Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice můžete ovládat bez použití myši, pouze klávesnicí.

Na hlavní stránce nápovědy každého modulu (např. hlavní stránce modulu LibreOffice Writer nebo LibreOffice Calc) najdete odkaz na seznam klávesových zkratek daného modulu.

Navíc v rejstříku pod klíčovým slovem "zpřístupnění" naleznete podrobné instrukce o ovládání vybraného programu bez myši.

Note.png Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.

Práce s uživatelským rozhraním LibreOffice bez myši

Aktivace nabídek, panelů nástrojů, oken a dokumentů

Opakovaným stisknutím F6 přepínáte zaměření mezi následujícími objekty:

 • panel nabídky,
 • všechny panely nástrojů shora dolů a zleva doprava,
 • všechna volná okna zleva doprava,
 • dokument

Press Shift+F6 to switch through objects in the opposite direction.

Stisknutím Ctrl+F6 se přepnete do dokumentu.

Stisknutím F10 se přepnete na nabídku a zpět.

Klávesa Esc zavře otevřenou podnabídku, panel nástrojů nebo aktuální okno.

Vyvolání příkazu nabídky

Stiskem Alt nebo F6 nebo F10 vyberte první nabídku (nabídka Soubor). Šipkou vpravo se přesunete na nabídku vpravo; šipkou vlevo na předchozí nabídku.

Šipka dolů otevře vybranou nabídku. Dál se šipkami dolů a nahoru můžete pohybovat mezi příkazy nabídky. Šipkou vpravo otevřete případnou podnabídku.

Stiskem Enter spustíte vybraný příkaz nabídky.

Spuštění příkazu ikony

Opakovaným stiskem F6 vyberte první ikonu na požadovaném panelu nástrojů. Šipkami vlevo a vpravo vyberte ikonu na vodorovném panelu. Podobně na svislém panelu použijte šipky nahoru a dolů. Klávesa Home vybere první ikonu na panelu a klávesa End poslední.

Stiskněte Enter pro spuštění vybrané ikony. Pokud vybraná ikona normálně požaduje další akci myši, např. vložení obdélníku, stisknutí klávesy Enter nestačí: v tom případě stiskněte Ctrl+Enter.

 • Stiskněte Ctrl+Enter na ikoně pro vytvoření objektu kresby. Objekt kresby se vloží do středu pohledu v přednastavené velikosti.
 • Stiskem Ctrl+Enter na ikoně Výběr označíte první objekt kresby v dokumentu. Pokud chcete vybraný objekt kresby upravit, změnit velikost nebo přesunout, nejprve stiskněte Ctrl+F6 k aktivaci dokumentu.

Je-li panel delší, než lze zobrazit na obrazovce, zobrazí se na pravém nebo dolním okraji ikona. Vyberte panel a stiskněte PageUp nebo PageDown k zobrazení zbývajících ikon.

Speciální rady pro panely nástrojů

Stiskem šipky dolů nebo vpravo otevřete vybraný panel nástrojů. To odpovídá klepnutí myši. V panelu nástrojů můžete použít šipky vlevo a vpravo. Klávesy Home a End vyberou první a poslední ikonu na panelu nástrojů.

Panel nástrojů zavřete klávesou Esc. Přesun panelu bez myši není možný.

Výběr z kombinovaného pole

Combo box
Vyberte kombinované pole. Stiskněte Enter.

Pomocí šipky dolů nebo klávesy PageDown se posunujete mezi položkami seznamu dolů, pomocí šipky nahoru nebo klávesy PageUp se posunujete nahoru. Klávesa Home vás přesune na první položku a klávesa End na poslední.

Stiskem Enter potvrdíte vybranou položku.

Výběr v tabulkách

Některá okna, dialogy a ovládací prvky tabulky obsahují tabulky s údaji, např. v pravé části prohlížeče zdrojů dat. Pro výběr v těchto tabulkách se používají následující klávesy:

 • Mezerník: přepíná mezi výběrem aktuálního řádku a zrušením libovolného výběru, ale pouze pokud není aktuální buňka v režimu úprav.
 • Ctrl+spacebar: switches between selection of the current row and cancellation of this selection.
 • Ctrl+Shift+spacebar: switches between selection of the current column and cancellation of this selection.
 • Alt+Šipka nahoru nebo Alt+Šipka dolů: přesune oddělovač okna mezi tabulkou a formulářem, např. v databázi použité literatury.
 • V ovládacím prvku tabulky nebo zobrazení zdroje dat způsobí klávesa Tab přesun na následující sloupce. Pro přesun na následující ovládací prvek stiskněte Ctrl+Tab. Pro přesun na předchozí ovládací prvek stiskněte Shift+Ctrl+Tab.

Velikost a umístění oken a dialogů

 1. Nejprve stiskněte Alt+mezerník.

  Otevře se systémová nabídky s příkazy jako např. Přesun, Velikost a Zavřít.
 2. Zvolte příkaz (šipka dolů, potom Enter).
 3. Nyní můžete pomocí kurzorových kláves okno přesunout nebo změnit jeho velikost.
 4. Stiskem Enter potvrdíte změnu. Stiskem Esc změnu zrušíte.

Ukotvení a uvolnění oken a panelů nástrojů

 1. Opakovaným stiskem F6 vyberte okno nebo panel nástrojů.
 2. Stiskněte Ctrl+Shift+F10.

Výběr objektů

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

Upravit objekty

Vybraný OLE objekt můžete aktivovat klávesou Enter.

Úprava umístění a velikosti objektů

 • Pomocí kurzorových kláves můžete přesunout vybraný objekt, posunuje se o jednotku rozlišení mřížky.

  Set the grid resolution unit with Tools - Options - LibreOffice Writer - Grid in the Resolution area. If you enter a number greater than 1 in the Subdivision area, you must press the arrow key as often as the number states to move the selected object by one grid resolution unit.
 • Pomocí Alt a kurzorových kláves přesunete vybraný objekt o jeden pixel.
 • Pomocí Ctrl+Tab vstoupíte do režimu úprav úchytů. Aktivuje se levý horní úchyt, začne blikat. Pomocí Ctrl+Tab vyberete další úchyt. Klávesou Esc ukončíte tento režim.
 • V režimu úpravy úchytů je možné kurzorovými klávesami posunovat vybraný úchyt a tak měnit velikost objektu.

Úprava ukotvení objektů

Ukotvení objektu můžete přesunout kurzorovými klávesami. Nejprve vstupte do režimu úprav úchytů a vyberte ukotvení. V závislosti na typu ukotvení je můžete přesouvat různými směry.

 1. Vyberte objekt.
 2. Vstupte do režimu úprav úchytů klávesovou zkratkou Ctrl+Tab.
 3. The upper left handle starts blinking. Press Ctrl+Tab several times, until no handle blinks. This signals that now the anchor of the object is activated. When in Writer: In text documents you can press Shift+Ctrl+A to activate the anchor directly.
 4. Pomocí kurzorových kláves přesuňte ukotvení. Objekt sleduje ukotvení odpovídajícím způsobem.

Ukotvení vybraného objektu můžete změnit např. v místní nabídce objektu.

 • Je-li objekt ukotven K odstavci, kurzorové klávesy přesunují objekt k předchozímu a následujícímu odstavci.
 • Je-li objekt ukotven Ke stránce, klávesy PageUp a PageDown přesunují objekt na předchozí a následující stránku.
 • Je-li objekt ukotven Ke znaku, kurzorové klávesy přesunují objekt v aktuálním odstavci.
 • Je-li objekt ukotven Jako znak, nemá ikonu ukotvení. Objekt nemůžete přesunout.
 • Je-li objekt ukotven K rámci, kurzorové klávesy přesunují objekt do předchozího a následujícího rámce.

Ovládání dělících čar

Dokumenty LibreOffice Calc, LibreOffice Draw a LibreOffice Impress je možné svisle i vodorovně rozdělit na oddělené pohledy. Každý pohled může zobrazovat jinou část dokumentu. Pomocí myši stačí jen přetáhnout dělící čáru od posuvníku do dokumentu.

 • Shift+Ctrl+F6: zobrazí dělící čáry na výchozí pozici a označí čáru.
 • Kurzorové klávesy: posune aktuální dělící čáru o velký krok ve směru šipky.
 • Shift+Kurzorové klávesy: posune aktuální dělící čáru o malý krok ve směru šipky.
 • Delete: smaže aktuální dělící čáru.
 • Shift+Delete: smaže obě dělící čáry.
 • Enter: upevní současnou pozici dělících čar.
 • Escape: obnoví výchozí pozici dělící čáry.

Ovládání prohlížeče zdrojů dat

F4: otevře a zavře prohlížeč zdrojů dat.

F6: přepíná mezi dokumentem a panely nástrojů.

+ (plus): rozbalí vybranou položku v průzkumníku zdrojů dat.

- (minus): sbalí vybranou položku v průzkumníku zdrojů dat.

Ctrl+Shift+E: přepíná mezi průzkumníkem zdrojů dat a tabulkou.

Klávesové zkratky v okně Návrh dotazu

F6: přepíná mezi panelem objektů, zobrazením tabulky a oblastí výběru.

Alt+šipka nahoru nebo Alt+šipka dolů: přesune hranici mezi zobrazením tabulky a oblastí výběru nahoru nebo dolů.

Klávesové zkratky v zobrazení tabulky (horní část návrhu dotazu) a v okně relací

Ctrl+Kurzorové klávesy: přesune vybranou tabulku ve směru šipky.

Ctrl+Shift+Kurzorové klávesy: změní velikost vybrané tabulky v zobrazení tabulky.

Delete: odstraní vybranou tabulku nebo propojení ze zobrazení tabulky.

Tab: přepíná mezi tabulkami a propojeními v zobrazení tabulky.

Enter: je-li vybráno propojení, klávesa Enter otevře dialog Vlastnosti pro toto propojení.

Enter: je-li vybrána tabulka, klávesa Enter vloží první datové pole ze seznamu do oblasti výběru.

Klávesy v oblasti výběru (spodní část návrhu dotazu)

Ctrl+Šipka vlevo nebo vpravo: přesune vybraný sloupec vlevo nebo vpravo.

Klávesy v okně Návrh tabulky

F6: přepíná mezi panelem nástrojů, zobrazením sloupců a oblastí vlastností.

Ovládání editoru obrázkových map

 • Stiskem Tab vyberte ikonu. Pokud vyberete některou z ikonu od Obdélník po Volný mnohoúhelník a stisknete Ctrl+Enter, vytvoří se objekt vybraného typu ve výchozí velikosti.
 • Pokud vyberete ikonu Výběr a stisknete Enter, nastaví se zaměření zpět do okna s obrázkem. Stiskem Esc vrátíte zaměření zpět na ikony a vstupní pole.
 • Pokud vyberete ikonu Výběr a stisknete Ctrl+Enter, vybere se první objekt v okně obrázku.
 • Pomocí ikony Upravit body se přepnete do režimu úpravy bodů mnohoúhelníků nebo zpět.
 • Stiskem Ctrl+Tab v okně obrázku vyberete další bod. Stiskem Shift+Ctrl+Tab vyberete předchozí bod.
 • Je-li aktivní okno obrázku, odstraníte klávesou Delete vybraný objekt.

Ovládání nápovědy

Stiskněte Shift+F1 k zobrazení Rozšířených tipů pro právě vybraný příkaz, ikonu nebo řídící prvek.

Navigace na stránkách nápovědy

 • Na stránkách nápovědy pomocí Tab přeskočíte na následující hypertextový odkaz a pomocí Shift+Tab na předchozí odkaz.
 • Stiskem Enter zobrazíte vybraný hypertextový odkaz.
 • Stiskem klávesy Backspace (nad Enter) se vrátíte na předchozí stránku nápovědy.

Ovládání dialogu Import textu (import CSV souboru)

Pravítko

 • Šipka vlevo nebo vpravo: posun o jednu pozici vlevo nebo vpravo
 • Ctrl+Šipka vlevo nebo Ctrl+Šipka vpravo: přesun na předchozí nebo následující rozdělení
 • Ctrl+Shift+Šipka vlevo nebo Ctrl+Shift+Šipka vpravo: přesune rozdělení o jednu pozici vlevo nebo vpravo
 • Home nebo End: skočí na první nebo poslední možnou pozici
 • Ctrl+Home nebo Ctrl+End: skočí na první nebo poslední rozdělení
 • Shift+Ctrl+Home nebo Shift+Ctrl+End: přesune rozdělení na první nebo poslední pozici
 • Mezerník: vloží nebo odstraní rozdělení
 • Insert: vloží rozdělení (existující rozdělení se nemění)
 • Delete: odstraní rozdělení
 • Shift+Delete: odstraní všechna rozdělení
 • Šipka nahoru nebo šipka dolů: posune tabulku o jeden řádek dolů nebo nahoru
 • Page Up nebo Page Down: posune tabulku o jednu stránku dolů nebo nahoru
 • Escape (při přetažení): zruší přetažení, přesune rozdělení na původní pozici

Náhled

 • Šipka vlevo nebo vpravo: označí levý nebo pravý sloupec a zruší jiné výběry
 • Ctrl+Šipka vlevo nebo Ctrl+Šipka vpravo: zaktivní levý nebo pravý sloupec (nezmění výběr)
 • Shift+Šipka vlevo nebo Shift+Šipka vpravo: rozšíří nebo zmenší rozsah výběru
 • Ctrl+Shift+Šipka vlevo nebo Ctrl+Shift+Šipka vpravo: rozšíří nebo zmenší rozsah výběru (nezmění jiné výběry)
 • Home nebo End: označí první nebo poslední sloupec (můžete použít Shift nebo Ctrl jako s kurzorovými klávesami)
 • Shift+Mezerník: označí rozsah od posledního označeného sloupce k aktuálnímu sloupci
 • Ctrl+Shift+Mezerník: označí rozsah od posledního označeného sloupce k aktuálnímu sloupci (nezmění ostatní výběry)
 • Ctrl+A: označí všechny sloupce
 • Shift+F10: otevře místní nabídku
 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: nastaví 1. až 7. typ sloupce pro označené sloupce
 • Šipka nahoru nebo šipka dolů: posune tabulku o jeden řádek dolů nebo nahoru
 • Page Up nebo Page Down: posune tabulku o jednu stránku dolů nebo nahoru
 • Ctrl+Home nebo Ctrl+End: posun na začátek nebo konec tabulky

Ovládaní dialogu Speciální znaky

 • Tab přepíná mezi všemi ovládacími prvky dialogu.
 • Alt+šipka dolů otevře seznam. Enter vybere aktuální položku ze seznamu.
 • Kurzorovými klávesami se přesunujete po hlavní oblasti výběru. Mezerník přidá aktuální znak do seznamu znaků pro vložení.

Související témata

Všeobecné klávesové zkratky v LibreOffice

Přístupnost v LibreOffice