Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Skróty klawaturowe bazy danych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych dostępnych w bazach danych.

Działają również ogólne skróty klawiaturowe programu LibreOffice.

Note.png Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Skróty klawaturowe baz danych

W projekcie kwerendy

Skróty klawiaturowe Wynik
F6 Przeskakuje pomiędzy obszarami projektu kwerendy.
Delete Usuwa tabelę z projektu kwerendy.
Tab Zaznacza linię połączenia.
Shift + F10 Otwiera menu kontekstowe.
F4 Pokazuje/ukrywa widok źródła danych.
F5 Wykonuje kwerendę
F7 Dodaje tabelę lub kwerendę

Okno właściwości formantu

Skróty klawiaturowe Wynik
Alt + strzałka w dół Otwiera pole kombi.
Alt + strzałka w górę Zamyka pole kombi.
Shift + Enter Wstawia nową linię.
Strzałka w górę Ustawia kursor w poprzedniej linii.
Strzałka w dół Ustawia kursor w następnej linii.
Enter Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.
Ctrl + F6 Ustawia fokus na pierwszym formancie (nie działa w trybie projektu). Jest nim formant wymieniony jako pierwszy w Nawigatorze formularza.

Skróty klawiaturowe używane przy tworzeniu okien dialogowych Basic

Skróty klawiaturowe Wynik
Ctrl + PgUp Przeskakuje pomiędzy zakładkami.
Ctrl + PgDn Przeskakuje pomiędzy zakładkami.
F6 Przeskakuje pomiędzy oknami.
Tab Zaznaczanie formantów.
Shift + Tab Zaznaczanie formantów w przeciwnej kolejności.
Ctrl + Enter Wstawia zaznaczony formant.
Klawisz strzałki

Ctrl + strzałki

Przesuwa zaznaczony format w krokach co 1 mm w wybranym kierunku. W trybie edycji punktów zmienia rozmiar zaznaczonego formantu.
Ctrl + Tab W trybie edycji punktów przeskakuje do następnego uchwytu.
Shift + Ctrl + Tab W trybie edycji punktów przeskakuje do poprzedniego uchwytu.
Esc Opuszcza bieżące zaznaczenie.

Related Topics

== Zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli bazy danych (otwierane przy pomocy F4) ==

{