Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Trợ giúp

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.

Trợ giúp LibreOffice

Mở trang chính của Trợ giúp LibreOffice cho ứng dụng hiện thời. Bạn có thể cuộn qua các trang Trợ giúp, cũng tìm kiếm từ hay cụm từ.

biểu tượng
Trợ giúp LibreOffice

Cái này là gì?

Bật hiển thị gợi ý trợ giúp mở rộng dưới con trỏ chuột, đến khi nhấn lại.

biểu tượng
Cái này là gì?

Hỗ trợ

Hiển thị thông tin về cách đạt được sự hỗ trợ kỹ thuật.

Giới thiệu về LibreOffice

Hiển thị thông tin chương trình chung như số thứ tự phiên bản và tác quyền.

Chủ đề Liên quan

Versions and Build Numbers

Turning Extended Tips On and Off

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Trợ lý Trợ giúp, Gợi ý và Gợi ý Mở rộng

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Quản lý dấu nhớ

Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính