Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ogólne skróty klawiaturowe w LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Note.png Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Używanie skrótów klawiaturowych

Znaczna część funkcji dostępnych w aplikacji może zostać wywołana za pomocą skrótów klawiaturowych. Na przykład skrót klawiaturowy Ctrl + O wyświetlony jest obok polecenia Otwórz w menu Plik. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do tej funkcji, korzystając ze skrótu klawiaturowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz O. Po wyświetleniu okna dialogowego zwolnij oba klawisze.

Podczas pracy z aplikacją praktycznie każdą operację możesz wykonać używając myszki lub klawiatury.

Wywoływanie poleceń menu za pomocą skrótów klawiaturowych

Niektóre z liter na pasku menu są podkreślone. Możesz bezpośrednio otworzyć dane menu poprzez naciśnięcie podkreślonej litery równocześnie z klawiszem ALT. Po otwarciu danego menu znowu widać, że pewne litery są podkreślone. Możesz wywołać takie polecenie poprzez naciśnięcie klawisza odpowiadającego podkreślonej literze.

Użycie skrótów klawiaturowych w oknach dialogowych

W każdym oknie dialogowym zawsze jest wyróżniony (zazwyczaj kreskowaną ramką) jeden element. Takie wyróżnienie elementu- przycisku, pola opcji, pozycji w polu listy lub pola wyboru - nazywane jest fokusem. Jeśli fokus znajduje się na przycisku, naciśnięcie klawisza Enter działa tak, jakby użytkownik kliknął ten przycisk. Pole wyboru można włączyć, naciskając spację. Jeśli fokus znajduje się na polu opcji, klawiszami strzałek można wybrać inną opcję z tego obszaru. Aby przejść na następny obszar lub element, należy nacisnąć klawisz Tab. Aby poruszać się w przeciwnym kierunku, należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift + Tab.

Naciśnięcie ESC zamyka okno dialogowe bez zapisania zmian. Jeśli przeniesiesz fokus na przycisk, będzie to widoczne dzięki kropkowanej ramce wokół jego nazwy oraz cieniowi pod tym przyciskiem. Jeśli zamkniesz okno dialogowe poprzez naciśnięcie klawisza Enter będzie to odpowiadało naciśnięciu właśnie tego, zaznaczonego, przycisku.

Skróty klawiaturowe podczas operacji myszką

Jeżeli korzystasz z techniki przeciągnij i upuść, zaznaczasz przy użyciu klawisza myszy lub klikasz obiekty i nazwy, możesz skorzystać z przycisków Shift, Ctrl, a od czasu do czasu także Alt, aby uzyskać dostęp do dodatkowej funkcjonalności. Zmodyfikowane funkcje, dostępne po naciśnięciu i przytrzymaniu tych klawiszy podczas operacji przeciągania i upuszczania, oznaczone są przez zmieniający się kursor myszy. Podczas zaznaczania plików lub innych obiektów klawisze modyfikujące mogą rozszerzyć zaznaczenie. Ich funkcje opisane są w odpowiednich miejscach. Dostępność tej opcji zależy od posiadanego programu X Window Manager.

Pola wprowadzania tekstu - informacje praktyczne

 1. Dostępne jest menu kontekstowe zawierające najczęściej wykorzystywane polecenia.
 2. Użyj skrótu klawiaturowego Shift + Ctrl + S, aby otworzyć okno dialogowe Znaki specjalne, co umożliwi wstawienie jednego lub kilku znaków specjalnych.
 3. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl + A, aby zaznaczyć cały tekst. Użyj klawisza prawej lub lewej strzałki, aby usunąć zaznaczenie.
 4. Kliknij dwukrotnie słowo aby je zaznaczyć.
 5. Potrójne kliknięcie w polu wprowadzania tekstu zaznacza cały tekst. Potrójne kliknięcie tekstu w dokumencie tekstowym zaznacza bieżące zdanie.
 6. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl + Del, aby usunąć wszystko od pozycji kursora do końca wyrazu.
 7. Korzystanie z klawiszy Ctrl i klawiszy strzałek w lewo i prawo umożliwia przeskakiwanie kursorem pomiędzy całymi wyrazami. Dodatkowo naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Shift spowoduje zaznaczanie wyrazu po wyrazie.
 8. Klawisz INSRT służy do przełączania się pomiędzy trybem wprowadzania tekstu i nadpisywania.
 9. Wewnątrz i na zewnątrz pól tekstowych można korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania.
 10. Skrót klawiaturowy Ctrl + Z jest wykorzystywany do cofania zmian jedna po drugiej - tekst będzie miał wówczas postać taką, jaką miał przed zastosowaniem pierwszej zmiany.
 1. LibreOffice zawiera funkcję Autouzupełnianie, która aktywuje się w przypadku określonych tekstów i list rozwijanych. Wpisanie na przykład łańcucha ~/a w polu adresu URL sprawi, że funkcja Autouzupełniania spowoduje wyświetlenie pierwszego pliku lub pierwszego katalogu odnalezionego w katalogu użytkownika, który będzie się rozpoczynać od litery "a".
 2. Używając klawisza strzałki w dół, można przejść do innych plików i katalogów. Naciskając klawisz strzałki w prawo w polu URL można także wyświetlić istniejący podkatalog. Funkcję autouzupełniania można szybko włączyć, naciskając klawisz End po wprowadzeniu części adresu URL. Po znalezieniu żądanego programu, dokumentu lub katalogu należy nacisnąć klawisz Enter.

Przerywania działania makr

Jeżeli chcesz przerwać wykonywane w danym momencie makro, naciśnij kombinację klawiszy Shift + Ctrl + Q.

Lista ogólnych skrótów klawiaturowych w LibreOffice

Skróty klawiszowe są wyświetlane po prawej stronie odpowiednich poleceń w różnych menu.

Skróty klawiaturowe Efekt
klawisz Enter Aktywuje zaznaczony przycisk w oknie dialogowym
Esc Przerywa działanie lub zamyka okno dialogowe. W pomocy LibreOffice przechodzi jeden poziom wyżej.
Spacja Przełącza aktywne pole wyboru w oknie dialogowym.
Klawisze strzałek Zmienia aktywne pole formantu w obszarze opcji okna dialogowego.
Tab Przenosi fokus na następną sekcję lub element w oknie dialogowym.
Shift + Tab Przenosi fokus na poprzednią sekcję lub element w oknie dialogowym.
Alt + strzałka w dół Otwiera listę pola formantu wybranego w oknie dialogowym. Te skróty klawiaturowe dotyczą nie tylko pól kombi, ale także przycisków ikon uaktywniających menu podręczne. Aby zamknąć otwartą listę, naciśnij klawisz Escape.
Delete Usuwa zaznaczony element do kosza.
Shift + Delete Usuwa zaznaczony element bez przenoszenia go do kosza.
Backspace Podczas wyświetlania zawartości folderu: przechodzi jeden poziom wyżej (przechodzi wstecz)
Ctrl+M Usuwa formatowanie z zaznaczonego tekstu lub obiektu (tak jak użycie Format - Formatowanie domyślne)
Ctrl + Tab Jeśli kursor znajduje się na początku nagłówka, wstawiany jest tabulator.
Enter (jeżeli jest zaznaczony obiekt OLE) Aktywuje zaznaczony obiekt OLE.
Enter (jeżeli zaznaczony jest obiekt rysunkowy lub tekstowy) Aktywuje tryb wprowadzania tekstu.
Ctrl + O Otwiera dokument.
Ctrl + S Zapisuje bieżący dokument.
Ctrl + N Tworzy nowy dokument.
Shift + Ctrl + N Otwiera okno Szablony i dokumenty.
Ctrl + P Drukuje dokument.
Ctrl + Q Zamyka aplikację.
Ctrl + X Wycina zaznaczone elementy.
Ctrl + C Kopiuje zaznaczone elementy.
Ctrl + V Wkleja zawartość schowka.
Ctrl+Alt+Shift+V Wkleja niesformatowany tekst ze schowka. Tekst zostanie wklejony z zastosowaniem formatu, który jest wprowadzony w miejscu wklejania.
Ctrl + Shift + V Otwiera okno Wklej specjalnie.
Ctrl + A Zaznacza wszystko.
Ctrl + Z Cofa ostatnią operację.
Ctrl+Y Ponawia ostatnia operację.
Ctrl + Shift + Y Powtarza ostatnie polecenie.
Ctrl + F Otwiera okno Znajdź i zamień.
Ctrl + Shift + F Szuka ostatnio poszukiwanej frazy.
Ctrl + Shift + J Przełącza widok pomiędzy trybem pełnoekranowym a normalnym
Ctrl + Shift + R Odświeża widok dokumentu.
Shift + Ctrl + I Włącza lub wyłącza kursor zaznaczenia w dokumentach tylko do odczytu lub w Pomocy.
Ctrl + I Dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut kursywa. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane kursywą.
Ctrl + B Dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut pogrubienie. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane przez pogrubienie.
Ctrl + U Dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut podkreślenie. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane przez podkreślenie.

Skróty klawiaturowe przy użyciu klawiszy funkcyjnych

Skrót klawiaturowy Efekt
F1 Otwiera Pomoc LibreOffice

W Pomocy LibreOffice: przeskakuje na stronę główną.

Shift + F1 Pomoc kontekstowa
Shift + F2 Włącza rozszerzone wskazówki dla zaznaczonego polecenia, ikony lub formantu.
Ctrl + F4 lub Alt + F4 Zamyka bieżący dokument (zamyka LibreOffice kiedy zamykany jest ostatni otwarty dokument)
F6 Przenosi fokus na następne podokno (na przykład dokument/widok źródła danych)
Shift + F6 Przenosi fokus na poprzednie podokno.
F10 Otwiera pierwsze menu (menu Plik)
Shift + F10 Otwiera menu kontekstowe.

Skróty klawiaturowe w Galerii

Skrót klawiaturowy Wynik
Tab Przechodzi pomiędzy obszarami.
Shift + Tab Przechodzi pomiędzy obszarami (wstecz).

Skróty klawiaturowe w obszarze Nowy temat w Galerii:

Skrót klawiaturowy Wynik
Strzałka w górę Przenosi zaznaczony obszar w górę.
Strzałka w dół Przenosi zaznaczony obszar w dół.
Ctrl + Enter Otwiera okno Właściwości.
Shift + F10 Otwiera menu kontekstowe.
Ctrl + U Odświeża zaznaczony temat.
Ctrl + R Otwiera okno Wpisz tytuł.
Ctrl + D Usuwa zaznaczony temat.
Insert Wstawia nowy temat.

Skróty klawiaturowe w obszarze podglądu Galerii:

Skrót klawiaturowy Wynik
Home Przeskakuje do pierwszego elementu.
End Przeskakuje do ostatniego elementu.
Strzałka w lewo Zaznacza następny element galerii z lewej strony.
Strzałka w prawo Zaznacza następny element galerii z prawej strony.
Strzałka w górę Zaznacza następny element galerii powyżej.
Strzałka w dół Zaznacza następny element galerii poniżej.
PageUp Przewija o jeden ekran w górę.
PageDown Przewija o jeden ekran w dół.
Ctrl + Shift + Insert Wstawia zaznaczony element do bieżącego dokumentu jako łącze.
Ctrl + I Wstawia kopię zaznaczonego elementu do bieżącego dokumentu.
Ctrl + T Otwiera okno Wpisz tytuł.
Ctrl + P Przełącza między widokami tematu i obiektu.
Spacja Przełącza między widokami tematu i obiektu.
Enter Przełącza między widokami tematu i obiektu.
Krok wstecz (tylko w widoku obiektu) Ponownie włącza główny przegląd.

Zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli bazy danych (otwierane przy pomocy F4)

Skrót klawiaturowy Wynik
Spacja Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania wierszy (o ile wiersz nie jest w trybie edycji).
Ctrl + spacja Przełącza zaznaczenie wiersza
Shift + Spacja Zaznacza bieżącą kolumnę
Ctrl + PgUp Przesuwa wskaźnik do pierwszego wiersza
Ctrl + PgDn Przesuwa wskaźnik do ostatniego wiersza

Skróty dla obiektów rysunkowych

Skrót klawiaturowy Wynik
Za pomocą klawisza F6 zaznacz pasek narzędzi. Za pomocą klawiszy strzałki w dół i strzałki w prawo zaznacz ikonę żądanego paska narzędzi, po czym naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Enter Wstawia obiekt rysunkowy.
Zaznacz dokument za pomocą klawiszy Ctrl + F6, po czym naciśnij klawisz Tab Zaznacza obiekt rysunkowy.
Tab Zaznacza następny obiekt rysunkowy.
Shift + Tab Zaznacza poprzedni obiekt rysunkowy.
Ctrl + Home Zaznacza pierwszy obiekt rysunkowy.
Ctrl + End Zaznacza ostatni obiekt rysunkowy.
Esc Kończy zaznaczenie obiektów rysunkowych.
Esc (w trybie zaznaczania uchwytów) Opuszcza tryb zaznaczania uchwytów i powraca do trybu zaznaczania obiektów.
Strzałka Przesuwa zaznaczony punkt (funkcja przyciągania do siatki jest tymczasowo wyłączona, punkty końcowe przyciągają się wzajemnie).
Alt + strzałka w górę/w dół/w lewo/w prawo Przesuwa zaznaczony obiekt rysunkowy o jeden piksel (w trybie zaznaczania)

Zmienia rozmiar obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania uchwytów)

Obraca obiekt rysunowy (w trybie obracania)

Otwiera okno właściwości obiektu rysunkowego.

Aktywuje tryb zaznaczania punktów dla wybranego obiektu rysunkowego.

Spacja Zaznacza punkt obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania punktów) / Anuluje zaznaczenie.

Zaznaczony punkt miga co sekundę.

Shift + Spacja Zaznacza kolejny punkt w trybie zaznaczania punktów.
Ctrl + Tab Zaznacza następny punkt obiektu rysunkowego (tryb zaznaczania punktów)

W trybie obracania można zaznaczyć również punkt centralny.

Shift + Ctrl + Tab Zaznacza poprzedni punkt obiektu rysunkowego (tryb zaznaczania punktów)
Ctrl + Enter Nowy obiekt rysunowy posiada domyślny rozmiar i jest umieszczany na środku bieżącego widoku.
Ctrl + Enter na ikonie Zaznaczenie Aktywuje pierwszy obiekt rysunkowy w dokumencie.
Esc Opuść tryb zaznaczania punktów. Zaznaczony zostaje obiekt rysunkowy.

Edytuje punkt obiektu rysunkowego (w trybie edycji punktów)

Dowolny klawisz alfanumeryczny Jeśli wybrano obiekt rysunkowy, powoduje przejście do trybu edycji i umieszczenie kursora na końcu tekstu w obiekcie rysunkowym. Wstawiany jest znak drukowalny.
Klawisz Alt w czasie tworzenia lub skalowania obiektu graficznego Położenie środka obiektu jest stałe.
Naciśnięcie klawisza Shift podczas tworzenia lub skalowania obiektu graficznego Stosunek szerokości obiektu do jego długości jest stały.

Related Topics

Skróty klawaturowe bazy danych

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)