Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funktionsguiden

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Öppnar Funktionsguiden där du kan skapa formler interaktivt. Innan du startar guiden markerar du en cell eller ett cellområde i den aktuella tabellen som anger var formeln ska infogas.

Menyn Infoga - Funktion...

Ctrl+F2

Formelraden klickar du på

Symbol
Funktionsguiden
Note.png {{{1}}}

Funktionsguiden har två flikar: Funktioner används för att skapa formler, och Struktur används för att kontrollera formelns uppbyggnad.

Fliken Funktioner

Lista över kategorier och funktioner

Kategori

Visar alla kategorier som har tilldelats de olika funktionerna. Välj en kategori för att visa motsvarande funktioner i listfältet nedan. Välj "Alla" om du vill visa alla funktioner i bokstavsordning, oberoende av vilken kategori de tillhör. "Senast använd" innehåller de senast använda funktionerna.

Funktion

Visar de funktioner som påträffades i den valda kategorin. Markera en funktion genom att dubbelklicka. Om du enkelklickar visas en kort funktionsbeskrivning.

Matris

Anger att den markerade funktionen infogas i det markerade cellområdet som en matrisformel. Matrisformler arbetar med flera celler. Varje cell i matrisen innehåller formeln, men inte som kopia utan som gemensam formel för alla matrisceller.

Alternativet Matris är identiskt med Ctrl+Shift+Retur, som används för att ange och bekräfta formler i arket. Formeln infogas som en matrisformel inom två klammerparenteser { }.

Note.png Den maximala storleken på ett matrisområde är 128 gånger 128 celler.

Inmatningsfält för argument

När du dubbelklickar på en funktion visas inmatningsfältet/fälten för argument till höger om dialogrutan. Om du vill markera en cellreferens som ett argument klickar du direkt i cellen eller drar över det önskade området i arket och håller samtidigt ned musknappen. Du kan även ange numeriska värden (och andra värden) eller referenser direkt i motsvarande fält i dialogrutan. När du använder datumposter måste du se till att du använder rätt format. Klicka på OK för att infoga resultatet i tabellen.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfältets storlek genom att klicka på ikonen Förminska. Det blir då enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen ändras automatiskt till Förstora. När du klickar på den återställs dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Ikon
Förminska
Ikon
Förstora

Delresultat

När du anger argumenten i funktionen utförs beräkningen. I den här förhandsvisningen ser du om funktionsberäkningen kan utföras med de angivna argumenten. Om argumenten leder till ett fel, visas här motsvarande felkod.

Namnen på de obligatoriska argumenten står angivna med fet stil.

f(x) (beroende på den valda funktionen)

Tillåter dig att komma åt en underordnad nivå av Funktionsguiden för att kapsla en annan funktion i funktionen, istället för ett värde eller en referens.

Argument/Parameter/Cellreferens (beroende på den valda funktionen)

Antalet synliga textfält beror på funktionen. Ange argumenten antingen direkt i argumentfälten eller genom att klicka på en cell i tabellen.

Resultat

Visar ett beräkningsresultat eller ett felmeddelande.

Formel

Visar den skapade formeln. Ange dina poster direkt, eller skapa formeln med hjälp av guiden.

Tillbaka

Flyttar bakåt genom formelns komponenter, och markerar dem samtidigt.

Tip.png Om du vill markera en enskild funktion i en komplex formel som innehåller flera funktioner, dubbelklickar du på funktionen i formelfönstret.

Nästa

Flyttar framåt genom formelns komponenter i formelfönstret. Knappen kan också användas för att tilldela formeln funktioner. Om du markerar en funktion och klickar på Nästa, så visas markeringen i formelfönstret.

Tip.png Du kan även föra över en funktion från urvalsfönstret genom att dubbelklicka.

Avbryt

Stänger dialogrutan utan att implementera formeln.

OK

Avslutar Funktionsguiden och överför formeln till de markerade cellerna.

Lista över kategorier och funktioner

Fliken Struktur

På den här sidan kan du visa funktionens struktur.

Note.png Om du startar Funktionsguiden när cellmarkören är placerad i en cell (som redan innehåller en funktion) öppnas fliken Struktur och den aktuella formelns sammansättning visas.

Struktur

Visar en hierarkisk representation av den aktuella funktionen. Du kan visa och dölja argumenten genom att klicka på plus- eller minustecknet framför.

Note.png De enskilda argumenten visas med en blå punkt om de är korrekt angivna. En röd punkt anger att en datatyp är fel. Om du t.ex. har angett en text som argument för funktionen SUMMA, visas argumentet i rött, eftersom den här funktionen bara tillåter tal som argument.