Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sắp xấp

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sắp xếp các đoạn văn hay hàng bảng đã chọn theo thứ tự kiểu abc hay thuộc số. Bạn có khả năng xác định đến ba khoá sắp xếp, cũng như kết hợp các khoá sắp xếp kiểu abc và thuộc số.

Chọn lệnh Công cụ > Sắp xếp.

Tiêu chí sắp xếp

Khoá 1-3

Ghi rõ các tiêu chuẩn sắp xếp bổ sung. Cũng có thể kết hợp các khoá sắp xếp.

Cột 1-3

Nhập con số của cột bảng bạn muốn dùng làm cơ bản để sắp xếp. Phạm vi con số hợp lệ là 1-99.

Kiểu khoá 1-3

Bật tùy chọn sắp xếp mà bạn muốn dùng.

Thứ tự

Giảm dần

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (v.d. 1,2,3 hay a,b.c).

Giảm dần

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần (v.d. 9.8.7 hay z,y,x).

Hướng

Cột

Sắp xếp các cột trong bảng tùy theo những tùy chọn sắp xếp hiện thời.

Hàng

Sắp xếp các hàng trong bảng, hoặc các đoạn văn trong vùng chọn, tùy theo những tùy chọn sắp xếp hiện thời.

Dấu phân cách

Các đoạn văn được phân cách theo dấu đoạn văn không thể in. Bạn cũng có thể ghi rõ rằng khoảng tab hay một ký tự nào đó sẽ phân cách các đoạn văn được sắp xếp.

Tab

Bật tùy chọn này nếu các đoạn văn đã chọn tương ứng với một danh sách định giới bằng khoảng tab.

Ký tự

Nhập ký tự mà bạn muốn dùng làm dấu tách trong vùng đã chọn. Dùng dấu tách này, LibreOffice có thể xác định vị trí của khoá sắp xếp trong đoạn văn đã chọn.

...

Mở hộp thoại Ký tự Đặc biệt, trong đó bạn có thể chọn ký tự mà bạn muốn dùng làm dấu tách.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ mà xác định các quy tắc sắp xếp (theo miền địa phương). Một số ngôn ngữ nào đó thì sắp xếp các ký tự đặc biệt bằng cách khác với một số ngôn ngữ khác.

Khớp chữ hoa/thường

Phân biệt các chữ hoa và chữ thường khi sắp xếp bảng. Đối với các ngôn ngữ Châu Á dùng chữ viết ghi ý thì dùng chức năng đặc biệt.

Note.png Đối với các ngôn ngữ Châu Á dùng chữ viết ghi ý (v.d. tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn), bật tùy chọn Phân biệt chữ hoa/thường để áp dụng chức năng đối chiếu đa cấp. Tùy theo chức năng này, các hình nguyên thủy của mục nhập được so sánh trước tiên với chữ hoa/thường của hình thức, mà bỏ qua các dấu phụ. Nếu các hình thức là trùng, thì so sánh các dấu phụ. Các hình thức không phải trùng thì so sánh các chữ hoa/thường, chiều rộng của ký tự và sự khác biệt Kana tiếng Nhật của hình thức.