Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funktionsguide

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Åbner Funktionsguiden, som hjælper dig med at oprette formler trinvist. Før du starter guiden, skal du vælge en celle eller et celleområde fra det aktuelle ark for at bestemme det sted, hvor formlen indsættes.

Vælg Indsæt - Funktion

Ctrl+F2

På værktøjslinjen Formel, klik

Ikon
Funktionsguide
Note.png {{{1}}}

Funktionsguiden har to faneblade: Funktioner bruges til at oprette formler, og Struktur bruges til at kontrollere den konstruerede formel.

Fanebladet Funktioner

Liste med kategorier og funktioner

Kategori

Lister alle de kategorier, som funktionerne er tildelt. Vælg en kategori for at vise de tilsvarende funktioner i listefeltet nedenunder. Vælg "Alle" for at se alle funktioner i alfabetisk rækkefølge uden hensyntagen til kategori. "Senest anvendte" lister funktionerne, som du har anvendt for nyligt.

Funktion

Viser funktionerne i den valgte kategori. Dobbeltklik for at vælge en funktion. Et enkeltklik viser en kort funktionsbeskrivelse.

Matrix

Bestemmer at den valgte funktion indsættes i det valgte celleområde som en matrixformel. Matrixformler opererer på flere celler. Hver celle i matricen indeholder formlen, ikke som en kopi men som en fælles formel, der deles af alle matrixceller.

Matrix er identisk med kommandoen Ctrl+Skift+Enter, som bruges til indtaste og bekræfte formler i arket: Formlen indsættes som en matrixformel indikeret af to klammeparenteser { }.

Note.png Den maksimale størrelse af et matrixområde er 128 x 128 celler.

Indtastningsfelter for argument

Når du dobbeltklikker på en funktion, vises argumenternes indtastningsfelter i højre side af dialogen. For at vælge en cellereference som et argument, klik direkte i cellen eller marker et et område i arket, mens du holder museknappen nede. Du kan også indtaste numeriske og andre værdier eller referencer direkte i de tilsvarende felter i dialogen. Ved brug af datoindtastninger skal du være sikker på at bruge det rigtige format. Klik OK for at indsætte resultatet i regnearket.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon
Formindsk
Ikon
Maksimer

Funktionsresultat

Så snart du indtaster argumenter i funktionen, beregnes resultatet. Denne forhåndsvisning informerer dig om, hvorvidt beregningen kan udføres med de givne argumenter. Hvis argumenterne resulterer i en fejl, vises den tilsvarende fejlkode.

De krævede argumenter vises med navne skrevet med fed.

f(x) (afhængig af den valgte funktion)

Giver dig adgang til endnu et niveau af Funktionsguiden, så du kan indlejre en anden funktion i funktionen i stedet for en værdi eller reference.

Argument/parameter/cellereference (afhængig af den valgte funktion)

Antallet af synlige tekstfelter afhænger af funktionen. Indtast argumenter enten direkte i argumentfelterne eller ved at klikke på en celle i tabellen.

Resultat

Viser beregningens resultat eller en fejlmeddelelse.

Formel

Viser den oprettede formel. Du kan indtaste delene direkte eller oprette formlen med hjælp fra guiden.

Tilbage

Flytter fokus tilbage gennem formlens komponenter og markerer dem samtidig.

Tip.png For at vælge en enkelt funktion fra en kompleks formel bestående af flere funktioner, dobbeltklik funktionen i formelvinduet.

Næste

Flytter fremad gennem formlens komponenter i formelvinduet. Denne knap kan også bruges til at tildele funktioner til formlen. Hvis du vælger en funktion og klikker knappen Næste, vises markeringen i formelvinduet.

Tip.png Dobbeltklik en funktion i udvalgsvinduet for at overføre den til formelvinduet.

Annuller

Lukker dialogen uden at bruge formlen.

OK

Afslutter Funktionsguiden og overfører formlen til de valgte celler.

Liste med kategorier og funktioner

Fanebladet Struktur

På denne side kan du se strukturen af funktionen.

Note.png Hvis du starter Funktionsguiden, når cellemarkøren er placeret i en celle, som allerede indeholder en funktion, åbnes fanebladet Struktur, og opbygningen af den aktuelle formel bliver vist.

Struktur

Viser en hierarkisk repræsentation af den aktuelle funktion. Du kan skjule eller vise argumenterne ved at klikke på plus- eller minustegnet foran.

Note.png Blå prikker betegner korrekt indtastede argumenter. Røde prikker angiver ukorrekte datatyper. Hvis for eksempel et af argumenterne til SUM-funktionen er indtastet som tekst, fremhæves dette i rød, eftersom SUM kun tillader indtastning af tal.