Korzystanie ze zmiennych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniżej opisano podstawowe zasady korzystania ze zmiennych LibreOffice Basic.

Konwencje nazw identyfikatorów zmiennych

Nazwa zmiennej może składać się z maksymalnie 255 znaków. Pierwszy znak nazwy zmiennej musi być literą z zakresu A-Z lub a-z. Nazwa zmiennej może także zawierać cyfry, natomiast nie są dozwolone znaki przestankowe i specjalne, z wyjątkiem znaku podkreślenia ("_"). W identyfikatorach zmiennych w LibreOffice nie są rozróżniane małe i wielkie litery. Nazwy zmiennych mogą zawierać spacje, jednak takie nazwy muszą być ujęte w nawiasy kwadratowe.

Przykłady identyfikatorów zmiennych:

MojaLiczba=5 Prawidłowy
MojaLiczba5=15 Prawidłowy
MojaLiczba_5=20 Prawidłowy
Moja Liczba=20 Nieprawidłowy, identyfikator zmiennej zawierający spacje musi być ujęty w nawiasy kwadratowe.
[Moja Liczba]=12 Prawidłowy
DéjàVu=25 Nieprawidłowy, znaki specjalne nie są dozwolone.
5MojaLiczba=12 Nieprawidłowy, identyfikator zmiennej nie może się zaczynać od cyfry.
Liczba,Moja=12 Nieprawidłowy, znaki przestankowe nie są dozwolone.

Deklaracja zmiennych

W LibreOffice Basic nie ma obowiązku jawnego deklarowania zmiennych. Deklaracji zmiennej można dokonać za pomocą instrukcji Dim. Jednocześnie można zadeklarować kilka zmiennych, oddzielając ich nazwy przecinkami. Aby zdefiniować typ zmiennej, po jej nazwie należy podać znak deklaracji typu lub odpowiednie słowo kluczowe.

Przykłady deklaracji zmiennych:

DIM a$ Deklaruje zmienną "a" typu String (ciąg).
DIM a As String Deklaruje zmienną "a" typu String (ciąg).
DIM a$, b As Integer Deklaruje jedną zmienną typu String (ciąg) i jedną typu Integer (liczba całkowita).
DIM c As Boolean Deklaruje c typu Boolean (wartość logiczna), która może przyjmować wartości TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz).

Podczas deklaracji zmiennych bardzo istotne jest każdorazowe korzystanie ze znaku deklaracji typu, nawet jeśli w deklaracji był on użyty zamiast słowa kluczowego. Następujące instrukcje są zatem nieprawidłowe:

DIM a$ Deklaruje "a" typu String (ciąg)
a="CiągTestowy" Brak deklaracji typu: "a$="
Warning.png Po zadeklarowaniu zmiennej danego typu nie można ponownie deklarować zmiennej o tej samej nazwie jako innego typu.

Wymuszenie deklaracji zmiennych

Aby wymusić deklarację zmiennych, należy użyć następującego polecenia.

OPTION EXPLICIT

Instrukcja Option Explicit musi być pierwszą instrukcją w module, przed pierwszym słowem SUB. Ogólnie tylko tablice powinny być deklarowane w sposób jawny. Wszystkie pozostałe zmienne są deklarowane zgodnie ze znakiem deklaracji typu. W przypadku jego braku zmienna jest typu Single (pojedyncza precyzja)

Typy zmiennych

LibreOffice Basic obsługuje cztery klasy zmiennych:

  • Zmienne Numeric mogą zawierać wartości numeryczne. Niektóre zmienne służą do przechowywania dużych lub małych liczb, inne służą do przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych lub ułamkowych.
  • Zmienne typu String zawierają ciągi znaków.
  • Zmienne typu Boolean zawierają wartości TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz).
  • Zmienne typu Object zawierają obiekty lub różne typy, takie jak tablice i dokumenty wewnątrz dokumentu.

Zmienne typu Integer

Zmienne typu Integer mogą przyjmować wartości w zakresie od -32768 do 32767. W przypadku przypisania do takiej zmiennej liczby zmiennoprzecinkowej miejsca dziesiętne są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Zmienne typu Integer są bardzo szybko przeliczane, dlatego też są odpowiednie dla zmiennych licznikowych w pętlach. Zmienna całkowita wymaga tylko dwóch bajtów pamięci. Znakiem deklaracji typu jest "%".

Dim zmienna%

Dim zmienna As Integer

Zmienne typu Long Integer (liczba całkowita długa)

Zmienne typu Long Integer mogą przyjmować wartości w zakresie od -2147483648 do 2147483647. W przypadku przypisania do takiej zmiennej liczby zmiennoprzecinkowej miejsca dziesiętne są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Zmienne typu Long Integer są bardzo szybko przeliczane, dlatego też są odpowiednie dla zmiennych licznikowych w pętlach o bardzo dużych wartościach liczników. Zmienna typu Long Integer wymaga czterech bajtów pamięci. Znakiem deklaracji typu jest "&".

Dim zmienna&

Dim zmienna As Long

Zmienne dziesiętne

Zmienne dziesiętne mogą przyjmować wartości dodatnie, ujemne albo wartość zerową. Dokładność wynosi do 29 cyfr.

Jako prefiksy liczb dziesiętnych można stosować znaki plus (+) lub minus (-) (ze spacją lub bez).

Jeśli do zmiennej całkowitej przypisana jest liczba dziesiętna, LibreOffice Basic zaokrągla ją w górę lub w dół.

Zmienne typu Single

Zmienne typu Single (pojedyncza precyzja) mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne w zakresie od 3,402823 x 10E38 do 1,401298 x 10E-45. Są to zmienne zmiennoprzecinkowe, w których wraz ze wzrostem wartości części całkowitej zmniejsza się precyzja części ułamkowej. Zmienne typu Single są odpowiednie do obliczeń matematycznych o średniej dokładności. Obliczenia wymagają więcej czasu niż w przypadku zmiennych całkowitych, ale są szybsze niż w przypadku zmiennych typu Double (podwójna precyzja). Zmienna typu Single wymaga czterech bajtów pamięci. Znakiem deklaracji typu jest "!".

Dim Zmienna

Dim zmienna as Single

Zmienne typu Double

Zmienne tego typu mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne w zakresie od 1.79769313486232 x 10E308 do 4.94065645841247 x 10E-324. Są to zmienne zmiennoprzecinkowe, w których wraz ze wzrostem wartości części całkowitej zmniejsza się precyzja części ułamkowej. Zmienne typu Double (podwójna precyzja) są odpowiednie dla dokładnych obliczeń. Obliczenia wymagają więcej czasu niż w przypadku zmiennych typu Single (pojedyncza precyzja). Zmienna typu Double wymaga ośmiu bajtów pamięci. Znakiem deklaracji typu jest "#".

Dim zmienna#

Dim zmienna As Double

Zmienne typu Currency

Zmienne typu Currency (waluta) są wewnętrznie przechowywane jako liczby 64-bitowe (8 bajtów) i wyświetlane są w postaci stałoprzecinkowej z 15 cyframi w części całkowitej i 4 miejscami dziesiętnymi. Przyjmowane wartości mieszczą się w zakresie od -922337203685477,5808 do +922337203685477,5807. Zmienne tego typu są używane do precyzyjnych obliczeń finansowych. Znakiem deklaracji typu jest "@".

Dim zmienna@

Dim zmienna As Currency

Zmienne typu String

Zmienne typu String (ciąg) mogą przechowywać ciągi znakowe o długości do 65535 znaków. Każdy znak ciągu jest przechowywany w postaci wartości Unicode. Zmienne tego typu są odpowiednie do przetwarzania tekstów w programie, a także do tymczasowego przechowywania dowolnego niedrukowalnego znaku o maksymalnej długości 64 KB. Miejsce w pamięci wymagane do przechowywania zmiennych typu String zależy od liczby znaków w zmiennej. Znakiem deklaracji typu jest "$".

Dim zmienna$

Dim zmienna As String

Zmienne typu Boolean

Zmienne tego typu mogą przechowywać jedną z dwóch wartości: TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz). Liczba 0 oznacza wartość FALSE (fałsz), inna wartość oznacza TRUE (prawda).

Dim zmienna As Boolean

Zmienne typu Date

Zmienne typu Date mogą zawierać wyłącznie informacje o dacie i godzinie zapisane w formacie wewnętrznym. Wartości przypisane do zmiennych typu Date za pomocą instrukcji Dateserial, Datevalue, Timeserial lub Timevalue są automatycznie konwertowane na format wewnętrzny. Zmienne tego typu można konwertować na zwykłe liczby za pomocą funkcji Day, Month, Year lub Hour, Minute, Second. Format wewnętrzny pozwala na porównywanie wartości daty lub godziny przez obliczenie różnicy pomiędzy dwiema liczbami. Te zmienne mogą być deklarowane wyłącznie za pomocą słowa kluczowego Dim.

Dim zmienna As Date

Początkowe wartości zmiennych

Bezpośrednio po deklaracji zmienna przyjmuje wartość "Null". Uwagi dotyczące konwencji:

Zmienne typu Numeric (numeryczne) bezpośrednio po deklaracji przyjmują wartość "0".

Zmienne typu Date przyjmują wartość 0; odpowiada to konwersji do wartości "0" przez funkcję Day, Month, Year lub Hour, Minute, Second.

Zmienne typu String bezpośrednio po deklaracji są ciągiem pustym ("").

Tablice

LibreOffice Basic obsługuje tablice jedno- lub wielowymiarowe zdefiniowane jako określony typ zmiennych. Tablice są odpowiednim typem zmiennych dla edycji list i tabel w programach. Pojedyncze elementy tablicy można adresować za pomocą indeksów numerycznych.

Tablice muszą być deklarowane za pomocą instrukcji Dim. Istnieje kilka sposobów definiowania zakresu indeksu tablicy:

DIM tekst$(20) 21 elementów numerowanych od 0 do 20
DIM tekst$(5,4) 30 elementów (macierz składająca się z 6 x 5 elementów)
DIM tekst$(5 to 25) 21 elementów numerowanych od 5 do 25
DIM tekst$(-15 to 5) 21 elementów (w tym 0) numerowanych od -15 do 5

Zakres indeksu może obejmować zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne.

Stałe

Stałe posiadają ustaloną wartość. Są definiowane tylko raz w programie i nie można ich później zmieniać:

CONST nazwa_stałej=Wyrażenie