Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Phím tắt cơ sở dữ liệu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Đây là danh sách các phím tắt sẵn sàng bên trong cơ sở dữ liệu.

Các phím tắt chung trong LibreOffice cũng hoạt động được.

Note.png Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.

Phím tắt cho cơ sở dữ liệu

Trong vùng thiết kế truy vấn

Phím tắt Kết quả
F6 Nhảy giữa các vùng thiết kế truy vấn khác nhau.
Delete Xoá một bảng ra vùng thiết kế truy vấn.
Tab Chọn dòng kết nối.
Shift+F10 Mở trình đơn ngữ cảnh
F4 Xem thử
F5 Chạy việc truy vấn
F7 Thêm bảng hay truy vấn

Điều khiển cửa sổ thuộc tính

Phím tắt Kết quả
Alt+Mũi tên Xuống Mở hộp tổ hợp.
Alt+Phím mũi tên Lên Đóng hộp tổ hợp.
Shift+Enter Chèn một dòng mới.
Mũi tên Lên Để con trỏ trên dòng trước đó.
Mũi tên Xuống Để con trỏ trên dòng kế tiếp.
Enter Gõ xong dữ liệu và để con trỏ vào trường kế tiếp.
Ctrl+F6 Đặt vùng hoạt động (nếu không phải trong chế độ thiết kế) trên điều khiển đầu tiên. Điều khiển đầu tiên là điều thứ nhất được liệt kê trong bộ duyệt biểu mẫu.

Lối tắt để tạo hộp thoại Basic

Phím tắt Kết quả
Ctrl+PgUp Nhảy giữa các thẻ khác nhau.
Ctrl+PgDn Nhảy giữa các thẻ khác nhau.
F6 Nhảy giữa các cửa sổ khác nhau.
Tab Chọn trường điều khiển
Shift+Tab Chọn trường điều khiển về hướng ngược.
Ctrl+Enter Chèn điều khiển đã chọn.
Phím mũi tên

Ctrl+arrow key

Di chuyển điều khiển đã chọn theo bước 1 mili-mét về hướng đó. Còn trong chế độ chỉnh sửa điểm, nó thay đổi kích cỡ của điều khiển đã chọn.
Ctrl+Tab Trong chế độ chỉnh sửa điểm thì nhảy tới móc kéo kế tiếp.
Shift+Ctrl+Tab Trong chế độ chỉnh sửa điểm thì nhảy về móc kéo trước đó.
Esc Rời vùng chọn hiện thời.

Related Topics

== Chọn Hàng và Cột trong Bảng Cơ sở Dữ liệu (mở bằng F4) ==

{