Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan kontrollera LibreOffice med bara tangentbordet, utan att använda någon musenhet.

På huvudhjälpsidan för varje modul (t.ex. huvudhjälpsidan för LibreOffice Writer eller LibreOffice Calc) finns en länk till modulens kortkommando-hjälp.

Dessutom finns det under nyckelordet "Tillgänglighet" steg-för-steg-anvisningar för hur du kontrollerar den markerade modulen utan musenhet.

Note.png Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.

Arbeta med LibreOffice-gränssnittet utan mus

Aktivera menylist, symbollister, fönster och dokument

Om du trycker på F6 växlas fokus varje gång och du rullar igenom följande objekt:

 • menylist,
 • alla symbollister, uppifrån och ned och från vänster till höger,
 • varje ledigt fönster från vänster till höger,
 • dokument

Tryck på Skift+F6 om du vill växla mellan objekten i motsatt riktning.

Tryck på Ctrl+F6 för att växla till dokumentet.

Tryck på F10 om du vill växla till menylisten och tillbaka.

Om du trycker på Esc-tangenten stängs en undermeny, en verktygsrad eller det aktuella fönstret.

Använda en menypost

Tryck på Alt, F6 eller F10 för att välja den första menyn (Arkiv-menyn). Med högerpil markerar du nästa meny till höger, med vänsterpil markerar du föregående meny

Nedåtpil öppnar en markerad meny. Ytterligare tryckningar på nedåtpil eller uppåtpil flyttar markeringen mellan menyposterna. Med högerpilen öppnar du eventuella undermenyer.

Tryck på Retur om du vill köra den markerade menyposten.

Köra ett ikonkommando

Tryck på F6 tills den första ikonen på symbollisten är markerad. Markera en ikon på den horisontella verktygslisten genom att använda höger- och vänsterpil. På motsvarande sätt använder du nedåt- och uppåtpilen om du vill markera en ikon på den vertikala verktygslisten. Med Home-tangenten markerar du den första ikonen på en symbollist och med End-tangenten den sista.

Tryck på Retur om du vill köra den markerade ikonen. Om den markerade ikonen normalt förutsätter en kontinuerlig musaktivitet, t.ex. infoga en rektangel, är det inte tillräckligt att trycka på Retur. I så fall trycker du på Ctrl+Retur.

 • Genom att trycka på Ctrl+Retur på en ikon skapar du ett ritobjekt. Ritobjektet placeras mitt i vyn med en fördefinierad storlek.
 • Tryck på Ctrl+Retur på markeringsverktyget om du vill markera det första ritobjektet i dokumentet. Om du vill redigera, ändra storlek eller flytta det markerade ritobjektet använder du först Ctrl+F6 för att ange fokus i dokumentet.

Om en symbollist är längre än vad som får plats på skärmen visas en ikon i den högra eller nedre kanten. Markera symbollisten och tryck på PageUp eller PageUp om du vill visa de resterande ikonerna.

Speciella ledtrådar för verktygsrader

Öppna den markerade verktygsraden genom att trycka på högerpil eller nedpil. Detta motsvarar en musklickning. På verktygsraden använder du högerpil och vänsterpil. Med Home- och End-tangenterna markerar du den första respektive sista ikonen på verktygsraden.

Stäng verktygsraden med Esc. Det går inte att flytta verktygsraden utan mus.

Markera i en kombinationsruta

Kombinationsruta
Markera kombinationsrutan. Tryck på Retur.

Använd nedåtpil eller PageDown om du vill rulla nedåt bland posterna i kombinationsrutan, eller PageUp om du vill rulla uppåt. Med Home-tangenten flyttar du till den första posten, och med End-tangenten till den sista.

Tryck på Retur om du vill köra den markerade posten.

Markera i tabeller

I många fönster, dialogrutor och i tabellkontrollfält finns det tabeller att markera data i, t.ex. i den högra delen av Datakällvyn. Du använder följande tangenter om du vill göra markeringar i de här tabellerna:

 • Mellanslag: växlar från markeringen av aktuell rad och att avbryta markeringar, men inte om den aktuella cellen är i redigeringsläge.
 • Ctrl+blanksteg: markerar den aktuella raden och avbryter markeringen om kommandot ges igen.
 • Ctrl+Skift+blanksteg: markerar den aktuella kolumnen och avbryter markeringen om kommandot ges igen.
 • Alt+Uppåtpil eller Alt+nedåtpil: flyttar fönsteravgänsaren mellan tabell och formulär, t.ex. i litteraturdatabasen.
 • I ett tabellkontrollfält eller i datakällvyn flyttar du till nästa kolumn med Tab-tangenten. Du flyttar till nästa kontroll genom att trycka på Ctrl+Tab. Om du vill flytta till föregående kontroll trycker du på Ctrl+Tab.

Storlek ch placering av fönster och dialogrutor.

 1. Tryck först på Alt+mellanslag.

  En systemmeny med menyposter som t.ex. Flytta, Ändra storlek och Stäng öppnas.
 2. Välj ett kommando (nedåtpil, sedan Retur).
 3. Du kan nu använda piltangenterna om du vill flytta eller ändra storlek på dialogrutan eller fönstret.
 4. Tryck på Retur om du vill acceptera ändringen. Tryck på Esc om du vill avbryta ändringarna.

Förankra och lossa fönster och symbollister

 1. Tryck på F6 tills fönstret eller symbollisten är markerad.
 2. Tryck på Ctrl+Skift+F10.

Markera objekt

Tryck på Skift+F4 om du vill markera det första objektet i det aktuella dokumentet. När ett objekt är markerat trycker du på Tabb för att markera nästa objekt eller på Esc för att återgå till texten.

Redigera objekt

Du kan aktivera ett markerat OLE-objekt med Retur-tangenten.

Redigera objektens placering och storlek

 • Använd piltangenterna om du vill flytta det markerade objektet en rasterhet.

  Ställ in gitterenheten via Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer – Gitter, i området Upplösning. Om du anger ett tal som är större än 1 i området Indelning måste du trycka på piltangenten lika många gånger som talet anger för att flytta det markerade objektet en gitterenhet.
 • Använd Alt och piltangenterna om du vill flytta det markerade objektet en pixel.
 • Använd Ctrl+Tab för att använda handtagsredigeringsläget. Det över vänstra handtaget är det aktiva handtaget och det börjar blinka. Använd Ctrl+Tab om du vill markera nästa handtag. Tryck på Esc om du vill avsluta handtagsredigeringsläget.
 • I handtagsredigeringsläge flyttar du det markerade handtaget med piltangenterna, vilket ändrar objektets storlek.

Redigera objektens förankringar

Du kan flytta förankringen för ett objekt med piltangenterna. Aktivera handtagsredigeringsläge och markera förankringen. Beroende på vad det är för typ av förankring kan du sedan flytta den i olika riktningar.

 1. Markera objektet.
 2. Aktivera handtagsredigeringsläget genom att trycka på Ctrl+Tab.
 3. Det övre vänstra handtaget börjar blinka. Tryck på Ctrl+Tabb flera gånger tills inget handtag blinkar. Detta betyder att objektets förankring är aktiverad. When in Writer: I textdokument kan du trycka på Skift+Ctrl+A om du vill aktivera förankringen direkt.
 4. Flytta förankringen med piltangenterna. Objektet följer förankringen som det ska.

Du kan ändra föankringen för det markerade objektet i t.ex. snabbmenyn.

 • Om objektet är förankrat Vid stycke flyttar piltangenterna objektet till föregående eller nästa stycke.
 • Om objektet är förankrat Vid sidan flyttar tangenterna PageUp och PageDown objektet till föregående eller nästa sida.
 • Om objektet är förankrat Vid tecken flyttar piltangenterna objektet genom det aktuella stycket.
 • Om objektet är förankrat Som tecken finns det inte någon förankringsikon. Du kan inte flytta objektet
 • Om objektet är förankrat Vid ram flyttar piltangenterna objektet till nästa ram i respektive riktning.

Kontrollera delningslinjer

Du kan dela dokument i LibreOffice Calc, LibreOffice Draw och LibreOffice Impress horisontellt och vertikalt till olika vyer. I varje vy kan olika delar av dokumentet visas. Genom att använda musen kan du dra en delningslinje från rullningslisten och in i dokumentet.

 • Skift+Ctrl+F6: visar delningslinjerna vid standardpositionerna med fokus på en rad.
 • Piltangenter: flyttar den aktuella delningslinjen ett stort steg i pilens riktning.
 • Shift+piltangenter: flyttar den aktuella delningslinjen ett litet steg i pilens riktning.
 • Delete: tar bort den aktuella delningslinjen
 • Skift+Delete: tar bort båda delningslinjerna
 • Retur: fixerar delningslinjernas position
 • Esc: återställer den aktuella delningslinjen till dess standardposition

Kontrollera datakällvyn

F4: öppnar och stänger datakällvyn.

F6: växlar mellan dokument och symbollister.

+ (plustangenten): utökar den markerade posten i explorer för datakällan.

- (minustangenten): döljer den markerade posten i explorer för datakällan.

Ctrl+Skift+E: växlar mellan explorer för datakällan och tabellen.

Kortkommandon i fönstret Sökningsutkast

F6: växlar mellan objektlist, tabellvy och markeringsområde.

Alt+Uppåtpil eller Alt+nedåtpil: flyttar kanten mellan tabellvy och markeringsområde uppåt eller nedåt.

Tangenter i tabellvy (övre området i sökningsutkast) och i fönstret Relationer

Ctrl+Piltangent: flyttar den markerade tabellen i pilens riktning.

Ctrl+Skift+Piltangent: ändrar storlek på den markerade tabellen i tabellvy.

Del: tar bort den markerade tabellen eller anslutningen från tabellvyn.

Tab: växlar mellan tabeller och anslutningar i tabellvyn.

Retur: när en anslutning är markerad öppnar du dialogrutan Egenskaper för anslutningen med Retur-tangenten.

Retur: när en tabell är markerad matar du med Returtangenten in det första datafältet i listrutan till markeringsområdet.

Tangenter i markeringsområdet (nedre delen av sökningsutkast)

Ctrl+Vänsterpil eller högerpil: Flyttar den markerade kolumnen till vänster eller höger.

Tangenter i fönstret Tabellutkast

F6: växlar mellan verktygsrad, kolumnvy och egenskapsområde.

Kontrollera Bildkarteredigeraren

 • Markera en ikon genom att trycka på Tab. Om du markerade en av ikonerna från Rektangel till Frihandspolygon och du trycker på Ctrl+Retur, skapas ett objekt av den markerade typen i standardstorlek.
 • Om du trycker på Retur medan ikonen Markera är markerad, sätts fokus i Bildkarteredigerarens bildfönster. Tryck på Esc om du vill återställa fokus till ikoner och inmatningsrutor.
 • Om ikonen Markera är markerad och du trycker Ctrl+Retur, markeras det första objektet i bildfönstret.
 • Använd ikonen Redigera punkter om du vill växla till punktredigeringsläge för polygoner och tillbaka igen.
 • Använd Ctrl+Tab i bildfönstret om du vill markera nästa punkt. Använd Skift+Ctrl+Tab om du vill markera föregående punkt.
 • Använd Delete-tangenten med fokus i bildfönstret om du vill ta bort det markerade objektet.

Kontrollera hjälpen

Om du vill se Aktiv hjälp för det markerade kommandot, ikonen eller kontrollen, trycker du på Skift + F1.

Navigera genom huvudhjälpsidorna

 • I huvudhjälpsidorna hoppar du till nästa hyperlänk genom att använda Tab eller Skift+Tab om du vill hoppa till föregående länk.
 • Tryck på Retur om du vill köra den markerade hyperlänken.
 • Tryck på Backsteg ovanför Retur-tangenten om du vill gå tillbaka till föregående hjälpsida.

Kontrollera dialogrutan Textimport (CSV-filimport)

Linjal

 • Vänster- eller Högerpil: Gå en position till vänster eller höger
 • Ctrl+Vänsterpil eller Ctrl+Högerpil: Hoppa till föregående eller nästa delning
 • Ctrl+Skift+Vänsterpil eller Ctrl+Skift+Högerpil: Flytta en delning en position till vänster eller höger
 • Home eller End: Hoppa till första eller sista möjliga position
 • Ctrl+Home eller Ctrl+End: hoppa till första eller sista delning
 • Skift+Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+End: Flytta delning till första eller sista position
 • Blanksteg: Infoga eller ta bort en delning
 • Insert-tangenten: Infoga en delning (lämna befintliga delningar orörda)
 • Delete-tangenten: Ta bort en delning
 • Skift+Delete: Ta bort alla delningar
 • Uppåtpil eller Nedåtpil: Rulla nedåt i tabellen eller upp en rad
 • Page Up eller Page Down: Rulla nedåt i tabellen eller upp en sida
 • Esc-tangenten(vid musdragning): Avbryt dra, flytta delning till gammal position

Förhandsvisning

 • Vänster- eller Högerpil: Markera vänster eller höger kolumn och avmarkera andra markeringar
 • Ctrl+Vänsterpil eller Ctrl+Högerpil: Flytta fokus till vänster eller höger kolumn (ändrar inte markering)
 • Skift+Vänsterpil eller Skift+Högerpil: Utvidga eller minska det markerade områet
 • Ctrl+Skift+Vänsterpil eller Ctrl+Skift+Högerpil: Utvidga eller minska det markerade området (ändrar inte andra markeringar)
 • Home eller End: Markera den första eller sista kolumnen (använd Skift eller Ctrl som markörtangenter)
 • Skift+Blanksteg: Markera området från den sista markerade kolumnen till den aktuella kolumnen
 • Ctrl+Skift+Blanksteg: Markera området från den sista markerade kolumnen till den aktuella kolumnen (ändrar inte andra markeringar)
 • Ctrl+A: Markera alla kolumner
 • Skift+F10: Öppna en snabbmeny
 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: Ställ in den 1:a... 7:e kolumntypen för de markerade kolumnerna
 • Uppåtpil eller Nedåtpil: Rulla nedåt i tabellen eller upp en rad
 • Page Up eller Page Down: Rulla nedåt i tabellen eller upp en sida
 • Ctrl+Home eller Ctrl+End: Rulla överst eller nederst i tabellen

Kontrollera infogningen - Dialogrutan Specialtecken

 • Med Tab-tangenten växlar du mellan alla kontroller i dialogrutan.
 • Alt+Nedåtpil öppnar en kombinationsruta. Med Retur markerar du den aktuella posten i kombinationsrutan.
 • Med piltangenterna flyttar du genom huvudmarkeringsområdet. Med Blanksteg lägger du till aktuellt tecken i listan över tecken som ska infogas.

Närliggande ämnen

Allmänna kortkommandon i LibreOffice

Tillgänglighet i LibreOffice