Dánh sách hàm theo phân loại

Loại

Liệt kê tất cả các loại chứa các hàm khác nhau. Chọn một loại để xem các hàm chứa trong đó, được liệt kê trong danh sách bên dưới. Chọn « Tất cả » để xem tất cả các hàm có trong các loại, được liệt kê theo vần abc. Chọn « Dùng cuối » để liệt kê các hàm bạn vừa mới sử dụng trước đó.

Hàm

Hiển thị các hàm nằm trong loại được chọn. Bấm đúp vào một hàm để chọn nó. Bấm chuột 1 lần để hiển thị mô tả chức năng cho hàm.

Mảng

Chèn hàm được chọn vào trong phạm vi các ô dưới dạng một công thức mảng. Các công thức mảng hoạt động trên nhiều ô. Mỗi một ô trong mảng chứa công thức, không giống như chép lại công thức mà giống như một công thức chung được chia sẻ bởi tất cả các ô trong ma trận.

Tuỳ chọn Mảng tương đương với khi bạn dùng Ctrl+Shift+Enter để nhập và xác nhận lại công thức trong bảng. Công thức chèn vào có dạng một công thức ma trận, biểu diễn bởi cặp ngoặc nhọn { }.

Note.png Kích thước tối đa của một phạm vi mảng là 128 × 128 ô.

Các trường tham số

Khi bạn bấm đúp chuột vào một hàm, bên phải hộp thoại sẽ có thêm các trường tham số cho hàm đó. Để chọn một ô để dùng làm tham số cho hàm, hãy bấm trực tiếp lên ô hoặc kéo phạm vi cần dùng trong bảng khi giữ chuột. Bạn cũng có thể nhập trực tiếp các giá trị số hay tham chiếu tới ô hay phạm vi vào các trường tương ứng trong hộp thoại. Khi nhập nội dung ngày tháng, hãy chú ý là bạn phải chọn đúng định dạng ngày tháng mà mình cần. Nhấn OK để chèn kết quả vào trong bảng tính.

Thu nhỏ / Phóng to

Nhấn vào biểu tượng Thu nhỏđể giảm hộp thoại xuống kích cỡ của trường nhập vào. Vì thế dễ hơn đánh dấu tham chiếu đã yêu cầu trong bảng. Biểu tượng Thu nhỏ thì tự động chuyển đổi sang biểu tượng Phóng to. Nhấn vào để phục hồi hộp thoại về kích cỡ gốc.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon
Thu nhỏ
Icon
Phóng to

Kết quả hàm

Ngay sau khi bạn nhập các tham số cho hàm, kết quả của công thức sẽ được tính. Ô xem trước này báo cho bạn biết kết quả có được khi thực hiện công thức với các tham số đã cho. Nếu các tham số bị lỗi, ô này sẽ hiển thị mã lỗi tương ứng.

Tên của các tham số cần phải có sẽ được in đậm.

f(x) (tuỳ thuộc vào hàm được chọn)

Cho phép bạn mở một Trợ lý Hàm cấp thấp hơn để lồng một hàm khác vào hàm đang tạo, thay vì một giá trị hay một tham chiếu.

Tham số/Đối số/Tham chiếu ô (tuỳ thuộc vào hàm được chọn)

Số trường văn bản được hiển thị sẽ tùy thuộc vào hàm đang chọn. Nhập các tham số theo cách trực tiếp vào trường tham số, hoặc bấm chuột vào một ô trong bảng.

Kết quả

Hiển thị kết quả tính toán được, hoặc một thông báo lỗi.

Công thức

Hiển thị công thức đã tạo ra. Bạn có thể gõ trực tiếp hoặc dùng Trợ lý Hàm để tạo công thức.

Lùi

Chọn lùi dần các thành phần đang có trong công thức.

Tip.png Để chọn một hàm đơn thay vì một hàm phức bao gồm nhiều hàm bên trong, bấm đúp chuột lên hàm xuất hiện trong cửa sổ công thức.

Tiếp

Di chuyển tới thành phần kế tiếp bên trong công thức. Nút này cho phép bạn gán các hàm vào trong công thức. Nếu bạn chọn một hàm và bấm nút Kế , hàm được chọn sẽ được thêm vào trong cửa sổ công thức.

Tip.png Bấm đúp chuột lên một hàm trong cửa sổ chọn để chuyển hàm đó vào trong cửa sổ công thức.

Thôi

Đóng hộp thoại mà không triển khai công thức.

OK

Kết thúc Trợ lý Hàm, và chuyển công thức đã tạo vào các ô được chọn.

Dánh sách hàm theo phân loại

Thẻ Cấu trúc

Trong thẻ này, bạn có thể xem cấu trúc của hàm.

Note.png Nếu bạn khởi động Trợ lý Hàm trong khi con trỏ ô được đặt trong một ô đã có một hàm từ trước, thì thẻ Cấu trúc sẽ được mở và biểu diễn các thành phần của công thức đang có.

Cấu trúc

Biểu diễn cấu trúc cây của hàm hiện có. Bạn có thể ẩn hoặc hiện các tham số của hàm bằng cách bấm lên dấu công hoặc dấu trừ nằm trước tham số đó.

Note.png Các dấu chấm màu xanh tương ứng với các tham số hợp lệ. Các chấm đỏ tương ứng với kiểu dữ liệu nhập vào không hợp lệ. Ví dụ, nếu bạn dùng hàm SUM nhưng lại cho tham số dạng văn bản thì tham số này sẽ được tô sáng bằng màu đỏ, vì hàm SUM chỉ cho phép ta nhập giá trị số.