Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Mã lỗi trong LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bảng theo đây tóm tắt các thông điệp lỗi đối với chương trình LibreOffice Calc. Nếu lỗi xảy ra trong ô chứa con trỏ, thông điệp lỗi được hiển thị trên Thanh Trạng thái.

Mã lỗi Thông điệp Giải thích
###

không có

The cell is not wide enough to display the contents.
501 Ký tự không hợp lệ Kí tự trong một công thức không hợp lệ
502 Đối số không hợp lệ Hàm chứa đối số không phải hợp lệ, v.d. hàm căn cấp hai nhận số âm.
503
  1. NUM!
Thao tác chấm động không hợp lệ Phép tính gây ra tràn phạm vi giá trị đã xác định.
504 Lỗi danh sách tham số Hàm chứa tham số không phải hợp lệ, v.d. chuỗi văn bản thay vì con số, hoặc tham chiếu miền thay vì tham chiếu ô.
508 Lỗi: cặp bị thiếu Thiếu dấu ngoặc, v.d. có dấu ngoặc đóng còn không có dấu ngoặc mở.
509 Thiếu toán tử Thiếu toán tử, v.d. biểu thức « =2(3+4) * » thiếu toán tử giữa số 2 và dấu ngoặc mở.
510 Thiếu biến Thiếu biến, v.d. biểu thức « =1+*2 » có hai toán tử bên cạnh nhau (+ và *).
511 Thiếu biến Hàm cần thiết nhiều biến hơn số được cung cấp, v.d. « AND() » và « OR() ».
512 Tràn công thức Bộ dịch: tổng số dấu hiệu sử dụng (bao gồm toán tử, biến số, ngoặc) trong công thức vượt quá 512.
513 Tràn chuỗi Trình biên dịch: công thức chứa bộ nhận diện có kích cỡ vượt quá 64 KB. Trình giải thích: thao tác chuỗi có kết quả vượt quá 64 KB.
514 Tràn nội bộ Chạy thao tác sắp xếp với quá nhiều dữ liệu thuộc số (tối đa 100000), hoặc tràn đống tính.
516 Lỗi cú pháp nội bộ Chờ đời ma trận trên đống tính, nhưng nó không sẵn sàng.
517 Lỗi cú pháp nội bộ Lỗi không rõ, v.d. một tài liệu có hàm mới hơn được nạp trong phiên bản cũ không chứa hàm mới.
518 Lỗi cú pháp nội bộ Biến không sẵn sàng
519
  1. VALUE
Không có kết quả (ô chứa « #VALUE » thay cho « Err:519! »). Công thức tạo một giá trị không tương ứng với lời xác định; hoặc công thức tham chiếu đến một ô chứa văn bản thay cho con số.
520 Lỗi cú pháp nội bộ Trình biên dịch tạo một mã biên dịch không rõ.
521 Lỗi cú pháp nội bộ Không có kết quả.
522 Tham chiếu vòng tròn Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.
523 Thủ tục tính không hội tụ Hàm đã không tới một giá trị đích, hoặc các tham chiếu lặp lại không tới mức thay đổi tối thiểu trong những bước tối đa đã đặt sẵn.
524
  1. REF

tham chiếu không hợp lệ (ô chứa « #REF » thay vì « Err:524 »).

Trình biên dịch:không thể giải quyết một tên mô tả cột hay dòng. Trình thông dịch: trong một công thức, cột, dòng hoặc trang tính có chứa một ô tham chiếu còn thiếu.
525
  1. NAME?

tên không hợp lệ (ô chứa « #NAME? » thay vì « Err:525 »).

Không thể ước lượng một bộ nhận diện do, v.d. không có tham chiếu hợp lệ, không có tên miền hợp lệ, không có nhãn cột/hàng, không có vĩ lệnh, có dấu tách thập phân không đúng, không tìm thấy phần bổ sung.
526 Lỗi cú pháp nội bộ Quá thời, không còn dùng lại, nhưng vẫn còn có thể xảy ra trong tài liệu cũ nếu kết quả là công thức từ miền.
527 Tràn nội bộ Trình giải thích: bao bọc quá nhiều các tham chiếu, v.d. ô tham chiếu ô khác.
532
  1. DIV/0!
Chia cho không Toán tử chia / nếu mẫu số là 0
Một số hàm khác cũng trả lại lỗi này, chẳng hạn:
VARP không có đối số
STDEVP không có đối số
VAR có ít hơn 2 đối số
STDEV có ít hơn 2 đối số
STANDARDIZE với stdev=0
NORMDIST với stdev=0