Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Klávesové zkratky pro databáze

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

V databázích máte k dispozici následující klávesové zkratky.

Kromě toho lze použít i všeobecné klávesové zkratky v LibreOffice.

Note.png Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.

Klávesové zkratky pro databáze

V návrhu dotazu

Zkratky Výsledek
F6 Přepíná mezi oblastmi návrhu dotazu.
Delete Odebere tabulku z návrhu dotazu.
Tabulátor Vybere vazbu.
Shift+F10 Otevře místní nabídku.
F4 Náhled
F5 Spustit dotaz
F7 Přidat tabulku nebo dotaz

Okno Vlastnosti ovládacího prvku

Zkratky Výsledek
Alt+šipka dolů Otevře kombinované pole.
Alt+šipka nahoru Zavře kombinované pole.
Shift+Enter Vloží nový řádek.
Šipka nahoru Umístí kurzor na předcházející řádek.
Šipka dolů Přemístí kurzor na následující řádek.
Enter Dokončí zadání dat v poli a umístí kurzor do následujícího pole.
Ctrl+F6 Zaktivní první ovládací prvek (mimo režim návrhu). První ovládací prvek je první v seznamu Navigátoru formulářem.

Klávesové zkratky pro vytváření dialogů Basic

Zkratky Výsledek
Ctrl+PgUp Přepíná mezi záložkami.
Ctrl+PgDn Přepíná mezi záložkami.
F6 Přepíná mezi okny.
Tabulátor Výběr ovládacích polí.
Shift+Tab Výběr ovládacích polí v opačném pořadí.
Ctrl+Enter Vloží vybraný ovládací prvek.
Kurzorová šipka

Ctrl+šipka

Přesouvá vybraný ovládací prvek o 1 mm ve směru šipky. V režimu úprav bod mění velikost vybraného ovládacího prvku.
Ctrl+Tab V režimu úprav bodů skočí na následující úchyt.
Shift+Ctrl+Tab V režimu úprav bodů skočí na předchozí úchyt.
Esc Zruší současný výběr.

Related Topics

== Označování řádek a sloupců v databázové tabulce (oteřené klávesou F4) ==

{