Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Felkoder i LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Följande tabell är en översikt över felmeddelandena i LibreOffice Calc. Om felet inträffar i den cell där markören är placerad visas felmeddelandet på statusraden.

Felkod Meddelande Förklaring
###

inga

Cellen är inte tillräckligt bred för att visa innehållet.
501 Ogiltigt tecken Tecken i en formel är ogiltigt.
502 Ogiltigt argument Ogiltigt funktionsargument, t.ex. kvadratroten ur ett negativt tal.
503
  1. NUM!
Ogiltig flyttalsoperation En beräkning resulterar i ett spill för det definierade värdeområdet.
504 Fel i parameterlistan Ogiltig funktionsparameter, t.ex. text i stället för ett tal, eller en domänreferens i stället för en cellreferens.
508 Felplacerade parenteser Parentes saknas, t.ex. avslutande parentes, men ingen öppnande parentes.
509 Operator saknas Operator saknas, t.ex. "=2(3+4) * " där operatorn mellan "2" och "(" saknas.
510 Variabel saknas Variabel saknas, t.ex. när två operatorer tillsammans är "=1+*2".
511 Variabel saknas Funktionen kräver fler variabler än vad som används, t.ex. OCH() och ELLER().
512 Formel för lång Kompilator: det totala antalet interna tecken, (d.v.s. operatorer, variabler, parenteser) i formeln överstiger 512.
513 Sträng för lång Kompilator: en identifierare i formeln är större än 64 kB. Tolk: resultatet av en strängoperation som är större än 64 kB.
514 Internt spill Försök att använda sorteringsoperationen på för många numeriska data (max. 100 000) eller spill i beräkningsstacken.
516 Internt syntaxfel Matris som förväntas på beräkningsstacken är inte tillgänglig.
517 Internt syntaxfel Okänd kod, t.ex. ett dokument med en nyare funktion laddas i en äldre version som inte innehåller den funktionen.
518 Internt syntaxfel Variabeln är inte tillgänglig.
519
  1. VALUE
inget resultat (I cellen står inte Err:519 utan #VÄRDE!) Formeln ger ett värde som inte överensstämmer med definitionen; alternativt innehåller en cell (som formeln refererar till) text istället för ett tal.
520 Internt syntaxfel Kompilatorn skapar en okänd kompilatorkod.
521 Internt syntaxfel Inget resultat.
522 Cirkelreferens Formeln refererar direkt eller indirekt till sig själv och alternativet Iterationer har inte angetts under Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.
523 Beräkningssätt konvergerar inte Funktionen missade ett målvärde, eller så kunde inte iterativa referenser uppnå den minsta förändringen inom det högsta antalet steg som anges.
524
  1. REF

Ogiltig referens (i cellen står inte Err:524 utan #REF!)

Kompilator: det gick inte att bestämma namnet på en kolumn- eller radbeskrivning. Tolk: kolumnen, raden eller bladet som innehåller en cell som formeln refererar till saknas.
525
  1. NAME?

Ogiltigt namn (i cellen står inte Err:525 utan #NAMN?)

Det gick inte att utvärdera en identifierare, beroende på t.ex. ingen giltig referens, inget giltigt domännamn, ingen kolumn-/radetikett, inget makro, felaktig decimalavgänsare, add-in hittades inte.
526 Internt syntaxfel Föråldrad och används inte längre, men kan komma från gamla dokument om resultatet är en formel från en domän.
527 Internt spill Tolk: Alltför inkapslade referenser, till exempel när en cell refererar till en cell.
532
  1. DIV/0!
Division med noll Divisionsoperator / om nämnaren är 0
Det finns fler funktioner som returnerar det här felet, till exempel:
VARP med färre än 1 argument
STDEVP med färre än 1 argument
VAR med färre än 2 argument
STDEV med färre än 2 argument
STANDARDIZE med stdev=0
NORMDIST med stdev=0