Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Codis d'error de LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

La taula següent conté un resum dels missatges d'error de l'LibreOffice Calc. Si l'error es produeix a la cel·la que conté el cursor, el missatge d'error es mostrarà a la Barra d'estat.

Codi d'error Missatge Explicació
###

cap

La cel·la no és prou ampla per mostrar el contingut.
501 El caràcter no és vàlid Un caràcter de la fórmula no és vàlid.
502 L'argument no és vàlid L'argument de la funció no és vàlid; per exemple, un nombre negatiu de la funció arrel.
503
  1. NUM!
L'operació de coma flotant no és vàlida Un càlcul provoca un desbordament de l'interval de valors definit.
504 S'ha produït un error a la llista de paràmetres Un paràmetre de la funció no és vàlid; per exemple, text en lloc de xifres o una referència de domini en lloc d'una referència de cel·la.
508 S'ha produït un error: cal una parella Cal un claudàtor; per exemple, hi ha claudàtor de tancament, però no d'obertura
509 Cal un operador Cal un operador; per exemple, a "=2(3+4) * ", on l'operador entre "2" i "(" no existeix.
510 Cal una variable Cal una variable; per exemple, quan dos operadors van junts "=1+*2".
511 Cal una variable La funció requereix més variables de les que hi ha; per exemple, AND() o OR().
512 S'ha produït un desbordament de fórmules Compilador: el nombre total d'elements interns (és a dir, operadors, variables, claudàtors) a la fórmula és major que 512.
513 S'ha produït un desbordament de la cadena Compilador: un identificador de la fórmula supera els 64 kB. Intèrpret: un resultat d'una operació de cadenes supera els 64 kB.
514 S'ha produït un desbordament intern S'ha produït un intent d'ordenació de massa dades numèriques (màx. 100.000) o un desbordament de la pila de càlculs.
516 S'ha produït un error intern de sintaxi S'espera una matriu a la pila de càlculs, però no està disponible.
517 S'ha produït un error intern de sintaxi S'ha detectat un codi desconegut; per exemple, s'ha carregat un document amb una funció més nova en una versió antiga que no conté la funció.
518 S'ha produït un error intern de sintaxi La variable no està disponible
519
  1. VALUE
No hi ha resultats (#VALUE és a la cel·la en comptes d'Err:519!) La fórmula retorna un valor que no es correspon amb la definició, o bé una cel·la referenciada a la fórmula conté text en lloc de xifres.
520 S'ha produït un error intern de sintaxi El compilador crea un codi de compilació desconegut.
521 S'ha produït un error intern de sintaxi No hi ha resultats.
522 Referència circular La fórmula es refereix directament o indirectament a ella mateixa i l'opció Iteracions no apareix a Eines - Opcions - LibreOffice Calc - Càlcul.
523 El procediment de càlcul no convergeix La funció necessita un valor al qual adreçar-se, o bé les referències iteratives no assoleixen el canvi mínim en el nombre màxim de passos establerts.
524
  1. REF

referències no vàlides (en lloc d'Err:524 la cel·la conté #REF)

Compilador: no s'ha pogut resoldre la descripció d'una columna o d'una fila. Intèrpret: en una fórmula no es troba la columna, la fila o el full que conté una cel·la referenciada.
525
  1. NAME?

noms no vàlids (en lloc d'Err:525 la cel·la conté #NAME?)

No s'ha pogut avaluar un identificador; per exemple, la referència no és vàlida, el nom del domini no és vàlid, no hi ha etiqueta de columna o de fila, la macro no existeix, el divisor decimal no és correcte, no s'ha trobat el complement.
526 S'ha produït un error intern de sintaxi És obsolet o no s'utilitzarà més, però podria venir de documents antics si el resultat és una fórmula d'un domini.
527 S'ha produït un desbordament intern Intèrpret: les referències, com ara quan una cel·la referencia una cel·la, estan massa encapsulades.
532
  1. DIV/0!
Divisió per zero Operador de divisió / si el denominador és 0
Algunes funcions retornen aquest error, per exemple:
VARP amb menys d'1 argument
DESVESTP amb menys d'1 argument
VAR amb menys de 2 arguments
DESVEST amb menys de 2 arguments
ESTANDARDITZA amb desvest=0
DISTNORM amb desvest=0