Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Genveje (LibreOffice Tilgængelighed)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan styre LibreOffice uden at bruge en museenhed, kun ved hjælp af tastaturet.

På hvert moduls hovedhjælpeside (for eksempel hovedhjælpesiden for LibreOffice Writer eller LibreOffice Calc) er der et hyperlink, som giver adgang til tastaturgenvejenes hjælp for modulet.

Under nøgleordet "Tilgængelighed" kan du desuden finde trin-for-trin-vejledninger om, hvordan det valgte modul kan styres uden en muse-enhed.

Note.png Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.

Arbejde med brugergrænsefladen LibreOffice uden mus

Aktivering af menubjælke, værktøjslinje, vinduer og dokument

Gentagne tryk på F6 skifter fokuset og cykler gennem følgende objekter:

 • menubjælke,
 • alle værktøjslinjer fra øverst til nederst og fra venstre mod højre,
 • alle ledige vindue fra venstre mod højre,
 • dokument

Press Shift+F6 to switch through objects in the opposite direction.

Tryk Ctrl+F6 for at skifte til dokumentet.

Tryk F10 for at skifte til menulinjen og tilbage.

Esc-tasten lukker en åben undermenu, en værktøjslinje eller det aktuelle, ledige vindue.

Kalde en menukommando

Tryk Alt eller F6 eller F10 for at vælge den første menu (menuen Filer). Med pil mod højre vælges den næste menu til højre; med pil mod venstre vælges den foregående menu.

Pil ned åbner en valgt menu. Hvilken som helst yderligere pil ned og pil op flytter markeringen gennem menukommandoerne. Med pil mod højre åbner du enhver eksisterende undermenu.

Tryk Enter for at udføre den valgte menu kommando.

Udfører en ikon-kommando

Tryk F6 gentagne gange indtil det første ikon på værktøjslinjen er valgt. Brug Højre- og Venstrepil for at vælge et ikon på en vandret værktøjslinje. Tilsvarende kan du bruge Pil op og Pil ned for at vælge et ikon på en lodret værktøjslinje. Home vælger det første ikon på en værktøjslinje og End det sidste.

Tryk Enter for at udføre det valgte ikon. Hvis det valgte ikon normalt kræver en efterfølgende musehandling, såsom indsæt et rektangel, så er et tryk på Enter ikke tilstrækkeligt: i disse tilfælde skal du trykke på Ctrl+Enter.

 • Tryk Ctrl+Enter på et ikon for at oprette et tegneobjekt. Et tegneobjekt bliver placeret i midten af visningen med en foruddefineret størrelse.
 • Tryk Ctrl+Enter på Markeringsværktøjet for at vælge det første tegneobjekt i dokumentet. Hvis du vil redigere, ændre størrelse eller flytte det valgte tegneobjekt, skal du først bruge Ctrl+F6 til sætte fokuset i dokumentet.

Hvis en værktøjslinje er for lang til at kunne vises på skærmen, vises et ikon på den højre eller nedre kant. Vælg værktøjslinjen og tryk på Page Up eller Page Down for at få vist de resterende ikoner.

Specielle fif til værktøjslinjer

Tryk på Pil ned eller Højrepil for at åbne den valgte værktøjslinje. Dette svarer til et museklik. Brug tasterne Højre- og Venstrepil i værktøjslinjen. Tasterne Home og End vælger henholdsvis det første og sidste ikon i værktøjslinjen.

Luk værktøjslinjen med Esc. Det er ikke muligt at flytte værktøjslinjen uden en mus.

Valg fra et kombinationsfelt

Kombinationsfelt
Vælg kombinationsfeltet. Tryk Enter.

Brug tasterne Pil ned eller Page Down for at rulle ned gennem kombinationsfeltets elementer, eller tasterne Pil op eller Page Up for rulle opad. Home-tasten tager dig til det første element og End-tasten tager dig til det sidste element.

Tryk Enter for at udføre det valgte element.

Markering i tabeller

I flere vinduer, dialoger og i tabelkontrolfeltet er der tabeller til at vælge data fra, for eksempel i højre del af Datakildevisning. De følgende taster bruges til valg i disse tabeller:

 • Mellemrumstast: skifter mellem markering af den aktuelle række og annullering af enhver markering, men ikke hvis den aktuelle celle er i redigeringstilstand.
 • Ctrl+mellemrumstast: skifter mellem markering af den aktuelle række og annullering af denne markering.
 • Ctrl+Skift+mellemrumstast: skifter mellem markering af den aktuelle kolonne og annullering af denne markering.
 • Alt+Pil op eller Alt+Pil ned: flytter vindues-adskilleren mellem tabel og formular, for eksempel i litteraturdatabasen.
 • I et tabelkontrolelement eller i datakildevisningen, flytter tabulatortasten til næste kolonne. For at flytte til næste kontrolelement, tryk Ctrl+Tabulator. For at flytte til forrige kontrolelement, tryk Skift+Ctrl+Tabulator.

Størrelse og placering af vinduer og dialoger

 1. Tast først Alt+mellemrumstasten.

  En systemmenu åbner med menukommandoer som Flyt, Skift størrelse og Luk.
 2. Vælg en kommando (Pil ned, Enter).
 3. Nu kan du bruge piletasterne til at flytte eller skifte størrelse på dialogen eller vinduet.
 4. Tryk Enter for at acceptere ændringen. Tryk Esc for at fortryde ændringerne.

Fastgøre og frigøre vinduer og værktøjslinjer

 1. Tryk F6 indtil vinduet eller værktøjslinjen er valgt.
 2. Tryk Ctrl+Skift+F10.

Markere objekter

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

Redigere objekter

Et valgt OLE-objekt kan aktiveres med Enter-tasten.

Redigere placering og størrelse af objekter

 • Brug piletasterne til at flytte det valgte objekt med én enhed af gitteropløsningen.

  Definer enheden for gitteropløsning med Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Writer - Gitter i området Opløsning). Hvis du indtaster et tal større end 1 i området Inddeling, skal du trykke på piletasten så ofte, som tallet udtrykker, for at flytte det valgte objekt med én enhed for gitterets opløsning.
 • Hold Alt-tasten nede og brug piletasterne til at flytte det valgte objekt et enkelt billedpunkt.
 • Brug Ctrl+Tabulator for at komme i håndtagsredigeringstilstanden. Det øverste, venstre håndtag er det aktive håndtag, som starter blinkende. Brug Ctrl+Tabulator for at vælge det næste håndtag. Tryk på Esc for at forlade håndtagsredigeringstilstanden.
 • I håndtagsredigeringstilstanden flytter piletasterne det valgte håndtag, som ændrer objektstørrelsen.

Redigere objekternes ankre

Du kan flytte ankeret for et objekt med piletasterne. Gå først i håndtagsredigeringstilstanden og vælg ankeret. Afhængig af ankertypen kan du så flytte ankeret i forskellige retninger.

 1. Vælg objektet.
 2. Gå i håndtagsredigeringstilstanden med Ctrl+Tabulator.
 3. Det øverste, venstre håndtag begynder at blinke. Tryk på Ctrl+Tabulator adskillige gange, indtil ingen af håndtagene blinker. Dette signalerer, at objektets anker er aktiveret. When in Writer: I tekstdokumenter kan du trykke Skift+Ctrl+A for at aktivere ankeret direkte.
 4. Brug piletasterne til at flytte ankeret. Objektet følger ankeret som ønsket.

Du kan for eksempel ændre det valgte objekts anker i objektets genvejsmenu.

 • Hvis objektet er forankret Til afsnit, flytter piletasterne objektet til foregående eller næste afsnit.
 • Hvis objektet er forankret Til side, flytter tasterne Page Up eller Page Down objektet til den foregående eller næste side.
 • Hvis objektet er forankret Til tegn, flytter piletasterne objektet gennem det aktuelle afsnit.
 • Hvis objektet er forankret Som tegn, vil der ikke være et anker-ikon. Du kan ikke flytte objektet.
 • Hvis objektet er forankret Til ramme, flytter piletasterne objektet til næste ramme i den pågældende retning.

Håndtere skillelinjer

LibreOffice Calc-, LibreOffice Draw- og LibreOffice Impress-dokumenter kan være opdelt vandret og lodret i adskilte visninger. Hver visning kan vise andre dele af dokumentet. Ved hjælp af musen kan du trække en skillelinje fra rullebjælken ind i dokumentet.

 • Skift+Ctrl+F6: viser skillelinjerne ved standardplaceringer og sætter fokus på en linje.
 • Piletaster: flytter den aktuelle skillelinje et stort trin i pilens retning.
 • Skift+Piletaster: flyttes den aktuelle skillelinje et lille trin i pilens retning.
 • Slet: sletter den aktuelle skillelinje
 • Skift+Slet: sletter begge skillelinjer
 • Enter: fastlåser skillelinjens aktuelle position
 • Escape: nulstiller den aktuelle skillelinje til dens standardplacering

Håndtere datakildevisningen

F4: åbner og lukker datakildevisningen.

F6: skifter mellem dokument og værktøjslinje.

+ (plus tast): udvider det valgte element i datakildeoversigten.

- (minustast): folder det valgte element sammen i datakildeoversigten.

Ctrl+Skift+E: skifter mellem datakildeoversigt og tabel.

Genveje i vinduet Forespørgselsdesign

F6: skifter mellem objektlinje, tabelvisning og udvalgsområde.

Alt+Pil op eller Alt+Pil ned: flytter kanten mellem tabelvisning og udvalgsområde op eller ned.

Taster i vinduerne Tabelvisning (forespørgselsdesignets øverste område) og i Relationer

Ctrl+Piletast: flytter den valgte tabel i pilens retning.

Ctrl+Skift+Piletasterne: ændrer størrelse for den valgte tabel i tabelvisningen.

Delete: Fjerner den valgte tabel eller forbindelse fra tabelvisningen.

Tabulator: skifter mellem tabeller og forbindelser i tabelvisningen.

Enter: når en forbindelse er valgt, åbner Enter-tasten dialogen Egenskaber for forbindelsen.

Enter: når en tabel er valgt, vil Enter-tasten indtaste det første datafelt fra rullelisten til udvalgsområde.

Taster i markeringensområdet (forespørgselsdesignets nederste område)

Ctrl+Venstre- eller Højrepil: flytter den valgte kolonne til venstre eller til højre.

Taster i vinduet Tabeldesign

F6: skifter mellem værktøjslinjen, kolonnevisning og egenskabsområde.

Håndterer Imagemap-redigeringen

 • Tryk Tabulator for at vælge et ikon. Hvis du valgte et af ikonerne fra Rektangel til Frihåndspolygon og du trykker Ctrl+Enter, bliver et objekt af den valgte type oprettet i standardstørrelse.
 • Hvis du taster Enter, mens ikonet Marker er valgt, sættes fokus på billedevinduet i Imagemap-redigeringen. Tryk Esc for at sætter fokus tilbage til ikonerne og indtastningsfelterne.
 • Hvis ikonet Marker er valgt, og du trykker Ctrl+Enter, bliver det første objekt i billedvinduet valgt.
 • Brug ikonet Rediger punkter for at skifte til punktredigeringstilstanden for polygoner og tilbage.
 • Brug Ctrl+Tabulator i billedvinduet for at vælge det næste punkt. Brug Skift+Ctrl+Tabulator for at vælge det foregående punkt.
 • Brug Delete-tasten med fokus i billedvinduet for at slette det markerede objekt.

Håndtere hjælpen

Tryk Skift+F2 for at vise Udvidede tips for den aktuelt valgte kommando, ikon eller kontrolelement.

Navigere i hovedhjælpesiderne

 • I hovedhjælpesiderne skal du bruge Tabulator for at hoppe til det næste hyperlink eller Skift+Tabulator for at hoppe til det foregående hyperlink.
 • Tryk Enter for at udføre den valgte hyperlink.
 • Tryk Tilbage ovenover Enter-tasten for at vende tilbage til den foregående hjælpeside.

Håndtere dialogen Tekstimport (CSV-fil-import)

Lineal

 • Venstre- eller Højrepil: gå én position til venstre eller til højre
 • Ctrl+Venstrepil eller Ctrl+Højrepil: hoppe til den foregående eller til næste opdeling
 • Ctrl+Skift+Pil mod venstre eller Ctrl+Skift+Pil mod højre: flyt en opdeling én position til venstre eller til højre
 • Home eller End: hop til den første eller sidste mulige position
 • Ctrl+Home eller Ctrl+End: hop til den første eller sidste opdeling
 • Skift+Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+End: flyt opdeling til første eller til sidste position
 • Mellemrum: indsæt eller slet en opdeling
 • Insert: indsæt en opdeling (lader de eksisterende opdelinger være uændret)
 • Delete: sletter en opdeling
 • Skift+Delete: slet alle opdelinger
 • Pil op eller Pil ned: ruller tabellen en række op eller ned
 • Page Up eller Page Down: ruller tabellen en side op eller ned
 • Esc (mens musen trækkes): annullerer træk, flytter opdeling til den gamle position

Forhåndsvisning

 • Venstre- eller Højrepil: marker venstre eller højre kolonne og ryd andre markeringer
 • Ctrl+Venstrepil eller Ctrl+Højrepil: flyt fokus til venstre eller til højre kolonne (ændrer ikke markering)
 • Skift+Venstrepil eller Skift+Højrepil: udvider eller formindsker det markerede område
 • Ctrl+Skift+Venstrepil eller Ctrl+Skift+Højrepil: udvider eller formindsker det markerede område (ændrer ikke andre markeringer)
 • Home eller End: marker den første eller sidste kolonne (brug Skift eller Ctrl som med markørtaster)
 • Skift+Mellemrum: markerer området fra den senest valgte kolonne til den aktive kolonne
 • Ctrl+Skift+Mellemrum: markerer området fra den senest valgte kolonne til den aktive kolonne (ændrer ikke andre markeringer)
 • Ctrl+A: markerer alle kolonner
 • Skift+F10: åbner en genvejsmenu
 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: indstiller 1. ... 7. kolonnetype til de markerede kolonner
 • Pil op eller Pil ned: ruller tabellen en række op eller ned
 • Page Up eller Page Down: ruller tabellen en side op eller ned
 • Ctrl+Home eller Ctrl+End: ruller til toppen eller bunden af en tabel

Håndtere dialogen Indsæt - Specialtegn

 • Tabulator skifter mellem alle kontrolelementer i dialogen.
 • Alt+Pil ned åbner et kombinationsfelt. Enter vælger det aktuelle element i kombinationsfeltet.
 • Pileknapper flytter gennem hovedudvalgsområdet. Mellemrumstasten føjer det aktuelle tegn til listen med tegn, som skal indsættes.

Relaterede emner

Generelle genvejstaster i LibreOffice

Tilgængelighed i LibreOffice