Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Allmänna kortkommandon i LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Note.png Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.

Utföra kommando direkt med hjälp av tangentkombinationer

Du kan använda de flesta av programmets funktioner med hjälp av kortkommandon. Till exempel visas kortkommandot Ctrl+O bredvid alternativet Öppna på menyn Arkiv. Om du vill använda funktionen med hjälp av kortkommandot håller du ned tangenten Ctrl och trycker på O. Släpp båda tangenterna när dialogrutan visas.

Du kan välja mellan att använda musen eller tangentbordet för nästan alla funktioner.

Öppna menyer med kortkommandon

Vissa av de tecken som visas på menyraden är understrukna. Du kan komma åt en meny direkt genom att trycka på det understrukna tecknet i menynamnet samtidigt som du håller ned tangenten Alt. När menyn är öppen ser du fler understrukna tecken. Du kan använda ett menyalternativ genom att trycka på den understrukna bokstaven i alternativets namn.

Dialogstyrning med tangentkombinationer

I dialogrutor framhävs ett element i taget - som regel med en streckad kant. Man säger att det här elementet, som kan vara en kommandoknapp, ett alternativfält, en post i en listruta eller en kryssruta, är fokuserat. Om det fokuserade elementet är en kommandoknapp så utförs funktionen när du trycker på returtangenten, precis som om du hade klickat på knappen. Du markerar och avmarkerar en kryssruta genom att trycka på mellanslagstangenten. Om ett alternativfält är fokuserat växlar du till de andra alternativfälten i området med piltangenterna. Med tabbtangenten hoppar du från ett element eller område till nästa. Med Skift+Tabb hoppar du i motsatt riktning.

Om du trycker på Esc stängs dialogrutan utan att ändringarna sparas. Om du placerar fokus på en knapp visas en prickad ram runt knappnamnet och skuggan under knappen blir tjockare. Detta innebär att om du stänger dialogrutan genom att trycka på Retur utför du samma åtgärd som om du hade klickat på knappen.

Tangenter i kombination med musoperationer

När du använder dra-och-släpp, markerar med musen eller klickar på objekt och namn, kan du komma åt ytterligare funktioner genom att använda tangenterna Skift, Ctrl och någon gång Alt. De ändrade funktioner som är tillgängliga när du håller ned tangenter och utför dra-och-släpp indikeras av att muspekaren ändrar form. När du markerar filer och andra objekt kan tilläggstangenterna utvidga markeringen - funktionerna förklaras där det är tillämpligt. Exakt hur den funktionen fungerar beror på ditt X Windows-system.

Praktiska textinmatningsfält

 1. På en snabbmeny hittar du de mest använda kommandona.
 2. Använd kortkommandona Skift+Ctrl+S för att öppna dialogrutan Specialtecken som du kan använda för att infoga ett eller eller flera specialtecken.
 3. Använd Ctrl+A om du vill markera hela texten. Använd höger eller vänster piltangent om du vill avmarkera.
 4. När du dubbelklickar på ett ord markeras det.
 5. När du trippelklickar markeras hela innehållet.
 6. Använd Ctrl+Del om du vill radera allt från markörpositionen till slutet av ordet.
 7. Om du håller ned Ctrl och höger- eller vänsterpilen hoppar markören från ord till ord. Om du också håller ned Skift-tangenten markeras orden efter varandra.
 8. Med Insert växlar du mellan infogningsläge och överskrivningsläge.
 9. Du kan använda dra-och-släpp i och utanför en textruta.
 10. Du kan använda kortkommandot Ctrl+Z om du vill ångra ändringar stegvis. Texten återställs då till sitt ursprungliga läge (som den såg ut före den första ändringen).
 1. LibreOffice har en Autokompletteringsfunktion som aktiverar sig själv i vissa text- och listrutor. Ange t.ex. ~/a i URL-fältet så visar Autokompletteringsfunktionen den första filen eller den första katalogen som hittas i hemmamappen som börjar på bokstaven "a".
 2. Använd nedåtpilen för att bläddra igenom de andra filerna och katalogerna. Använd högerpilen för visa befintliga underkataloger i URL-fältet. Snabbfunktionen AutoKomplettera är tillgänglig om du trycker ner End-tangenten efter att ha skrivit in en del av webbadressen. När du hittar dokumentet eller katalogen trycker du på Retur.

Avbryta makron

Om du vill avbryta ett makro som håller på att köras trycker du på Skift+ Ctrl+Q.

Lista över allmänna tangentkombinationer i LibreOffice

Kortkommandon visas till höger om motsvarande menykommando på menyerna.

Tangentkombination Effekt
Retur Motsvarar att du trycker på den fokuserade kommandoknappen i en dialogruta
Esc Avslutar åtgärden eller stänger dialogrutan. Om du arbetar i hjälpen för LibreOffice: du flyttas upp en nivå.
Blankstegstangent Växlar fokus mellan olika kryssrutor i en dialogruta.
Piltangenter Ändrar det aktiva kontrollfältet i ett alternativavsnitt i en dialogruta.
Tab Flyttar fokus till nästa område eller element i en dialogruta.
Skift+Tab Flyttar fokus till föregående avsnitt eller objekt i en dialogruta.
Alt+Nedåtpil Öppnar listan för ett markerat kontrollfält i en dialogruta. Den här tangentkombinationen gäller både för kombinationsfält och för ikonknappar med popupmeny. Med Esc stänger du listan igen.
Delete Raderar ett eller flera markerade objekt och placerar det/dem i papperskorgen
Skift+Delete Raderar ett eller flera markerade objekt direkt (de placeras inte i papperskorgen)
Backsteg (ovanför returtangenten) I en mappvy: gå upp en nivå (tillbaka)
Ctrl+M Tar bort direkt formatering från markerad text eller markerade objekt (som i Format - Standardformatering)
Ctrl+Tabb Vid placering i början av en rubrik infogas ett tabulatortecken.
Retur (om ett OLE-objekt är markerat) Aktiverar det markerade OLE-objektet.
Retur (om ett ritobjekt eller textobjekt är markerat) Aktiverar textinmatningsläge.
Ctrl+O Öppnar ett dokument.
Ctrl+S Sparar det aktuella dokumentet.
Ctrl+N Skapar ett nytt dokument.
Skift+Ctrl+N Öppnar dialogrutan Mallar och dokument.
Ctrl+P Skriver ut dokument.
Ctrl+Q Avslutar programmet.
Ctrl+X Klipper ut markerade objekt.
Ctrl+C Kopierar markerade objekt.
Ctrl+V Klistrar in från urklipp.
Ctrl+Alt+Skift+V Klistrar in oformaterad text från Urklipp. Texten klistras in med det format som används vid infogningspunkten.
Ctrl+Skift+V Öppnar dialogrutan Klistra in special.
Ctrl+A Markerar allt.
Ctrl+Z Ångrar den senaste åtgärden.
Ctrl+Y Återställer den senaste åtgärden.
Ctrl+Skift+Y Upprepa senaste kommando.
Ctrl+F Öppnar dialogrutan Sök och ersätt.
Ctrl+Skift+F Söker efter det senast angivna sökordet.
Ctrl+Skift+J Växlar mellan helskärmsvy och normal vy i Writer och Calc
Ctrl+Skift+R Ritar om dokumentvyn.
Skift+Ctrl+I Aktivera eller inaktivera markören för textmarkering i skrivskyddad text.
Ctrl+I Det markerade området förses med attributet Kursiv. Om markören står i ett ord visas även det här ordet kursivt.
Ctrl+B Det markerade området förses med attributet Fet. Om markören står i ett ord visas även det här ordet i fet stil.
Ctrl+U Det markerade området förses med attributet Understrykning. Om markören står i ett ord blir även det här ordet understruket.

Tangentkombinationer med funktionstangenterna

Tangentkombination Effekt
F1 Startar hjälpen i LibreOffice

I LibreOffice-hjälpen: hopp till översiktssidan.

Skift+F1 Sammanhangsberoende hjälp
Skift+F2 Kopplar på aktiv hjälp för det markerade kommandot, ikonen eller kontrollen.
Ctrl+F4 eller Alt+F4 Stänger det aktuella dokumentet (stänger LibreOffice när det sista öppna dokumentet stängs)
F6 Sätter fokus i nästa delfönster (t.ex. dokument/datakällvy)
Skift+F6 Ställer in fokus i det tidigare underfönstret.
F10 Aktiverar den första menyn (Arkiv-menyn)
Skift+F10 Öppnar snabbmenyn.

Kortkommandon i galleriet

Kortkommandon Resultat
Tabb Flyttar mellan områden.
Skift+Tabb Flyttar mellan områden (bakåt)

Kortkommandon i området Nytt tema i galleriet:

Kortkommandon Resultat
Uppåtpil Flyttar markeringen uppåt.
Nedåtpil Flyttar markeringen nedåt.
Ctrl+Retur Öppnar dialogrutan Egenskaper.
Skift+F10 Öppnar en snabbmeny.
Ctrl+U Uppdaterar det markerade temat.
Ctrl+R Öppnar dialogrutan Ange namn.
Ctrl+D Raderar det markerade temat.
Infoga Infogar ett nytt tema

Kortkommandon i förhandsgranskningsområdet i galleriet:

Kortkommandon Resultat
Home Hoppar till den första posten.
End Hoppar till den sista posten.
Vänsterpil Markerar nästa gallerielement till vänster.
Högerpil Markerar nästa gallerielement till höger.
Uppåtpil Markerar nästa gallerielement ovanför.
Nedåtpil Markerar nästa gallerielement under.
Page Up Bläddra uppåt en skärmhöjd.
Bläddra nedåt en skärmhöjd Bläddra nedåt en skärmhöjd.
Ctrl+Skift+Insert Infogar det markerade objektet som ett länkat objekt i det aktuella dokumentet.
Ctrl+I Infogar en kopia av det markerade objektet i det aktuella dokumentet.
Ctrl+T Öppnar dialogrutan Ange namn.
Ctrl+P Växlar mellan temavy och objektvy.
Blanksteg Växlar mellan temavy och objektvy.
Retur Växlar mellan temavy och objektvy.
Steg bakåt (endast i objektvy) Växlar tillbaka till huvudöversikt.

Markera rader och kolumner i en databastabell (öppnas med F4)

Kortkommandon Resultat
Blanksteg Växlar radmarkering, utom när raden befinner sig i redigeringsläge.
Ctrl+Blanksteg Växlar radmarkering
Skift+Blanksteg Markerar den aktuella kolumnen
Ctrl+PgUp Flyttar markören till första raden
Ctrl+PgDn Flyttar markören till sista raden

Kortkommandon för ritobjekt

Kortkommandon Resultat
Välj verktygsraden med F6. Använd nedåtpilen och högerpilen för att markera önskad ikon på verktygsraden och tryck på Ctrl+Retur. Infogar ett ritobjekt.
Markera dokumentet med Ctrl+F6 och tryck på Tabb Markerar ett ritobjekt.
Tabb Markerar nästa ritobjekt.
Skift+Tabb Markerar föregående ritobjekt
Ctrl+Home Markerar det första ritobjektet.
Ctrl+End Markerar det sista ritobjektet.
Esc Avslutar markering av ritobjekt.
Esc (i handtagsmarkeringsläge) Avsluta handtagsmarkeringsläge och återgå till objektmarkeringsläge.
Pil uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger Flytta den markerade punkten (funktionerna för att fästa mot raster deaktiveras tillfälligt, men slutpunkter fäster fortfarande mot varandra)
Alt+pil uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger Flyttar det markerade ritobjektet en pixel (i markeringsläge)

Ändrar storlek på ett ritobjekt (i handtagsmarkeringsläge)

Roterar ett ritobjekt (i rotationsläge)

Öppnar en dialogruta där du anger egenskaper för ett ritobjekt.

Aktiverar punktmarkeringsläge för det markerade ritobjektet.

Blanksteg Markera en punkt i ett ritobjekt (i punktmarkeringsläge) / Avbryt markering.

Den markerade punkten blinkar en gång per sekund

Skift+Blanksteg Markera ytterligare en punkt i punktmarkeringsläge.
Ctrl+Tabb Markera nästa punkt i ritobjektet (punktmarkeringsläge)

I rotationsläge kan även rotationens centrum markeras.

Skift+Ctrl+Tabb Markera föregående punkt i ritobjektet (punktmarkeringsläge)
Ctrl+Retur Ett nytt ritobjekt av standardstorlek placeras i centrum av den aktuella vyn.
Ctrl+Retur vid markeringsikonen Aktiverar det första ritobjektet i dokumentet.
Esc Lämna punktmarkeringsläget. Ritobjektet markeras efteråt.

Redigera en punkt i ett ritobjekt (punktredigeringsläge)

Valfri texttangent eller numerisk tangent Växlar till redigeringsläge när ett ritobjekt markeras och placerar markören i slutet av ritobjektets text. Ett utskrivbart tecken infogas.
Alt-tangenten medan du skapar eller skalar ett grafiskt objekt. Objektets mittpunkt behåller samma position.
Skift-tangenten medan du skapar eller skalar ett grafiskt objekt Objektets bredd/höjd-proportioner bevaras.

Related Topics

Databas-kortkommandon

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)