Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Trợ lý Đồ thị > Phần tử Đồ thị

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Trên trang Trợ lý Đồ thị này, bạn có thể chọn những phần tử đồ thị cần hiển thị.

Chọn lệnh Chèn > Đồ thị.

Bấm tổ hợp phím Shift+F1 và chỉ tới bất cứ điều khiển nào để tìm biết thêm về nó.

Để gõ phần tử đồ thị

Gõ tựa đề, hoặc nhấn vào những phần tử bạn muốn hiển thị trên đồ thị hiện thời.

Tựa đề

Nếu bạn nhập chuỗi văn bản cho tựa đề, phụ đề hay trục đồ thị thì không gian cần thiết sẽ được dành riêng để hiển thị văn bản bên cạnh bảng đồ thị. Nếu không nhập chuỗi văn bản thì không có không gian nào được dành riêng, do đó sẽ có thêm không gian để hiển thị chính bảng đồ thị đó.

Không thể liên kết chuỗi tựa đề đến ô. Bạn cần phải gõ trực tiếp chuỗi văn bản.

Một khi đồ thị được tạo xong, bạn có thể điều chỉnh vị trí và các thuộc tính khác thông qua trình đơn Định dạng.

Chú giải

Chú giải hiển thị các nhãn từ cột hay hàng đầu, hoặc từ phạm vi bạn đã đặt trong hộp thoại Dãy dữ liệu. Đồ thị không chứa nhãn thì chú giải hiển thị chuỗi văn bản như "Hàng 1, Hàng 2, ... " hay "Cột A, Cột B, ... ", tùy theo số thứ tự hàng hay chữ thứ tự cột của dữ liệu đồ thị.

Không thể gõ trực tiếp chuỗi văn bản: nó được tạo ra tự động từ phạm vi ô Tên.

Chọn một của những tùy chọn về vị trí. Một khi đồ thị được tạo xong, bạn cũng có thể xác định vị trí khác thông qua trình đơn Định dạng.

Lưới

Các đường lưới hiện rõ có thể giúp ước lượng giá trị dữ liệu trên đồ thị.

Khoảng cách giữa các đường lưới thì tương ứng với thiết lập khoảng trên thẻ Tỷ lệ của thuộc tính trục.

Đường lưới không sẵn sàng cho đồ thị kiểu bánh.

Phần tử thêm

Đối với phần tử thêm, dùng trình đơn Chèn của đồ thị trong chế độ chỉnh sửa. Trong đó, bạn có thể xác định những phần tử này:

  1. Trục phụ
  2. Lưới phụ
  3. Nhãn dữ liệu
  4. Thống kê, ví dụ các giá trị trung bình, thanh lỗi Y và đường xu hướng

Related Topics

Inserting Charts

Trợ lý Đồ thị > Kiểu Đồ thị

Trợ lý Đồ thị > Phạm vi Dữ liệu

Trợ lý > Dãy dữ liệu