Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Všeobecné klávesové zkratky v LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Note.png Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.

Použití klávesových zkratek

Velkou část funkcí v aplikacích je možné vyvolat pomocí klávesových zkratek. Například vedle položky Otevřít v nabídce Soubor je zobrazena klávesová zkratka Ctrl+O. Pokud chcete k této funkci přistupovat pomocí klávesové zkratky, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a poté stiskněte klávesu O. Uvolněte obě klávesy a zobrazí se odpovídající dialog.

Při práci s aplikací je možné téměř pro všechny dostupné operace zvolit, zda chcete použít myš nebo klávesnici.

Přístup k nabídkám pomocí klávesových zkratek

Některé znaky v nabídkách jsou podtržené. K nabídkám se dostanete přímo, když stiskněte klávesu ALT a podtržený znak. Jakmile se nabídka otevře, opět uvidíte podtržené znaky v položkách. K položce se nyní dostanete pouhým stisknutím podtrženého znaku.

Ovládání dialogových oken pomocí klávesových zkratek

V každém dialogovém okně je vždy jeden prvek zvýrazněn, obvykle přerušovaným ohraničením. Tento prvek, kterým může být tlačítko, pole volby, položka seznamu nebo zaškrtávací políčko, je připraven k použití. Je-li takto zvýrazněno tlačítko, bude stisknutím klávesy ENTER aktivováno, jako byste na něj klepli. Zaškrtávací políčko vyberete stisknutím klávesy MEZERNÍK. Je-li zvýrazněno pole volby, změníte pomocí kláves se šipkami aktivované pole volby v oblasti. Stisknutím klávesy TAB se přesunete z jednoho prvku nebo oblasti na následující, stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB se přesunete k předchozímu prvku nebo oblasti.

Stiskem ESC zavřete dialog bez uložení změn. Pokud máte aktivní tlačítko, uvidíte nejen přerušované ohraničení názvu tlačítka, ale také silnější stín pod tlačítkem. To znamená, že pokud uzavřete dialog stisknutím Enter, je to stejné, jako byste stiskl toto tlačítko.

Klávesové zkratky akcí prováděných myší

Pokud používáte přetahování, výběr pomocí myši nebo klepnutí na objekty a názvy, je možné s pomocí kláves Shift, Ctrl a někdy také Alt získat přístup k dalším funkcím. Upravené funkce přístupné při podržení klávesy během přetažení jsou vyznačeny změněným ukazatelem myši. Při výběru souborů nebo objektů je možné pomocí těchto kláves rozšiřovat výběr - funkce je vysvětlena na patřičných místech. Dostupnost této funkce závisí na vašem X Window Manageru.

Praktická textová vstupní pole

 1. Možné je otevřít místní nabídku, která obsahuje některé z nejčastěji používaných příkazů.
 2. Pomocí klávesové zkratky Shift+Ctrl+S otevřete dialog Speciální symboly, s jehož pomocí je možné vkládat speciální symboly.
 3. Pomocí Ctrl+A označíte veškerý text. Pomocí šipek vlevo a vpravo výběr upravíte.
 4. Poklepáním na slovo jej vyberete.
 5. Trojitým klepnutím do vstupního pole vyberete celé pole. Trojité klepnutí v textovém dokumentu vybere současnou větu.
 6. Pomocí Ctrl+Del smažete vše od pozice kurzoru do konce slova.
 7. Pomocí Ctrl a šipky vpravo nebo vlevo přesunete kurzor mezi slovy; pokud také podržíte klávesu Shift, označí se jedno slovo (vlevo nebo vpravo).
 8. Pomocí klávesy INSERT je možné přepínat mezi režimy vkládání a přepisování.
 9. Přetáhnutí lze použít uvnitř i mimo textového pole.
 10. Klávesová zkratka Ctrl+Z se používá k navrácení provedených úprav po jednotlivých krocích. Navrátíte tak dokument do stavu před změnou.
 1. LibreOffice obsahuje funkci automatické dokončení, která je aktivní v některých textových polích a seznamech. Např. do pole URL zadáte ~/a a funkce automatického dokončení zobrazí první soubor nebo adresář ve vašem domovském adresáři, začínající písmenem "a".
 2. Pomocí kurzorové šipky dolů je možné procházet další soubory a adresáře. Pomocí kurzorové klávesy šipky vpravo je možné také zobrazit stávající podadresář v poli adresy URL. Rychlá funkce automatického dokončení je k dispozici, stisknete-li po zadání části adresy URL klávesu End. Jakmile je požadovaný program, dokument nebo adresář nalezen, stiskněte klávesu Enter.

Přerušení makra

Pokud chcete přerušit právě běžící makro, stiskněte Shift+ Ctrl+Q.

Seznam všeobecných klávesových zkratek v LibreOffice

Klávesové zkratky jsou zobrazeny na pravé straně vedle odpovídajícího příkazu nabídky.

Zkratky Výsledek
Klávesa Enter Aktivace tlačítka zvýrazněného v dialogovém okně
Esc Přeruší akci nebo zavře dialog. V nápovědě LibreOffice: přechod o jednu úroveň výše.
Mezerník Změní stav aktivního zaškrtávacího políčka.
Kurzorové šipky Mění aktivní možnost ve výběru.
Tabulátor Přesun v dialogovém okně do další sekce nebo na další prvek.
Shift + Tab Přesun v dialogovém okně do předchozí sekce nebo na předchozí prvek.
Alt+šipka dolů Otevření aktuálně vybraného seznamu ovládacího pole v dialogovém okně. Tyto klávesové zkratky se vztahují nejen na pole se seznamem, ale také na tlačítka ikon s rozbalovacími nabídkami. Otevřený seznam zavřete stisknutím klávesy ESC.
Del Přesun vybrané položky (vybraných položek) do odpadkového koše
Shift+Del Odstranění vybraných položek bez jejich umístění do odpadkového koše
Backspace Je-li zobrazena složka: přechod o jednu úroveň výše (návrat zpět).
Ctrl+M Odstraní přímé formátování z označeného textu nebo objektu (jako Formát - Výchozí formátování)
Ctrl+Tab Je-li kurzor na začátku záhlaví, vloží tabulátor.
Enter (je-li vybrán OLE objekt) Aktivuje vybraný OLE objekt.
Enter (je-li vybrán objekt kresby nebo textový objekt) Aktivuje režim zadávání textu.
Ctrl+O Otevře dokument.
Ctrl+S Uloží aktuální dokument.
Ctrl+N Vytvoří nový dokument.
Shift+Ctrl+N Otevře dialogové okno Šablony a dokumenty.
Ctrl+P Vytiskne dokument.
Ctrl+Q Ukončí aplikaci.
Ctrl+X Vyjme označené části do schránky.
Ctrl+C Zkopíruje označené části do schránky.
Ctrl+V Vloží obsah schránky.
Ctrl+Alt+Shift+V Vloží ze schránky neformátovaný text. Při vložení se použije formát v místě vložení.
Ctrl+Shift+V Otevře dialog Vložit jako.
Ctrl+A Vybere vše.
Ctrl+Z Vrátí poslední akci.
Ctrl+Y Znovu provede poslední akci.
Ctrl+Shift+Y Zopakuje poslední příkaz.
Ctrl+F Otevře dialog Najít a nahradit.
Ctrl+Shift+F Vyhledá posledně hledaný termín.
Ctrl+Shift+J Přepne mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním režimem v aplikaci Writer nebo Calc
Ctrl+Shift+R Překreslí dokument.
Shift+Ctrl+I Zapne nebo vypne výběrový kurzor v textech jen pro čtení.
Ctrl+I Vybrané oblasti bude přiřazen styl Kurzíva. Je-li kurzor umístěn na slovu, je kurzívou označeno také toto slovo.
Ctrl+B Vybrané oblasti bude přiřazen styl Tučný. Je-li kurzor umístěn na slovu, je tučné písmo přiřazeno také tomuto slovu.
Ctrl+U Vybrané oblasti bude přiřazen styl Podtržení. Je-li kurzor umístěn na slovu, je podtrženo také toto slovo.

Klávesové zkratky používající funkční klávesy

Klávesové zkratky Výsledek
F1 Zobrazí nápovědu LibreOffice

V nápovědě LibreOffice: skok na hlavní stránku nápovědy.

Shift + F1 Kontextová nápověda
Shift+F2 Zobrazí Rozšířené tipy pro právě vybraný příkaz, ikonu nebo ovládací prvek.
Ctrl+F4 nebo Alt+F4 Zavře aktuální dokument (pokud jsou již zavřeny všechny dokumenty, zavře LibreOffice)
F6 Zaktivní následující podokno (např. pohled dokument/zdroj dat)
Shift+F6 Zaktivní předchozí podokno.
F10 Aktivuje první nabídku (nabídka Soubor)
Shift+F10 Otevře místní nabídku.

Klávesové zkratky v galerii

Klávesové zkratky Výsledek
Tabulátor Posun mezi oblastmi.
Shift+Tab Posun mezi oblastmi (pozpátku).

Klávesové zkratky v oblasti Nové téma v Galerii:

Klávesové zkratky Výsledek
Šipka nahoru Posune výběr nahoru.
Šipka dolů Posune výběr dolů.
Ctrl+Enter Otevře dialogové okno Vlastnosti.
Shift+F10 Otevře místní nabídku.
Ctrl+U Obnoví vybrané téma.
Ctrl+R Otevře dialogové okno Zadejte titulek.
Ctrl+D Smaže vybrané téma.
Insert Vložit nové téma

Klávesové zkratky v náhledu Galerie:

Klávesové zkratky Výsledek
Home Skočí na první záznam.
End Skočí na spolední záznam.
Šipka doleva Vybere v Galerii prvek nalevo.
Šipka doprava Vybere v Galerii prvek napravo.
Šipka nahoru Vybere v Galerii prvek nahoře.
Šipka dolů Vybere v Galerii prvek dole.
Page Up Posun o jednu obrazovku nahoru.
Page Down Posun o jednu obrazovku dolů.
Ctrl+Shift+Insert Vloží vybraný objekt do současného dokumentu jako propojený objekt.
Ctrl+I Vloží do současného dokumentu kopii vybraného objektu.
Ctrl+T Otevře dialogové okno Zadejte titulek.
Ctrl+P Přepíná mezi zobrazením témat a objektů.
Mezerník Přepíná mezi zobrazením témat a objektů.
Enter Přepíná mezi zobrazením témat a objektů.
Krok zpět (jen v pohledu na objekty) Přepne zpět do hlavního pohledu.

Označování řádek a sloupců v databázové tabulce (oteřené klávesou F4)

Klávesové zkratky Výsledek
Mezerník Přepíná výběr řádku (pokud není řádek v režimu úprav).
Ctrl+mezerník Přepíná výběr řádku
Shift+mezerník Vybere aktuální sloupec
Ctrl+PgUp Přesune kurzor na první řádek
Ctrl+PgDn Přesune kurzor na poslední řádek

Klávesové zkratky pro objekty kresby

Klávesové zkratky Výsledek
Pomocí F6 vyberte panel nástrojů. Pomocí šipek dolů a vpravo vyberte požadovanou ikonu a stiskněte Ctrl+Enter Vloží objekt kresby.
Vyberte dokument pomocí Ctrl+F6 a stiskněte Tab Vybere objekt kresby.
Tabulátor Vybere další objekt kresby.
Shift+Tab Vybere předchozí objekt kresby.
Ctrl+Home Vybere první objekt kresby.
Ctrl+End Vybere poslední objekt kresby.
Esc Ukončí výběr objektů kresby.
Esc (v režimu ručního výběru) Ukončí režim ručního výběru a vrátí se do režimu výběru objektů.
Šipka nahoru/dolů/doleva/doprava Přesune vybraný bod (funkce pro přichycení k mřížce jsou dočasně vypnuty, ale koncové body se i tak přichytávají k sobě).
Alt+šipka nahoru/dolů Posune objekt kresby o jeden pixel (v režimu výběru)

Změní velikost objektu kresby (v režimu ručního výběru)

Otočí objekt kresby (v režimu otáčení)

Otevře dialog pro úpravu vlastností objektu kresby.

Aktivuje režim Výběr bodů pro vybraný objekt kresby.

Mezerník Vybere bod objektu kresby (v režimu Výběr bodů) / Zruší výběr.

Vybraný bod krátce blikne.

Shift+mezerník Vybere další bod v režimu Výběr bodů.
Ctrl+Tab Vybere následující bod objektu kresby (v režimu Výběr bodů).

V režimu Otáčení lze vybrat také střed otáčení.

Shift+Ctrl+Tab Vybere předchozí bod objektu kresby (v režimu Výběr bodů).
Ctrl+Enter Do středu aktuálního pohledu se vloží nový objekt kresby s implicitní velikostí.
Ctrl+Enter na ikoně Výběr Aktivuje první objekt kresby v dokumentu.
Esc Ukončí režim Výběr bodů. Poté se vybere objekt kresby.

Upraví bod objektu kresby (režim Úprava bodů)

Jakákoliv textová nebo nebo numerická klávesa Je-li vybrán objekt kresby, přepne do režimu úprava a umístí kurzor na konec textu v objektu kresby. Vloží se tisknutelný znak.
Klávesa Alt během vytváření nebo změny velikosti grafického objektu Umístění středu objektu je pevné.
Klávesa Shift během vytváření nebo změny velikosti grafického objektu Poměr výšky a šířky objektu je pevný.

Related Topics

Klávesové zkratky pro databáze

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)